First updated 09/24/2003(ver.1-4)
Last updated 08/08/2020(ver.3-1)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

WAKAMURASAKI


Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era from the last day in spring to October in winter at the age of 18

1 Tale of Murasaki

 1. At the last day in spring, Genji goes to Kita-yama---Waraha-yami ni wadurahi tamahi te
 2. Geiji diverts his mind by uncommon view and listen to a tale---Sukosi tati-ide tutu mi-watasi tamahe ba
 3. Genji finds Murasaki-no-Kimi in Kita-yama---Hito naku te, turedure nare ba
 4. Genji recognizes her as a Fujitubo's niece---"Ahare naru hito wo mi turu kana!
 5. The next day, he goes back to his home in Kyoto---Ake-yuku sora ha, ito itau kasumi te
 6. Genji makes a report to Mikado and his wife in Sa-Daijin's---Kimi ha, madu uti ni mawiri tamahi te
 7. Genji mails to Murasaki in Kita-yama---Mata-no-hi, ohom-humi tatemature tamahe ri
2 Tale of Fujitsubo
 1. In a summer short night, Genji meets with Fujitsubo secretly---Huditubo-no-Miya, nayami tamahu koto ari te
 2. Fujitsubo gets pregnant and three months passed---Miya mo, naho ito uki mi nari keri to
 3. Fujitsubo comes back to the Court in July early fall---Siti-gwati ni nari te zo mawiri tamahi keru
3 Tale of Murasaki(2)
 1. Murasaki comes back to her home in rokujo-kyogoku with her grandmother---Kano yama-dera no hito ha, yorosiu nari te
 2. Her grandmother dies after a few monthes---Kamnaduki ni Suzaku-win no gyaugau aru besi
 3. Genji steals Murasaki before her father takes her along to his home---Kimi ha Ohoi-dono ni ohasi keru ni

 

1 Tale of Murasaki

 [1-1 At the last day in spring, Genji goes to Kita-yama]

 Warahayami ni wadurahi tamahi te, yorodu ni mazinahi kadi nado mawira se tamahe do, sirusi naku te, amata tabi okori tamahi kere ba, aruhito, "Kitayama ni nam, Nanigasi-dera to ihu tokoro ni, kasikoki okonahibito haberu. Kozo no natu mo yo ni okori te, hitobito mazinahi wadurahi si wo, yagate todomuru taguhi, amata haberi ki. Sisikorakasi turu toki ha utate haberu wo, toku koso kokoromi sase tamaha me." nado kikoyure ba, mesi ni tukahasi taru ni, "Oyi kagamari te muro no to ni mo makade zu." to mausi tare ba, "Ikaga ha se m? Ito sinobi te monose m." to notamahi te, ohom-tomo ni mutumasiki si, go-nin bakari site, mada akatuki ni ohasu.

 Yaya hukau iru tokoro nari keri. Yayohi no tugomori nare ba, kyau no hana-zakari ha mina sugi ni keri. Yama no sakura ha mada sakari nite, iri mote ohasuru mama ni, kasumi no tatazumahi mo wokasiu miyure ba, kakaru arisama mo narahi tamaha zu, tokoroseki ohom-mi nite, medurasiu obosa re keri.

 Tera no sama mo ito ahare nari. Mine takaku, hukaki iha no naka ni zo, Hiziri iri wi tari keru. Nobori tamahi te, tare to mo sirase tamaha zu, ito itau yature tamahe re do, siruki ohom-sama nare ba,

 "Ana, kasiko ya! Hitohi, mesi haberi si ni ya ohasimasu ram. Ima ha, konoyo no koto wo omohi tamahe ne ba, gengata no okonahi mo sute wasure te haberu wo, ikade, kau ohasimasi tu ram?"

 to, odoroki sawagi, uti-wemi tutu mi tatematuru. Ito tahutoki daitoko nari keri. Sarubeki mono tukuri te, sukase tatematuru. Kadi nado mawiru hodo, hi takaku sasi-agari nu.

 [1-2 Geiji diverts his mind by uncommon view and listen to a tale]

 Sukosi tati ide tutu miwatasi tamahe ba, takaki tokoro nite, kokokasiko, soubau-domo araha ni miorosa ruru, tada kono tudurawori no simo ni, onazi kosiba nare do, uruhasiku si watasi te, kiyoge naru ya, rau nado tuduke te, kodati ito yosi aru ha,

 "Nanibito no sumu ni ka?"

 to tohi tamahe ba, ohom-tomo naru hito,

 "Kore nam, Nanigasi-soudu no, kono huta-tose komori haberu kata ni haberu naru."

 "Kokorohadukasiki hito sumu naru tokoro ni koso a'nare. Ayasiu mo, amari yatusi keru kana! Kiki mo koso sure." nado notamahu.

 Kiyoge naru waraha nado, amata ideki te, aka tatematuri, hana wori nado suru mo araha ni miyu.

 "Kasiko ni, womna koso ari kere!"
 "Soudu ha, yomo, sayau ni ha, suwe tamaha zi wo."
 "Ikanaru hito nara m?"

 to kutiguti ihu. Ori te nozoku mo ari.

 "Wokasige naru womnago-domo, wakaki hito, warahabe nam miyuru." to ihu.

 Kimi ha, okonahi si tamahi tutu, hi takuru mama ni, ika nara m to obosi taru wo,

 "Tokau magirahasa se tama' te, obosi ire nu nam, yoku haberu."

 to kikoyure ba, sirihe no yama ni tati-ide te, kyau no kata wo mi tamahu. Haruka ni kasumi watari te, yomo no kozuwe sokohakatonau keburi watare ru hodo,

 "We ni ito yoku mo ni taru kana! Kakaru tokoro ni sumu hito, kokoro ni omohi nokosu koto ha ara zi kasi." to notamahe ba,

 "Kore ha, ito asaku haberi. Hito-no-kuni nado ni haberu umi, yama no arisama nado wo goranze sase te habera ba, ikani, ohom-we imiziu masara se tamaha m. Huzi-no-yama, nanigasi-no-take."

 nado, katari kikoyuru mo ari. Mata nisi-kuni no omosiroki uraura, iso no uhe wo ihi tudukuru mo ari te, yorodu ni, magirahasi kikoyu.

 "Tikaki tokoro ni ha, Harima no Akasi no ura koso, naho kotoni habre. Nani no itari hukaki kuma ha nakere do, tada, umi no omote wo miwatasi taru hodo nam, ayasiku kotodokoro ni ni zu, yuhobika naru tokoro ni haberu.

 Kano kuni no saki no Kami, siboti no, musume kasiduki taru ihe, ito itasi kasi. Daizin no noti nite, idetati mo su bekari keru hito no, yo no higamono nite, mazirahi mo se zu, Konowe-no-tiuzyau wo sute te, mausi tamahare ri keru tukasa nare do, kano kuni no hito ni mo sukosi anadura re te, 'Nani no meiboku nite ka, mata miyako ni mo kahera m' to ihi te, kasira mo orosi haberi ni keru wo, sukosi okumari taru yamazumi mo se de, saru umidura ni ide wi taru, higahigasiki yau nare do, geni, kano kuni no uti ni, samo, hito no komori wi nu beki tokorodokoro ha ari nagara, hukaki sato ha, hitobanare kokorosugoku, wakaki saisi no omohi wabi nu beki ni yori, katuha kokoro wo yare ru sumahi ni nam haberu.

 Saitukoro, makari kudari te haberi si tuide ni, arisama mi tamahe ni yori te haberi sika ba, kyau nite koso tokoro e nu yau nari kere, sokora haruka ni, ikamesiu sime te tukure ru sama, saha-ihedo, kuni no tukasa nite si oki keru koto nare ba, nokori no yohahi yutaka ni hu beki kokorogamahe mo, ninaku si tari keri. Notinoyo no tutome mo, ito yoku si te, nakanaka hohusimasari si taru hito ni nam haberi keru." to mause ba,

 "Sate, sono musume ha?" to tohi tamahu.

 "Kesiu ha ara zu, katati, kokorobahe nado haberu nari. Daidai no kuni-no-tukasa nado, youi koto ni si te, saru kokorobahe misu nare do, sarani ukehika zu. 'Wagami no kaku itadura ni sidume ru dani aru wo, kono hito hitori ni koso are, omohu sama koto nari. Mosi ware ni okure te sono kokorozasi toge zu, kono omohioki turu sukuse tagaha ba, umi ni iri ne.' to, tuneni yuigon si oki te haberu naru."

 to kikoyure ba, Kimi mo wokasi to kiki tamahu. Hitobito,

 "Kairiuwau no kisaki ni naru beki ituki musume na'nari."
 "Kokoro-takasa kurusi ya!" tote warahu.

 Kaku ihu ha, Harima-no-kami no ko no, Kuraudo yori, kotosi, kauburi e taru nari keri.

 "Ito suki taru mono nare ba, kano Nihudau no yuigon yaburi tu beki kokoro ha ara m kasi."
 "Sate, tatazumi yoru nara m."

 to ihi ahe ri.

 "Ide, nani si ni, sa ihu tomo, inakabi tara m. Wosanaku yori saru tokoro ni ohiide te, hurumei taru oya ni nomi sitagahi tara m ha."

 "Haha koso, yuwe aru bekere. Yoki wakaudo, waraha nado, miyako no yamgotonaki tokorodokoro yori, rui ni hure te tadune tori te, mabayuku koso motenasu nare."

 "Nasake naki hito nari te yuka ba, sate kokoroyasuku te simo, e oki tara zi woya!"

 nado ihu mo ari. Kimi,

 "Nanigokoro ari te, umi no soko made hukau omohi iru ram? Soko no 'mirume' mo, mono mutukasiu."

 nado notamahi te, tada nara zu obosi tari. Kayau nite mo, nabete nara zu, mote-higami taru koto, konomi tamahu mikokoro nare ba, ohom-mimi todomara m wo ya, to mi tatematuru.

 "Kure kakari nure do, okora se tamaha zu nari nuru ni koso ha a' mere. Haya, kahera se tamahi na m."

 to aru wo, Daitoko,

 "Ohom-mononoke nado, kuhahare ru sama ni ohasimasi keru wo, koyohi ha, naho siduka ni kadi nado mawiri te, ide sase tamahe." to mausu.

 "Samo aru koto" to, minahito mausu. Kimi mo, kakaru tabine mo narahi tamaha ne ba, sasuga ni, wokasiku te,

 "Saraba akatuki ni." to notamahu.

 [1-3 Genji finds Murasaki-no-Kimi in Kita-yama]

 Hito naku te, turedure nare ba, yuhugure no itau kasumi taru ni magire te, kano kosibagaki no hodo ni tati ide tamahu. Hitobito ha kahesi tamahi te, Koremitu-no-asom to nozoki tamahe ba, tada kono nisi-omote ni simo, hotoke suwe tatematuri te okonahu, Ama nari keri. Sudare sukosi age te, hana tatematuru meri. Naka no hasira ni yori wi te, kehusoku no uhe ni kyau wo oki te, ito nayamasige ni yomi wi taru Amagimi, tadabito to miye zu. Sizihu-yo bakari nite, ito sirou ate ni, yase tare do, turatuki hukuraka ni, mami no hodo, kami no utukusige ni sogare taru suwe mo, nakanaka nagaki yori mo koyonau imamekasiki mono kana to, ahare ni mi tamahu.

 Kiyoge naru otona hutari bakari, sate warahabe zo ide iri asobu. Naka ni towo bakari ya ara m to miye te, siroki kinu, yamabuki nado no naye taru ki te, hasiri ki taru womnago, amata miye turu kodomo ni, niru beu mo ara zu, imiziku ohisaki miye te, utukusige naru katati nari. Kami ha ahugi wo hiroge taru yau ni, yurayura to si te, kaho ha ito akaku suri nasi te tate ri.

 "Nanigoto zo ya? Warahabe to haradati tamahe ru ka?"

 tote, Amagimi no miage taru ni, sukosi oboye taru tokoro are ba, "Ko na'meri." to mi tamahu.

 "Suzume no ko wo Inuki ga nigasi turu. Husego no uti ni, kome tari turu monowo."

 tote, ito kutiwosi to omohe ri. Kono wi taru otona,

 "Rei no, kokoronasi no, kakaru waza wo si te, sainama ruru koso, ito kokorodukinakere. Idukata he ka makari nuru? Ito wokasiu, yauyau nari turu monowo. Karasu nado mo koso mitukure."

 tote, tati te yuku. Kami yururuka ni ito nagaku, meyasuki hito na'meri. Seunagon-no-menoto to zo, hito ihu meru ha, kono ko no usiromi naru besi.

 Amagimi,
 "Ide, ana wosana ya! Ihukahinau monosi tamahu kana! Onoga, kaku, kehu asu ni oboyuru inoti wo ba, nani to mo obosi tara de, suzume sitahi tamahu hodo yo! Tumi uru koto zo to, tune ni kikoyuru wo, kokorouku." tote, "Koti ya." to ihe ba, tui-wi tari.

 Turatuki ito rautage nite, mayu no watari uti-keburi, ihakenaku kai-yari taru hitahituki, kamzasi, imiziu utukusi. "Nebi yuka m sama yukasiki hito kana!" to, me tomari tamahu. Saruha, "Kagirinau kokoro wo tukusi kikoyuru hito ni, ito you ni tatemature ru ga, mamora ru nari keri" to, omohu ni mo namida zo oturu.

 Amagimi, kami wo kaki-nade tutu,
 "Keduru koto wo urusagari tamahe do, wokasi no migusi ya! Ito hakanau monosi tamahu koso, ahare ni usirometakere. Kabakari ni nare ba, ito kakara nu hito mo aru monowo! Ko-Himegimi ha, towo bakari nite Tono ni okure tamahi si hodo, imiziu mono ha omohi siri tamahe ri si kasi. Tada ima, onore misute tatematura ba, ikade yo ni ohase m to su ram?"

 tote, imiziku naku wo mi tamahu mo, suzuro ni kanasi. Wosanagokoti ni mo, sasuga ni uti-mamori te, husime ni nari te utubusi taru ni, kobore kakari taru kami, tuyatuya to medetau miyu.

 "Ohi tata m arika mo sira nu wakakusa wo
 okurasu tuyu zo kiye m sora naki
"

 mata wi taru Otona, "Geni" to, uti-naki te,

 "Hatukusa no ohi yuku suwe mo sira nu ma ni
 ikadeka tuyu no kiye m to su ram
"

 to kikoyuru hodo ni, Soudu, anata yori ki te,

 "Konata ha araha ni ya habera m? Kehu simo, hasi ni ohasimasi keru kana! Kono kami no Hiziri no kata ni, Genzi-no-tiuzyau no, warahayami mazinahi ni monosi tamau keru wo, tada ima nam, kikituke haberu. Imiziu sinobi tamahi kere ba, siri habera de, koko ni haberi nagara, ohom-toburahi ni mo ma'de zari keru." to notamahe ba,

 "Ana imizi ya! Ito ayasiki sama wo, hito ya mi tu ram?" tote, sudare orosi tu.

 "Konoyo ni, nonosiri tamahu Hikaru-genzi, kakaru tuide ni, mi tatematuri tamaha m ya? Yo wo sute taru hohusi no kokoti ni mo, imiziu yo no urehe wasure, yohahi noburu hito no ohom-arisama nari. Ide, ohom-seusoko kikoye m."

 tote, tatu oto sure ba, kaheri tamahi nu.

 [1-4 Genji recognizes her as a Fujitubo's niece]

 "Ahare naru hito wo mi turu kana! Kakare ba, kono sukimono-domo ha, kakaru ariki wo nomi si te, yoku sarumaziki hito wo mo mitukuru nari keri. Tamasaka ni tati iduru dani, kaku omohi no hoka naru koto wo miru yo!" to, wokasiu obosu. "Satemo, ito utukusikari turu tigo kana! Nanibito nara m? Kano hito no ohom-kahari ni, akekure no nagusame ni mo mi baya!" to omohu kokoro, hukau tuki nu.

 Uti-husi tamahe ru ni, Soudu no midesi, Koremitu wo yobi ide sasu. Hodonaki tokoro nare ba, Kimi mo yagate kiki tamahu.

 "Yokiri ohasimasi keru yosi, tadaima nam, hito mausu ni, odoroki nagara, saburahu beki wo, Nanigasi kono tera ni komori haberi to ha, sirosimesi nagara, sinobi sase tamahe ru wo, urehasiku omohi tamahe te nam. Kusa no ohom-musiro mo, kono bau ni koso mauke haberu bekere. Ito ho'i naki koto." to mausi tamahe ri.

 "Inuru zihu-yo-niti no hodo yori, warahayami ni wadurahi haberu wo, tabi-kasanari te tahe gataku habere ba, hito no wosihe no mama ni, nihaka ni tadune iri haberi ture do, kayau yau naru hito no sirusi arahasa nu toki, hasitanakaru beki mo, tada naru yori ha, itohosiu omohi tamahe tutumi te nam, itau sinobi haberi turu. Ima, sonata ni mo." to notamahe ri.

 Sunahati, Soudu mawiri tamahe ri. Hohusi nare do, ito kokorohadukasiku, hitogara mo yamgotonaku, yo ni omoha re tamahe ru hito nare ba, karugarusiki ohom-arisama wo, hasitanau obosu. Kaku komore ru hodo no ohom-monogatari nado kikoye tamahi te, "Onazi siba no ihori nare do, sukosi suzusiki midu no nagare mo goranze sase m." to, seti ni kikoye tamahe ba, kano, mada mi nu hitobito ni, kotokotosiu ihi kikase turu wo, tutumasiu obose do, ahare nari turu arisama mo ibukasiku te, ohasi nu.

 Geni, ito kokorokoto ni yosi ari te, onazi ki kusa wo mo uwe nasi tamahe ri. Tuki mo naki koro nare ba, yarimidu ni kagaribi tomosi, touro nado mo mawiri tari. Minami-omote ito kiyoge ni siturahi tamahe ri. Soradakimono, ito kokoro nikuku kawori ide, myaugau no ka nado nihohi miti taru ni, Kimi no ohom-ohikaze ito koto nare ba, uti no hitobito mo kokorodukahi su beka'meri.

 Soudu, yo no tune naki ohom-monogatari, notinoyo no koto nado kikoye sirase tamahu. Waga tumi no hodo osorosiu, "Adikinaki koto ni kokoro wo sime te, ike ru kagiri kore wo omohi nayamu beki na'meri. Masite notinoyo no imizikaru beki." Obosi tuduke te, kau yau naru sumahi mo se mahosiu oboye tamahu monokara, hiru no omokage kokoro ni kakari te kohisikere ba,

 "Koko ni monosi tamahu ha, tare ni ka? Tadune kikoye mahosiki yume wo mi tamahe si kana! Kehu nam, omohi ahase turu."

 to kikoye tamahe ba, uti-warahi te,

 "Utituke naru ohom-yume gatari ni zo haberu naru. Tadune sase tamahi te mo, mi-kokorootori se sase tamahi nu besi. Ko-Azeti-no-dainagon ha, yo ni naku te hisasiku nari haberi nure ba, e sirosimesa zi kasi. Sono Kitanokata nam, Nanigasi ga imouto ni haberu. Kano Azeti kakure te noti, yo wo somuki te haberu ga, konogoro, wadurahu koto haberu ni yori, kaku kyau ni mo makade ne ba, tanomosidokoro ni komori te monosi haberu nari." to kikoye tamahu.

 "Kano Dainagon no mi-musume, monosi tamahu to kiki tamahe si ha? Sukizukisiki kata ni ha ara de, mameyaka ni kikoyuru nari." to, osiate ni notamahe ba,

 "Musume tada hitori haberi si. Use te, kono zihu-yo nen ni ya nari haberi nu ram? Ko-Dainagon, Uti ni tatematura m nado, kasikou ituki haberi si wo, sono ho'i no gotoku mo monosi habera de, sugi haberi ni sika ba, tada kono Amagimi hitori mote-atukahi haberi si hodo ni, ikanaru hito no siwaza ni ka, Hyaubukyau-no-miya nam, sinobi te katarahi tuki tamahe ri keru wo, moto no Kitanokata, yamgotonaku nado site, yasukara nu koto ohoku te, akekure mono wo omohi te nam, nakunari haberi ni si. Monoomohi ni yamahi-duku mono to, me ni tikaku mi tamahe si."

 nado mausi tamahu. "Saraba, sono ko nari keri" to obosi ahase tu. "Miko no ohom-sudi nite, kano hito ni mo kayohi kikoye taru ni ya?" to, itodo ahare ni mi mahosi. "Hito no hodo mo ate ni wokasiu, nakanaka no sakasiragokoro naku, uti-katarahi te, kokoro no mama ni wosihe ohosi tate te mi baya." to obosu.

 "Ito ahare ni monosi tamahu koto kana! Sore ha, todome tamahu katami mo naki ka?"

 to, wosanakari turu yukuhe no, naho tasika ni sira mahosiku te, tohi tamahe ba,

 "Nakunari haberi si hodo ni koso, haberi sika. Sore mo, womna nite zo. Sore ni tuke te monoomohi no moyohosi ni nam, yohahi no suwe ni omohi tamahe nageki haberu meru." to kikoye tamahu.

 "Sareba yo." to obosa ru.

 "Ayasiki koto nare do, wosanaki ohom-usiromi ni obosu beku, kikoye tamahi te m ya? Omohu kokoro ari te, yuki kakadurahu kata mo haberi nagara, yo ni kokoro no sima nu ni ya ara m, hitorizumi nite nomi nam. Mada nigenaki hodo to, tune no hito ni obosi nadurahe te, hasitanaku ya." nado notamahe ba,

 "Ito uresikaru beki ohosegoto naru wo, mada muge ni ihaeinaki hodo ni haberu mere ba, tahabure nite mo, goranzi gataku ya? Somosomo, womna ha, hito ni motenasa re te, otona ni mo nari tamahu mono na' nare ba, kuhasiku ha e tori mausa zu, kano Oba ni katarahi haberi te kikoye sase m."

 to, sukoyaka ni ihi te, mono-gohaki sama si tamahe re ba, wakaki mikokoro ni hadukasiku te, e yoku mo kikoye tamaha zu.

 "Amidabutu monosi tamahu dau ni, suru koto haberu koro ni nam. Soya, imada tutome habera zu. Sugusi te saburaha m." tote, nobori tamahi nu.

 Kimi ha, kokoti mo ito nayamasiki ni, ame sukosi uti-sosoki, yamakaze hiyayaka ni huki taru ni, taki no yodomi mo masari te, oto takau kikoyu. Sukosi nebutage naru kyau no tayedaye sugoku kikoyuru nado, suzuro naru hito mo, tokorokara mono-ahare nari. Masite, obosi megurasu koto ohoku te, madoroma re tamaha zu. Soya to ihi sika domo, yo mo itau huke ni keri. Uti ni mo, hito no ne nu kehahi siruku te, ito sinobi tare do, zuzu no kehusoku ni hiki narasa ruru oto, hono-kikoye, natukasiu uti-soyomeku otonahi, atehaka nari to kiki tamahi te, hodo mo naku tikakere ba, to ni tatewatasi taru byaubu no naka wo, sukosi hikiake te, ahugi wo narasi tamahe ba, oboye naki kokoti su beka'mere do, kiki sira nu yau ni ya tote, wizari iduru hito a'nari. Sukosi sizoki te,

 "Ayasi, higamimi ni ya?" to tadoru wo, kiki tamahi te,

 "Hotoke no ohom-sirube ha, kuraki ni iri te mo, sarani tagahu mazika' naru monowo!"

 to notamahu ohom-kowe no, ito wakau ate naru ni, uti-ide m kowadukahi mo, hadukasikere do,

 "Ika naru kata no, ohom-sirube ni ka ha? Obotukanaku." to kikoyu.

 "Geni, utituke nari to obomeki tamaha m mo, kotowari nare do,

 Hatukusa no wakaba no uhe wo mi turu yori
 tabine no sode mo tuyu zo kahaka nu

 to kikoye tamahi te m ya?" to notamahu.

 "Sarani, kayau no ohom-seusoko, uketamahari waku beki hito mo, monosi tamaha nu sama ha, sirosimesi-tarige naru wo. Tare ni ka ha?" to kikoyu.

 "Onodukara saru yau ari te kikoyuru nara m to omohinasi tamahe kasi."

 to notamahe ba, iri te kikoyu.

 "Ana, imamekasi! Kono Kimi ya, yodui taru hodo ni ohasuru to zo, obosu ram. Saru nite ha, kano 'Wakakusa' wo, ikade kii tamahe ru koto zo." to, samazama ayasiki ni, kokoro midare te, hisasiu nare ba, nasakenasi tote,

 "Makura yuhu koyohi bakari no tuyukesa wo
 miyama no koke ni kurabe zara nam

 higatau haberu monowo." to kikoye tamahu.

 "Kauyau no, tute naru ohom-seusoko ha, mada sarani kikoye sira zu, naraha nu koto ni nam. Katazikenaku tomo, kakaru tuide ni, mamemamesiu kikoyesasu beki koto nam." to kikoye tamahe re ba, Amagimi,

 "Higakoto kiki tamahe ru nara m. Ito mutukasiki ohom-kehahi ni, nanigoto wo kaha irahe kikoye m." to notamahe ba,

 "Hasitanau mo koso obose." to hitobito kikoyu.

 "Geni, wakayaka naru hito koso, utate mo ara me. Mameyaka ni notamahu, katazikenasi."

 tote, wizari yori tamahe ri.

 "Utituke ni, asahaka nari to, goranze rare nu beki tuide nare do, kokoro ni ha, samo oboye habera ne ba. Hotoke ha onodukara."

 tote, otonaotonasiu, hadukasige naru ni tutuma re te, tomi ni mo e uti-ide tamaha zu.

 "Geni, omohi tamahe yori gataki tuide ni, kaku made notamahase, kikoyesasuru mo, ikaga." to notamahu.

 "Ahare ni uketamaharu ohom-arisama wo, kano sugi tamahi ni kem ohom-kahari ni, obosinai te m ya? Ihukahinaki hodo no yohahi nite, mutumasikaru beki hito ni mo, tatiokure haberi ni kere ba, ayasiu uki taru yau nite, tosituki wo koso kasane habere. Onazi sama ni monosi tamahu naru wo, taguhi ni nasa se tamahe to, ito kikoye mahosiki wo, kakakru wori haberi gataku te nam, obosa re m tokoro wo mo habakara zu, uti-ide haberi nuru." to kikoye tamahe ba,

 "Ito uresiu omohi tamahe nu beki ohom-koto nagara mo, kikosimesi higame taru koto nado ya habera m to, tutumasiu nam. Ayasiki mi hitotu wo tanomosibito ni suru hito nam habere do, ito mada ihukahinaki hodo nite, goranzi yurusa ruru kata mo haberi gatage nare ba, e nam uketamahari todome rare zari keru." to notamahu.

 "Mina, obotukanakara zu uketamaharu monowo, tokoroseu obosi habakara de, omohi tamahe yoru sama koto naru kokoro no hodo wo, goranze yo."

 to kikoye tamahe do, ito nigenaki koto wo, samo sira de notamahu, to obosi te, kokorotoke taru ohom-irahe mo nasi. Soudu ohasi nure ba,

 "Yosi, kau kikoye some haberi nure ba, ito tanomosiu nam." tote, ositate tamahi tu.

 Akatukigata ni nari ni kere ba, Ho'kezammai okonahu dau no senbohu no kowe, yamaorosi ni tuki te kikoye kuru, ito tahutoku, taki no oto ni hibiki ahi tari.

 "Huki mayohu miyama orosi ni yume same te
 namida moyohosu taki no oto kana
"

 "Sasigumi ni sode nurasi keru yamamidu ni
 sume ru kokoro ha sawagi yaha suru

 Mimi nare haberi ni keri ya!" to kikoye tamahu.

 [1-5 The next day, he goes back to his home in Kyoto]

 Ake yuku sora ha, ito itau kasumi te, yama no tori-domo, sokohakatonau saheduri ahi tari. Na mo sira nu ki kusa no hana-domo, iroiro ni tiri maziri, nisiki wo sike ru to miyuru ni, sika no tatazumi ariku mo, medurasiku mi tamahu ni, nayamasisa mo magire hate nu.

 Hiziri, ugoki mo e se ne do, tokau si te gosin mawirase tamahu. Kare taru kowe no, ito itau suki higame ru mo, ahare ni kuuduki te, darani yomi tari.

 Ohom-mukahe no hitobito mawiri te, okotari tamahe ru yorokobi kikoye, Uti yori mo, ohom-toburahi ari. Soudu, miye nu sama no ohom-kudamono, nanikure to, tani no soko made hori ide, itonami kikoye tamahu.

 "Kotosi bakari no tikahi hukau haberi te, ohom-okuri ni mo, e mawiri haberu maziki koto. Nakanaka ni mo omohi tamahe raru beki kana!"

 nado kikoye tamahi te, ohomiki mawiri tamahu.

 "Yamamidu ni kokoro tomari haberi nure do, Uti yori mo obotukanagara se tamahe ru mo, kasikokere ba nam. Ima, kono hana no wori sugusa zu mawiri ko m.

 Miyabito ni yuki te katara m yamazakura
 kaze yori saki ni ki te mo miru beku
"

 to notamahu ohom-motenasi, kowadukahi sahe, me mo aya naru ni,

 "Udonge no hana mati e taru kokoti si te
 miyamazakura ni me koso utura ne
"

 to kikoye tamahe ba, hohowemi te, "Toki ari te, hito-tabi hiraku naru ha, kataka' naru mono wo." to notamahu.

 Hiziri, ohom-kaharake tamahi te,

 "Okuyama no matu no toboso wo mare ni ake te
 mada mi nu hana no kaho wo miru kana
"

 to, uti-naki te mi tatematuru. Hiziri, ohom-mamori ni, toko tatematuru. Mi tamahi te, Soudu, Sautokutaisi no Kudara yori e tamahe ri keru komgauzi no zuzu no, tama no sauzoku si taru, yagate sono kuni yori ire taru hako no, karamei taru wo, suki taru hukuro ni ire te, goehu no ede ni tuke te, konruri no tubo-domo ni, ohom-kusuri-domo ire te, hudi, sakura nado ni tuke te, tokoro ni tuke taru ohom-okurimono-domo sasage tatematuri tamahu.

 Kimi, Hiziri yori hazime, dokyau si turu hohusi no huse-domo, mauke no mono-domo, samazama ni tori ni tukahasi tari kere ba, sono watari no yamagatu made, sarubeki mono-domo tamahi, mizukyau nado si te ide tamahu.

 Uti ni Soudu iri tamahi te, kano kikoye tamahi si koto, manebi kikoye tamahe do,

 "Tomokakumo, tadaima ha, kikoye m kata nasi. Mosi, mikokorozasi ara ba, ima si go-nen wo sugusi te koso ha, tomokakumo" to notamahe ba, "Sa nam." to onazi sama ni nomi aru wo, ho'i nasi to obosu.

 Ohom-seusoko, Soudu no moto naru tihisaki waraha site,

 "Yuhumagure honoka ni hana no iro wo mi te
 kesa ha kasumi no tati zo wadurahu
"

 Ohom-kahesi,

 "Makoto ni ya hana no atari ha tati uki to
 kasumuru sora no kesiki wo mo mi m
"

 to, yosi aru te no, ito ate naru wo, uti-sute kai tamahe ri.

 Mikuruma ni tatematuru hodo, Ohoidono yori, "Iduti to mo naku te, ohasimasi ni keru koto." tote, ohom-mukahe no hitobito, kimitati nado amata mawiri tamahe ri. Tou-no-tiuzyau, Sa-tiuben, saranu kimitati mo sitahi kikoye te,

 "Kauyau no ohom-tomo ni ha, tukaumaturi habera m, to omohi tamahuru wo, asamasiku, okura se tamahe ru koto." to urami kikoye te, "Ito imiziki hana no kage ni, sibasi mo yasuraha zu, tatikaheri habera m ha, aka nu waza kana!" to notamahu.

 Ihagakure no koke no uhe ni nami wi te, kaharake mawiru. Oti kuru midu no sama nado, yuwe aru taki no moto nari. Tou-no-tiuzyau, hutokoro nari keru hue tori ide te, huki sumasi tari. Ben-no-kimi, ahugi hakanau uti-narasi te, "Toyora no tera no, nisi naru ya" to utahu. Hito yori ha kotonaru kimitati wo, Genzi-no-kimi, ito itau uti-nayami te, iha ni yori wi tamahe ru ha, taguhi naku yuyusiki ohom-arisama ni zo, nanigoto ni mo me uturu mazikari keru. Rei no, Hitiriki huku zuizin, syau-no-hue mota se taru sukimono nado ari.

 Soudu, kim wo midukara mo'te mawiri te,

 "Kore, tada ohom-te hitotu asobasi te, onaziu ha, yama no tori mo odorokasi habera m."

 to seti ni kikoye tamahe ba,

 "Midarigokoti, ito tahe gataki monowo." to kikoye tamahe do, keni nikukara zu kaki-narasi te, mina tati tamahi nu.

 Akazu kutiwosi to, ihukahinaki hohusi, warahabe mo, namida wo otosi ahe ri. Masite, uti ni ha, tosi oyi taru Amagimi-tati nado, mada sarani kakaru hito no ohom-arisama wo mi zari ture ba, "Konoyo no mono to mo oboye tamaha zu." to kikoye ahe ri. Soudu mo,

 "Ahare, nani no tigiri nite, kakaru ohom-sama nagara, ito mutukasiki Hinomoto no suwe no yo ni mumare tamahe ra m to miru ni, ito nam kanasiki." tote, me osinogohi tamahu.

 Kono Wakagimi, wosanagokoti ni, "Medetaki hito kana!" to mi tamahi te,

 "Miya no ohom-arisama yori mo, masari tamahe ru kana!" nado notamahu.

 "Saraba, kano hito no miko ni nari te ohasimase yo!"

 to kikoyure ba, uti-unaduki te, "Ito you ari na m." to obosi tari. Hihina-asobi ni mo, we kai tamahu ni mo, "Genzi-no-kimi" to tukuri ide te, kiyora naru kinu kise, kasiduki tamahu.

 [1-6 Genji makes a report to Mikado and his wife in Sa-Daijin's]

 Kimi ha, madu Uti ni mawiri tamahi te, higoro no ohom-monogatari nado kikoye tamahu. "Ito itau otorohe ni keri!" tote, yuyusi to obosimesi tari. Hiziri no tahutokari keru koto nado, toha se tamahu. Kuhasiku sousi tamahe ba,

 "Azari nado ni mo naru beki mono ni koso a'nare! Okonahi no rau ha tumori te, ohoyake ni sirosimesa re zari keru koto." to, rautagari notamahase keri.

 Ohoidono, mawiri ahi tamahi te,

 "Ohom-mukahe ni mo to omohi tamahe ture do, sinobi taru ohom-ariki ni, ikaga to omohi habakari te nam. Nodoyaka ni iti ni-niti uti-yasumi tamahe." tote, "Yagate, ohom-okuri tukaumatura m." to mausi tamahe ba, sasimo obosa ne do, hikasare te makade tamahu.

 Waga mikuruma ni nose tatematuri tamau te, midukara ha hiki iri te tatemature ri. Mote-kasiduki kikoye tamahe ru mikokorobahe no ahare naru wo zo, sasuga ni kokorogurusiku obosi keru.

 Tono ni mo, ohasimasu ram to kokorodukahi si tamahi te, hisasiku mi tamaha nu hodo, itodo tama-no-utena ni migaki siturahi, yorodu wo totonohe tamahe ri.

 Womnagimi, rei no, hahi-kakure te, tomi ni mo ide tamaha nu wo, Otodo, seti ni kikoye tamahi te, karausite watari tamahe ri. Tada we ni kaki taru mono no himegimi no yau ni, si suwe rare te, uti-miziroki tamahu koto mo kataku, uruhasiu te monosi tamahe ba, omohu koto mo uti-kasume, yamamiti no monogatari wo mo kikoye m, ihu kahi ari te, wokasiu uti-irahe tamaha ba koso, ahare nara me, yoni ha kokoro mo toke zu, utoku hadukasiki mono ni obosi te, tosi no kasanaru ni sohe te, mikokoro no hedate mo masaru wo, ito kurusiku omohazu ni,

 "Tokidoki ha, yo no tune naru mikesiki wo mi baya! Tahe gatau wadurahi haberi si wo mo, ikaga to dani, tou tamaha nu koso, medurasikara nu koto nare do, naho uramesiu."

 to kikoye tamahu. Karausite,

 "Toha nu ha, turaki mono ni ya ara m?"

 to, sirime ni mi okose tamahe ru mami, ito hadukasige ni, kedakau utukusige naru ohom-katati nari.

 "Mare mare ha, asamasi no ohom-koto ya! Toha nu, nado ihu kiha ha, koto ni koso haberu nare. Kokorouku mo notamahi nasu kana! Yo to tomoni hasitanaki ohom-motenasi wo, mosi, obosi nahoru wori mo ya to, tozama-kausama ni kokoromi kikoyuru hodo, itodo obosi utomu na'meri kasi. Yosi ya, inoti dani."

 tote, yoru-no-omasi ni iri tamahi nu. Womnagimi, huto mo iri tamaha zu, kikoye wadurahi tamahi te, uti-nageki te husi tamahe ru mo, nama-kokorodukinaki ni ya ara m, nebutage ni motenasi te, tokau yo wo obosi midaruru koto ohokari.

 Kono Wakakusa no ohi ide m hodo no naho yukasiki wo, "Nigenai hodo to omohe ri simo, kotowari zo kasi. Ihiyori gataki koto ni mo aru kana! Ika ni kamahe te, tada kokoroyasuku mukahe tori te, akekure no nagusame ni mi m. Hyaubukyau-no-miya ha, ito ate ni namamei tamahe re do, nihohiyaka ni nado mo ara nu wo, ikade, kano hitozou ni oboye tamahu ram? Hitotu kisakibara nare ba ni ya?" nado obosu. Yukari ito mutumasiki ni, ikade ka to, hukau oboyu.

 [1-7 Genji mails to Murasaki in Kita-yama]

 Mata-no-hi, ohom-humi tatemature tamahe ri. Soudu ni honomekasi tamahu besi. Amauhe ni ha,

 "Mote-hanare tari si mikesiki no tutumasisa ni, omohi tamahuru sama wo mo, e arahasi hate habera zu nari ni si wo nam. Kabakari kikoyuru nite mo, osinabe tara nu kokorozasi no hodo wo goranzi sira ba, ikani uresiu."

 nado ari. Naka ni, tihisaku hiki-musubi te,

 "Omokage ha mi wo mo hanare zu yamazakura
 kokoro no kagiri tome te ko sika do

 Yo no ma no kaze mo, usirometaku nam."

 to ari. Ohom-te nado ha, saru mono nite, tada hakanau osi-tutumi tamahe ru sama mo, sada sugi taru ohom-me-domo ni ha, me mo aya ni konomasiu miyu.

 "Ana, kataharaita ya! Ikaga kikoye m?" to, obosi wadurahu.

 "Yukute no ohom-koto ha, nahozari ni mo omohi tamahe nasa re si wo, hurihahe sase tamahe ru ni, kikoyesase m kata naku nam. Mada 'Nanihadu' wo dani, hakabakasiu tuduke habera za'mere ba, kahinaku nam. Satemo,

 Arasi huku wonohe no sakura tira nu ma wo
 kokoro tome keru hodo no hakanasa

 itodo usirometau."

 to ari. Soudu no ohom-kaheri mo onazi sama nare ba, kutiwosiku te, ni sam-niti ari te, Koremitu wo zo tatemature tamahu.

 "Seunagon-no-menoto to ihu hito a'besi. Tadune te, kuhasiu katarahe." nado notamahi sirasu. "Samo, kakara nu kumanaki mikokoro kana! Sabakari ihakenage nari si kehahi wo." to, maho nara ne domo, mi si hodo omohiyaru mo wokasi.

 Wazato, kau ohom-humi aru wo, Soudu mo kasikomari kikoye tamahu. Seunagon ni seusoko si te, ahi tari. Kuhasiku, obosi notamahu sama, ohokata no ohom-arisama nado kataru. Kotoba ohokaru hito nite, tukidukisiu ihi tudukure do, "Ito warinaki ohom-hodo wo, ikani obosu ni ka?" to, yuyusiu nam, tare mo tare mo obosi keru.

 Ohom-humi ni mo, ito nemgoro ni kai tamahi te, rei no, naka ni, "Kano ohom-hanatigaki nam, naho mi tamahe mahosiki." tote,

 "Asakayama asaku mo hito wo omoha nu ni
 nado yama-no-wi no kake hanaru ram
"

 Ohom-kahesi,

 "Kumi some te kuyasi to kiki si yama-no-wi no
 asaki nagara ya kage wo miru beki
"

 Koremitu mo onazi koto wo kikoyu.

 "Kono wadurahi tamahu koto, yorosiku ha, konogoro sugusi te, kyau no tono ni watari tama' te nam, kikoyesasu beki." to aru wo, kokoromotonau obosu.

 

2 Tale of Fujitsubo

 [2-1 In a summer short night, Genji meets with Fujitsubo secretly]

 Huditubo-no-miya, nayami tamahu koto ari te, makade tamahe ri. Uhe no, obotukanagari, nageki kikoye tamahu mikesiki mo, ito itohosiu mi tatematuri nagara, kakaru wori dani to, kokoro mo akugare madohi te, iduku ni mo iduku ni mo, maude tamaha zu, Uti nite mo, sato nite mo, hiru ha turedure to nagame kurasi te, kurure ba, Wau-myaubu wo seme ariki tamahu.

 Ikagaha tabakari kem, ito warinaku te, mi tatematuru hodo sahe, ututu to ha oboye nu zo, wabisiki ya! Miya mo, asamasikari si wo obosi iduru dani, yo to tomo no ohom-monoomohi naru wo, sate dani yami na m to hukau obosi taru ni, ito kokorouku te, imiziki mikesiki naru monokara, natukasiu rautage ni, saritote utitoke zu, kokorohukau hadukasige naru ohom-motenasi nado no, naho hito ni ni sase tamaha nu wo, "Nadoka, nanome naru koto dani uti-maziri tamaha zari kem?" to, turau sahe zo obosa ruru. Nanigoto wo kaha kikoye tukusi tamaha m? Kurabu-no-yama ni yadori mo tora mahosige nare do, ayaniku naru mizikayo nite, asamasiu, nakanaka nari.

 "Mi te mo mata ahu yo mare naru yume no uti ni
 yagate magiruru wagami tomogana
"

 to, musekaheri tamahu sama mo, sasuga ni imizikere ba,

 "Yogatari ni hito ya tutahe m taguhi naku
 uki mi wo same nu yume ni nasi te mo
"

 Obosi-midare taru sama mo, ito kotowari ni katazikenasi. Myaubu-no-kimi zo, ohom-nahosi nado ha, kaki-atume mote ki taru.

 Tono ni ohasi te, naki ne ni husi kurasi tamahi tu. Ohom-humi nado mo, rei no, goranzi ire nu yosi nomi are ba, tune no koto nagara mo, turau imiziu obosi hore te, Uti he mo mawira de, ni sam-niti komori ohasure ba, mata, "Ika naru ni ka?" to, mikokoro ugoka se tamahu beka'meru mo, osorosiu nomi oboye tamahu.

 [2-2 Fujitsubo gets pregnant and three months passed]

 Miya mo, naho ito kokorouki mi nari keri to, obosi nageku ni, nayamasisa mo masari tamahi te, toku mawiri tamahu beki ohom-tukahi, sikire do, obosi mo tata zu.

 Makoto ni, mikokoti, rei no yau ni mo ohasimasa nu ha, ika naru ni ka to, hitosirezu obosu koto mo ari kere ba, kokorouku, "Ika nara m?" to nomi obosi midaru.

 Atuki hodo ha, itodo oki mo agari tamaha zu. Mi-tuki ni nari tamahe ba, ito siruki hodo nite, hitobito mi tatematuri togamuru ni, asamasiki ohom-sukuse no hodo, kokorousi. Hito ha omohiyora nu koto nare ba, "Kono tuki made, souse sase tamaha zari keru koto." to, odoroki kikoyu. Waga mikokoro hitotu ni ha, siruu obosi waku koto mo ari keri.

 Ohom-yudono nado ni mo sitasiu tukaumaturi te, nanigoto no mikesiki wo mo siruku mi tatematuri sire ru, ohom-menotogo no Ben, Myaubu nado zo, ayasi to omohe do, katamini ihi ahasu beki ni ara ne ba, naho nogare gatakari keru ohom-sukuse wo zo, Myaubu ha asamasi to omohu.

 Uti ni ha, ohom-mononoke no magire nite, tomi ni kesiki nau ohasimasi keru yau ni zo sousi kem kasi. Miru hito mo sa nomi omohi keri. Itodo ahare ni kagiri nau obosa re te, ohom-tukahi nado no hima naki mo, sora-osorosiu, mono wo, obosu koto, hima nasi.

 Tiuzyou-no-kimi mo, odoroodorosiu sama koto naru yume wo mi tamahi te, ahasuru mono wo mesi te, toha se tamahe ba, oyobi nau obosi mo kake nu sudi no koto wo ahase keri.

 "Sono naka ni, tagahime ari te, tutusima se tamahu beki koto nam haberu."

 to ihu ni, wadurahasiku oboye te,

 "Midukara no yume ni ha ara zu, hito no ohom-koto wo kataru nari. Kono yume ahu made, mata hito ni manebu na."

 to notamahi te, kokoro no uti ni ha, "Ika naru koto nara m ?" to obosi wataru ni, kono Womnamiya no ohom-koto kiki tamahi te, "Mosi saru yau mo ya?" to, obosi ahase tamahu ni, itodosiku imiziki kotonoha tukusi kikoye tamahe do, Myaubu mo omohu ni, ito mukutukeu, wadurahasisa masari te, sarani tabakaru beki kata nasi. Hakanaki hitokudari no ohom-kaheri no tamasaka nari si mo, taye hte ni tari.

 [2-3 Fujitsubo comes back to the Court in July early fall]

 Huduki ni nari te zo, mawiri tamahi keru. Medurasiu ahare nite, itodosiki ohom-omohi no hodo kagiri nasi. Sukosi hukuraka ni nari tamahi te, uti-nayami, omoyase tamahe ru, hata, geni niru mono naku medetasi.

 Rei no, akekure, konata ni nomi ohasimasi te, ohom-asobi mo yauyau wokasiki sora nare ba, Genzi-no-kimi mo itoma naku mesi matuhasi tutu, ohom-koto, hue nado, samazama ni tukaumatura se tamahu. Imiziu tutumi tamahe do, sinobi gataki kesiki no mori iduru woriwori, Miya mo, sasuga naru koto-domo wo ohoku obosi tuduke keri.

 

3 Tale of Murasaki(2)

 [3-1 Murasaki comes back to her home in Rokujo-Kyogoku with her grandmother]

 Kano yamadera no hito ha, yorosiku nari te ide tamahi ni keri. Kyau no ohom-sumika tadune te, tokidoki no ohom-seusoko nado ari. Onazi sama ni nomi aru mo, kotowari naru uti ni, kono tukigoro ha, arisi ni masaru mono-omohi ni, kotogoto naku te sugi yuku.

 Aki no suwetukata, ito mono-kokorobosoku te nageki tamahu. Tuki no wokasiki yo, sinobi taru tokoro ni karausite omohi tati tamahe ru wo, sigure mei te, uti-sosoku. Ohasuru tokoro ha Rokudeu kyaugoku watari nite, Uti yori nare ba, sukosi hodo tohoki kokoti suru ni, are taru ihe no kodati, ito mono-huri te, koguraku miye taru ari. Rei no ohom-tomo ni hanare nu Koremitu nam,

 "Ko-Azeti-no-dainagon no ihe ni haberi. Hito-hi mono no tayori ni, toburahi te haberi sika ba, kano Amauhe, itau yowari tamahi ni tare ba, nanigoto mo oboye zu, to nam mausi te haberi si." to kikoyure ba,

 "Ahare no koto ya! Toburahu bekari keru wo. Nadoka, sa nam to monose zari si? Iri te seusoko se yo."

 to notamahe ba, hito ire te a'nai se sasu. Wazato kau tatiyori tamahe ru koto to, iha se tare ba, iri te,

 "Kaku ohom-toburahi ni nam, ohasimasi taru." to ihu ni, odoroki te,

 "Ito kataharaitaki koto kana! Kono higoro, mugeni ito tanomosigenaku nara se tamahi ni tare ba, ohom-taimen nado mo aru mazi."

 to ihe domo, kahesi tatematura m ha kasikosi tote, minami no hisasi hiki-tukurohi te, ire tatematuru.

 "Ito mutukasige ni habere do, kasikomari wo dani tote. Yukurinau, mono-hukaki omasidokoro ni nam."

 to kikoyu. Geni kakaru tokoro ha, rei ni tagahi te obosa ru.

 "Tuneni omohi tamahe tati nagara, kahinaki sama ni nomi motenasa se tamahu ni, tutuma re haberi te nam. Nayama se tamahu koto, omoku tomo, uketamahara zari keru obotukanasa." nado kikoye tamahu.

 "Midarigokoti ha, itu to mo naku nomi haberu ga, kagiri no sama ni nari haberi te, ito katazikenaku, tatiyora se tamahe ru ni, midukara kikoye sase nu koto. Notamahasuru koto no sudi, tamasaka ni mo obosimesi kahara nu yau habera ba, kaku warinaki yohahi sugi haberi te, kanarazu kazumahe sase tamahe. Imiziu kokorobosoge ni mi tamahe oku nam, negahi haberu miti no hodasi ni omohi tamahe rare nu beki." nado kikoye tamahe ri.

 Ito tikakere ba, kokorobosoge naru ohom-kowe tayedaye kikoye te,

 "Ito, katazikenaki waza ni mo haberu kana! Kono Kimi dani, kasikomari mo kikoye tama' tu beki hodo nara masika ba."

 to notamahu. Ahare ni kiki tamahi te,

 "Nanika, asau omohi tamahe m koto yuwe, kau sukizukisiki sama wo, miye tatematura m. Ikanaru tigiri ni ka, mi tatematuri some si yori, ahare ni omohi kikoyuru mo, ayasiki made, konoyo no koto ni ha oboye habera nu." nado notamahi te, "Kahinaki kokoti nomi si haberu wo, kano ihakenau monosi tamahu ohom-hitokowe, ikade." to notamahe ba,

 "Ideya, yorodu obosi sira nu sama ni, ohotonogomori iri te."

 nado kikoyuru wori simo, anata yori kuru oto si te,

 "Uhe koso, kono tera ni arisi Genzi-no-kimi koso ohasi ta'nare. Nado mi tamaha nu?"

 to notamahu wo, hitobito, ito kataharaitasi to omohi te, "Anakama!" to kikoyu.

 "Isa, 'Mi sika ba, kokoti no asisa nagusami ki.' to notamahi sika ba zo kasi."

 to, kasikoki koto kikoye tari to, obosi te notamahu.

 Ito wokasi to kii tamahe do, hitobito no kurusi to omohi tare ba, kika nu yau nite, mameyaka naru ohom-toburahi wo kikoye oki tamahi te, kaheri tamahi nu. "Geni, ihukahina no kehahi ya! Saritomo, ito you wosihe te m." to obosu.

 Mata-no-hi mo, ito mameyaka ni tobura hi kikoye tamahu. Rei no, tihisaku te,

 "Ihakenaki tadu no hitokowe kiki si yori
 asima ni nadumu hune zo e nara nu

 Onazi hito ni ya."

 to, kotosara wosanaku kaki nasi tamahe ru mo, imiziu wokasige nare ba, "Yagate ohom-tehon ni" to, hitobito kikoyu. Seunagon zo kikoye taru.

 "Toha se tamahe ru ha, kehu wo mo sugusi gatage naru sama nite, yamadera ni makari wataru hodo nite. Kau toha se tamahe ru kasikomari ha, konoyo nara de mo kikoyesase m."

 to ari. Ito ahare to obosu.

 Aki no yuhube ha, masite, kokoro no itoma naku obosi midaruru hito no ohom-atari ni kokoro wo kake te, anagati naru yukari mo tadune mahosiki kokoro masari tamahu naru besi. "Kiye m sora naki" to arisi yuhube, obosi ide rare te, kohisiku mo, mata, mi ba otori ya se m to, sasuga ni ayahusi.

 "Te ni tumi te itusika mo mi m murasaki no
 ne ni kayohi keru nobe no wakakusa
"

 [3-2 Her grandmother dies after a few monthes]

 Kamnaduki ni Suzyakuwin no gyaugau aru besi. Mahibito nado, yamgotonaki ihenoko-domo, kamdatime, tenzyaubito-domo nado mo, sono kata ni tukidukisiki ha, mina era se tamahe re ba, miko-tati, daizin yori hazime te, toridori no zae-domo narahi tamahu, itoma nasi.

 Yamazatobito ni mo, hisasiku otodure tamaha zari keru wo, obosi ide te, hurihahe tukahasi tari kere ba, Soudu no kaherigoto nomi ari.

 "Tati nuru tuki no hatuka no hodo ni nam, tuhini munasiku mi tamahe nasi te, seken no dauri nare do, kanasibi omohi tamahuru."

 nado aru wo mi tamahu ni, yononaka no hakanasa mo ahare ni, "Usirometage ni omohe ri si hito mo ika nara m? Wosanaki hodo ni, kohi ya su ram? Ko-Miyasudokoro ni okure tatematuri si." nado, hakabakasikara ne do omohi ide te, asakara zu toburahi tamahe ri. Seunagon, yuwe nakara zu ohom-kaheri nado kikoye tari.

 Imi nado sugi te kyau no tono ni, nam to kiki tamahe ba, hodo he te, midukara, nodoka naru yo ohasi tari. Ito sugoge ni are taru tokoro no, hito-zukuna naru ni, ikani wosanaki hito osorosikara m to miyu. Rei no tokoro ni ire tatematuri te, Seunagon, ohom-arisama nado, uti-naki tutu kikoye tudukuru ni, ainau, ohom-sode mo tada nara zu.

 "Miya ni watasi tatematura m to haberu meru wo, 'Ko-Himegimi no, ito nasake naku uki mono ni omohi kikoye tamahe ri si ni, ito muge ni tigo nara nu yohahi no, mada hakabakasiu hito no omomuke wo mo misiri tamaha zu, nakazora naru ohom-hodo nite, amata monosi tamahu naru naka no, anadurahasiki hito nite ya maziri tamaha m?' nado, sugi tamahi nuru mo, yo to tomoni obosi nageki turu koto, siruki koto ohoku haberu ni, kaku katazikenaki nage no ohom-kotonoha ha, noti no mikokoro mo tadori kikoyesase zu, ito uresiu omohi tamahe rare nu beki worihusi ni haberi nagara, sukosi mo nazorahi naru sama ni mo monosi tamaha zu, ohom-tosi yori mo wakabi te narahi tamahe re ba, ito kataharaitaku haberu." to kikoyu.

 "Nanika, kau kurikahesi kikoye sirasuru kokoro no hodo wo, tutumi tamahu ram? Sono ihukahinaki mi-kokoro no arisama no, ahare ni yukasiu oboye tamahu mo, tigiri koto ni nam, kokoro nagara omohi sira re keru. Naho, hitodute nara de, kikoye sirase baya.

 Asiwaka no ura ni mirume ha kataku tomo
 ko ha tati nagara kaheru nami kaha

 Mezamasikara m." to notamahe ba,

 "Geni koso, ito kasikokere." tote,

 "Yoru nami no kokoro mo sira de Wakanoura ni
 tamamo nabika m hodo zo uki taru

 Warinaki koto."

 to kikoyuru sama no nare taru ni, sukosi tumi yurusa re tamahu. "Nazo kohi zara m" to, uti-zu'zi tamahe ru wo, mi ni simi te wakaki hitobito omohe ri.

 Kimi ha, Uhe wo kohi kikoye tamahi te naki husi tamahe ru ni, ohom-asobigataki-domo no,

 "Nahosi ki taru hito no ohasuru, Miya no ohasimasu na'meri."

 to kikoyure ba, oki ide tamahi te,

 "Seunagon yo. Nahosi ki tari tu ram ha, idura? Miya no ohasuru ka?"

 tote, yori ohasi taru ohom-kowe, ito rautasi.

 "Miya ni ha ara ne do, mata obosi hanatu beu mo ara zu. Koti."

 to notamahu wo, hadukasikari si hito to, sasuga ni kiki nasi te, asiu ihi te keri to obosi te, Menoto ni sasi-yori te,

 "Izakasi, nebutaki ni." to notamahe ba,

 "Imasara ni, nado sinobi tamahu ram? Kono hiza no uhe ni ohotonogomore yo. Ima sukosi yori tamahe."

 to notamahe ba, Menoto no,

 "Sareba koso. Kau yoduka nu ohom-hodo nite nam."

 tote, osi yose tatematuri tare ba, nanigokoro mo naku wi tamahe ru ni, te wo sasi-ire te saguri tamahe re ba, nayoyoka naru ohom-zo ni, kami ha tuyatuya to kakari te, suwe no husayaka ni, saguri tuke rare taru, ito utukusiu omohiyara ru. Te wo torahe tamahe re ba, utate rei nara nu hito no, kaku tikaduki tamahe ru ha, osorosiu te,

 "Ne na m, to ihu monowo."

 tote, sihite hiki-iri tamahu ni tuki te, suberi iri te,

 "Ima ha, maro zo omohu beki hito. Na utomi tamahi so."

 to notamahu. Menoto,

 "Ide, ana utate ya! Yuyusiu mo haberu kana! Kikoyesase sira se tamahu tomo, sarani nani no sirusi mo habera zi monowo." tote, kurusige ni omohi tare ba,

 "Saritomo, kakaru ohom-hodo wo, ikaga ha ara m? Naho, tada yo ni sira nu kokorozasi no hodo wo, mi hate tamahe." to notamahu.

 Arare huri are te, sugoki yo no sama nari.

 "Ikade, kau hito-zukuna ni kokorobosou te, sugusi tamahu ram?"

 to, uti-nai tamahi te, ito mi sute gataki hodo nare ba,

 "Mikausi mawiri ne. Mono-osorosiki yo no sama na'meru wo, tonowibito nite habera m. Hitobito, tikau saburaha re yo kasi."

 tote, ito naregaho ni mityau no uti ni iri tamahe ba, ayasiu omohi no hoka ni mo to, akire te, tare mo tare mo wi tari. Menoto ha, usirometanau warinasi to omohe do, aramasiu kikoye sawagu beki nara ne ba, uti-nageki tutu wi tari.

 Wakagimi ha, ito osorosiu, ikanara m to wananaka re te, ito utukusiki ohom-hadatuki mo, sozoro samuge ni obosi taru wo, rautaku oboye te, hitohe bakari wo osi-kukumi te, waga mikokoti mo, katu ha utate oboye tamahe do, ahare ni uti-katarahi tamahi te,

 "Iza, tamahe yo! Wokasiki we nado ohoku, hihinaasobi nado suru tokoro ni."

 to, kokoro ni tuku beki koto wo notamahu kehahi no, ito natukasiki wo, wosanaki kokoti ni mo, ito itau odi zu, sasuga ni, mutukasiu ne mo ira zu oboye te, miziroki husi tamahe ri.

 Yo hitoyo, kaze huki aruru ni,

 "Geni, kau, ohase zara masika ba, ikani kokorobosokara masi."
 "Onaziku ha, yorosiki hodo ni ohasimasa masika ba."

 to sasameki ahe ri. Menoto ha, usirometasa ni, ito tikau saburahu. Kaze sukosi huki yami taru ni, yobukau ide tamahu mo, kotoarigaho nari ya!

 "Ito ahare ni mi tatematuru ohom-arisama wo, ima ha masite, katatoki no ma mo obotukanakaru besi. Akekure nagame haberu tokoro ni watasi tatematura m. Kakute nomi ha, ikaga? Mono-odi si tamaha zari keri." to notamahe ba,

 "Miya mo ohom-mukahe ni nado, kikoye notamahu mere do, kono ohom-nanananuka sugusi te ya, omohi tamahuru." to kikoyure ba,

 "Tanomosiki sudi nagara mo, yosoyoso nite narahi tamahe ru ha, onaziu koso, utou oboye tamaha me. Ima yori mi tatemature do, asakara nu kokorozasi ha, masari nu beku nam."

 tote, kai-nade tutu, kaherimigati nite, ide tamahi nu.

 Imiziu kiri watare ru sora mo tadanaranu ni, simo ha ito sirou oki te, makoto no kesau mo wokasikari nu beki ni, sauzausiu omohi ohasu. Ito sinobi te kayohi tamahu tokoro no miti nari keru wo obosi ide te, kado uti-tataka se tamahe do, kiki tukuru hito nasi. Kahinaku te, ohom-tomo ni kowe aru hito site, utaha se tamahu.

 "Asaborake kiri tatu sora no mayohi ni mo
 yukisugi gataki imogakado kana
"

 to, hutakaheri bakari utahi taru ni, yosi aru simodukahe wo idasi te,

 "Tati tomari kiri no magaki no sugi uku ha
 kusa no tozasi ni sahari simo se zi
"

 to ihi kake te, iri nu. Mata hito mo ide ko ne ba, kaheru mo nasakenakere do, akeyuku sora mo hasitanaku te, tono he ohasi nu.

 Wokasikari turu hito no nagori kohisiku, hitoriwemi si tutu husi tamahe ri. Hi takau ohotonogomori oki te, humi yari tamahu ni, kaku beki kotoba mo rei nara ne ba, hude uti-oki tutu, susabi wi tamahe ri. Wokasiki we nado wo yari tamahu.

 Kasiko ni ha, kehu simo, Miya watari tamahe ri. Tosigoro yori mo koyonau are masari, hirou mono-huri taru tokoro no, itodo hito-zukuna ni sabisikere ba, miwatasi tamahi te,

 "Kakaru tokoro ni ha, ikadeka, sibasi mo, wosanaki hito no sugusi tamaha m? Naho, kasiko ni watasi tatematuri te m. Nani no tokoroseki hodo ni mo ara zu. Menoto ha, zausi nado si te, saburahi na m. Kimi ha, wakaki hitobito are ba, morotomoni asobi te, ito you monosi tamahi na m." nado notamahu.

 Tikau yobi yose tatematuri tamahe ru ni, kano ohom-uturiga no, imiziu en ni simi kahera se tamahe re ba, "Wokasi no ohom-nihohi ya! Ohom-zo ha ito naye te." to, kokorogurusige ni oboi tari.

 "Tosigoro mo, atusiku sada sugi tamahe ru hito ni sohi tamahe ru. Kasiko ni watari te mi narasi tamahe nado, monose si wo, ayasiu utomi tamahi te, hito mo kokorooku meri si wo, kakaru wori ni simo monosi tamaha m mo, kokorogurusiu." nado notamahe ba,

 "Nanikaha. Kokorobosoku tomo, sibasi ha kaku te ohasimasi na m. Sukosi mono no kokoro obosi siri na m ni watara se tamaha m koso, yoku ha haberu bekere." to kikoyu.

 "Yoru hiru kohi kikoye tamahu ni, hakanaki mono mo kikosimesa zu."

 tote, geni ito itau omoyase tamahe re do, ito ate ni utukusiku, nakanaka miye tamahu.

 "Nani ka, sasimo obosu. Ima ha, yo ni naki hito no ohom-koto ha, kahinasi. Onore are ba."

 nado katarahi kikoye tamahi te, kurure ba kahera se tamahu wo, ito kokorobososi to oboi te, nai tamahe ba, Miya uti-naki tamahi te,

 "Ito kau, omohi na iri tamahi so. Kehu asu, watasi tatematura m." nado, kahesu gahesu kosirahe oki te, ide tamahi nu.

 Nagori mo nagusame gatau naki wi tamahe ri. Yukusaki no mi no ara m koto nado made mo obosi sira zu, tada tosigoro tati-hanaruru wori nau, matuhasi narahi te, ima ha nakihito to nari tamahi ni keru, to obosu ga imiziki ni, wosanaki mikokoti nare do, mune tuto hutagari te, rei no yau ni mo asobi tamaha zu. Hiru ha, sate mo magirahasi tamahu wo, yuhugure to nare ba, imiziku ku'si tamahe ba, kaku te ha, ikade ka sugosi tamaha m to, nagusame wabi te, Menoto mo naki ahe ri.

 Kimi no ohom-moto yori ha, Koremitu wo tatemature tamahe ri.

 "Mawiri ku beki wo, Uti yori mesi are ba nam. Kokorogurusiu mi tatematuri si mo, sidugokoro naku." tote, tonowibito tatemature tamahe ri.

 "Adikinau mo aru kana! Tahabure nite mo, mono no hazime ni kono ohom-koto yo!"
 "Miya, kikosimesi tuke ba, saburahu hitobito no, oroka naru ni zo sainama m."
 "Ana kasiko! Mono no tuide ni, ihakenaku uti-ide kikoyesase tamahu na!"

 nado ihu mo, sore wo ba nani to mo obosi tara nu zo, asamasiki ya!

 Seunagon ha, Koremitu ni ahare naru monogatari-domo si te,

 "Ari he te noti ya, sarubeki ohom-sukuse, nogare kikoye tamaha nu yau mo ara m. Tadaima ha, kakete mo ito nigenaki ohom-koto to mi tatematuru wo, ayasiu obosi notamaha suru mo, ikanaru mikokoro ni ka, omohi yoru kata nau midare haberu. Kehu mo, Miya watara se tamahi te, 'Usiroyasuku tukaumature. Kokorowosanaku motenasi kikoyu na.' to notamahase turu mo, ito wadurahasiu, tada naru yori ha, kakaru ohom-sukigoto mo omohi ide rare haberi turu."

 nado ihi te, "Kono hito mo kotoarigaho ni ya omoha m?" nado, ainakere ba, itau nagekasige ni mo ihi nasa zu. Taihu mo, "Ika naru koto ni ka ara m?" to, kokoroe gatau omohu.

 Mawiri te, arisama nado kikoye kere ba, ahare ni obosi yara rure do, sate kayohi tamaha m mo, sasuga ni suzuro naru kokoti si te, "Karugarusiu mote higame taru to, hito mo ya mori kika m?" nado, tutumasikere ba, "Tada mukahe te m." to obosu.

 Ohom-humi ha, tabitabi tatemature tamahu. Kurure ba, rei no Taihu wo zo tatemature tamahu. "Saharu koto-domo no ari te, e mawiri ko nu wo, oroka ni ya?" nado ari.

 "Miya yori, asu nihaka ni, ohom-mukahe ni to, notamahase tari ture ba, kokoroawatatasiku te nam. Tosigoro no yomogihu wo kare na m mo, sasuga ni kokorobosoku, saburahu hitobito mo omohi midare te."

 to, kotozukuna ni ihi te, wosawosa ahe siraha zu, mono nuhi itonamu kehahi nado sirukere ba, mawiri nu.

 [3-3 Genji steals Murasaki before her father takes her along to his home]

 Kimi ha Ohoidono ni ohasi keru ni, rei no, Womnagimi, tomi ni mo taimen si tamaha zu. Mono-mutukasiku oboye tamahi te, aduma wo sugagaki te, "Hitati ni ha ta wo koso tukure" to ihu uta wo, kowe ha ito namameki te, susabi wi tamahe ri.

 Mawiri tare ba, mesi yose te arisama tohi tamahu. Sikasika nam to kikoyure ba, kutiwosiu obosi te, "Kano Miya ni watari na ba, wazato mukahe ide m mo, sukizukisikaru besi. Wosanaki hito wo nusumi ide tari to, modoki ohi na m. Sono saki ni, sibasi, hito ni mo kuti katame te, watasi te m." to obosi te,

 "Akatuki, kasiko ni monose m. Kuruma no sauzuku sanagara. Zuizin hitori hutari ohose oki tare." to notamahu. Uketamahari te tati nu.

 Kimi, "Ikani se masi? Kikoye ari te, sukigamasiki yau naru beki koto. Hito no hodo dani, mono wo omohi siri, womna no kokoro kahasi keru koto to, osihakara re nu beku ha, yo no tune nari. Titimiya no tadune ide tamahi tu ram mo, hasitanau, suzuro naru beki wo." to, obosi midarure do, sate hadusi te m ha, ito kutiwosika' bekere ba, mada yobukau ide tamahu.

 Womnagimi, rei no sibusibu ni, kokoro mo toke zu monosi tamahu.

 "Kasiko ni, ito seti ni miru beki koto no haberu wo, omohi tamahe ide te, tati-kaheri mawiri ki na m." tote, ide tamahe ba, saburahu hitobito mo sira zari keri. Waga ohom-kata nite, ohom-nahosi nado ha tatematuru. Koremitu bakari wo, muma ni nose te ohasi nu.

 Kado, uti-tataka se tamahe ba, kokorosira nu mono no ake taru ni, mikuruma wo yawora hiki-ire sase te, Taihu, tumado wo narasi te, sihabuke ba, Seunagon kiki siri te, ide ki tari.

 "Koko ni, ohasimasu." to ihe ba,

 "Wosanaki hito ha, ohom-tonogomori te nam. Nadoka, ito yobukau ha, ide sase tamahe ru?" to, mono no tayori to omohi te ihu.

 "Miya he watara se tamahu beka' naru wo, sono saki ni kikoye oka m tote nam." to notamahe ba,

 "Nanigoto ni ka habera m? Ikani hakabakasiki ohom-irahe kikoye sase tamaha m."

 tote, uti-warahi te wi tari. Kimi, iri tamahe ba, ito kataharaitaku,

 "Uti-toke te, ayasiki hurubito-domo no, haberu ni." to kikoyesasu.

 "Mada, odoroi tamaha zi na. Ide, ohom-me samasi kikoye m. Kakaru asagiri wo sira de ha, nuru monoka!"

 tote, iri tamahe ba, "Ya!" to mo, e kikoye zu.

 Kimi ha nanigokoro mo naku ne tamahe ru wo, idaki odorokasi tamahu ni, odoroki te, Miya no ohom-mukahe ni ohasi taru to, neobire te obosi tari.

 Migusi kaki-tukurohi nado si tamahi te,

 Iza, tamahe. Miya no ohom-tukahi nite mawiri ki turu zo."

 to notamahu ni, "Ara zari keri!" to, akire te, osorosi to omohi tare ba,

 "Ana, kokorou! Maro mo onazi hito zo."

 tote, kaki-idaki te ide tamahe ba, Taihu, Seunagon nado, "Koha, ikani?" to kikoyu.

 "Koko ni ha, tune ni mo e mawira nu ga obotukanakere ba, kokoroyasuki tokoro ni to kikoye si wo, kokorouku, watari tamahe ru nare ba, masite kikoye gataka' bekere ba. Hito hitori mawira re yo kasi."

 to notamahe ba, kokoroawatatasiku te,

 "Kehu ha, ito binnaku nam haberu beki. Miya no watara se tamaha m ni ha, ikasama ni ka kikoye yara m? Onodukara, hodo he te, sa'beki ni ohasimasa ba, tomokaumo haberi na m wo, ito omohiyari naki hodo no koto ni habere ba, saburahu hitobito kurusiu haberu besi." to kikoyure ba,

 "Yosi, noti ni mo hito ha mawiri na m." tote, mikuruma yose sase tamahe ba, asamasiu, ikasama ni to omohi ahe ri.

 Wakagimi mo, ayasi to obosi te nai tamahu. Seunagon, todome kikoye m kata nakere ba, yobe nuhi si ohom-zo-domo hiki-sage te, midukara mo yorosiki kinu, kigahe te, nori nu.

 Nideu-no-win ha tikakere ba, mada akau mo nara nu hodo ni ohasi te, nisi-no-tai ni mikuruma yose te ori tamahu. Wakagimi wo ba, ito karoraka ni kaki-idaki te orosi tamahu.

 Seunagon,
 "Naho, ito yume no kokoti si haberu wo, ikani si haberu beki koto ni ka?" to, yasurahe ba,

 "Soha, kokoro na'nari. Ohom-midukara watasi tatematuri ture ba, kaheri na m to ara ba, okuri se m kasi."

 to notamahu ni, warahi te ori nu. Nihaka ni, asamasiu, mune mo siduka nara zu. "Miya no obosi-notamaha m koto, ikani nari hate tamahu beki ohom-arisama ni ka, totemo-kakutemo, tanomosiki hitobito ni okure tamahe ru ga imizisa." to omohu ni, namida no tomara nu wo, sasugani yuyusikere ba, nenzi wi tari.

 Konata ha sumi tamaha nu tai nare ba, mityau nado mo nakari keri. Koremitu mesi te, mityau, mibyaubu nado, atari atari sitate sase tamahu. Mikityau no katabira hiki-orosi, omasi nado tada hiki-tukurohu bakari nite are ba, himgasi-no-tai ni, ohom-tonowimono mesi ni tukahasi te, ohotonogomori nu.

 Wakagimi ha, ito mukutukeku, ikani suru koto nara m to, huruha re tamahe do, sasugani kowe tate te mo e naki tamaha zu.

 "Seunagon ga moto ni ne m."

 to notamahu kowe, ito wakasi.

 "Ima ha, saha ohotonogomoru maziki zo yo."

 to wosihe kikoye tamahe ba, ito wabisiku te, naki husi tamahe ri. Menoto ha uti mo husa re zu, mono mo oboye zu, oki wi tari.

 Ake yuku mama ni, miwatase ba, otodo no tukuri zama, siturahi zama, sarani mo iha zu, niha no sunago mo tama wo kasane tara m yau ni miye te, kakayaku kokoti suru ni, hasitanaku omohi wi tare do, konata ni ha womna nado mo saburaha zari keri. Keutoki marauto nado no, mawiru worihusi no kata nari kere ba, wotoko-domo zo misu no to ni ari keru.

 Kaku, hito mukahe tamahe ri to, kiku hito, "Tare nara m? Oboroke ni ha ara zi." to, sasameku. Miteudu, ohom-kayu nado, konata ni mawiru. Hi takau neoki tamahi te,

 "Hito naku te, asika' meru wo, sarubeki hitobito, yuhuduke te koso ha, mukahe sase tamaha me."

 to notamahi te, tai ni warahabe mesi ni tukahasu. "Tihisaki kagiri, kotosara ni mawire." to ari kere ba, ito wokasige nite, yotari mawiri tari.

 Kimi ha, ohom-zo ni matohare te, husi tamahe ru wo, semete okosi te,

 "Kau, kokorouku na ohase so. Suzuro naru hito ha, kau ha ari na m ya? Womna ha, kokoro yaharaka naru nam yoki."

 nado, ima yori wosihe kikoye tamahu.

 Ohom-katati ha, sasi-hanare te mi si yori mo, imiziu kiyora nite, natukasiu uti-katarahi tutu, wokasiki we, asobimono-domo, tori ni tukahasi te, mise tatematuri, mikokoro ni tuku koto-domo wo si tamahu.

 Yauyau oki wi te mi tamahu ni, nibiiro no komayaka naru ga, uti-naye taru domo wo ki te, nanigokoronaku uti-wemi nado si te wi tamahe ru ga, ito utukusiki ni, ware mo uti-wema re te mi tamahu.

 Himgasi-no-tai ni watari tamahe ru ni, tati ide te, niha no kodati, ike no kata nado, nozoki tamahe ba, simogare no sensai, we ni kake ru yau ni omosiroku te, mi mo sira nu, siwi gowi koki-maze ni, hima nau ide iri tutu, "Geni, wokasiki tokoro kana!" to obosu. Mibyaubu-domo nado, ito wokasiki we wo mi tutu, nagusame te ohasuru mo, hakanasi ya!

 Kimi ha, ni sam-niti, Uti he mo mawiri tamaha de, kono hito wo natuke katarahi kikoye tamahu. Yagate hon ni to obosu ni ya, tenarahi, we nado samazama ni kaki tutu, mise tatematuri tamahu. Imiziu wokasige ni kaki atume tamahe ri. "Musasino to ihe ba kakota re nu" to, murasaki no kami ni kai tamahe ru sumituki no, ito koto naru wo tori te mi wi tamahe ri. Sukosi tihisaku te,

 "Ne ha mi ne do ahare to zo omohu Musasino no
 tuyu wake waburu kusa no yukari wo
"

 to ari.
 "Ide, Kimi mo kai tamahe." to are ba,
 "Mada, you ha kaka zu."

 tote, miage tamahe ru ga, nanigokoronaku, utukusige nare ba, uti-hohowemi te,

 "Yokara ne do, mugeni kaka nu koso, warokere. Wosihe kikoye m kasi."

 to notamahe ba, uti-sobami te kai tamahu tetuki, hude tori tamahe ru sama no wosanage naru mo, rautau nomi oboyure ba, kokoro-nagara ayasi to obosu. "Kaki sokonahi tu." to hadi te kakusi tamahu wo, semete mi tamahe ba,

 "Kakotu beki yuwe wo sira ne ba obotukana
 ikanaru kusa no yukari naru ram
"

 to, wakakere do, ohisaki miye te, hukuyoka ni kai tamahe ri. Ko-Amagimi no ni zo ni tari keru. "Imamekasiki tehon naraha ba, ito you kai tamahi te m." to mi tamahu.

 Hihina nado, wazato ya-domo tukuri tuduke te, morotomoni asobi tutu, koyonaki mono-omohi no magirahasi nari.

 Kano tomari ni si hitobito, Miya watari tamahi te, tadune kikoye tamahi keru ni, kikoye yaru kata naku te zo, wabi ahe ri keru. "Sibasi, hito ni sirase zi." to Kimi mo notamahi, Seunagon mo omohu koto nare ba, setini kuti katame yari tari. Tada, "Yukuhe mo sira zu, Seunagon ga wi te kakusi kikoye taru." to nomi kikoyesasuru ni, Miya mo ihukahinau obosi te, "Ko-Amagimi mo, kasiko ni watari tamaha m koto wo, ito monosi to obosi tari si koto nare ba, Menoto no, ito sasi-sugusi taru kokorobase no amari, oyiraka ni watasa m wo, binnasi, nado ha iha de, kokoro ni makase te, wi te hahurakasi turu na'meri." to nakuanku kaheri tamahi nu. "Mosi, kiki ide tatematura ba, tuge yo." to notamahu mo, wadurahasiku. Soudu no ohom-moto ni mo, tadune kikoye tamahe do, atohakanaku te, atarasikari si ohom-katati nado, kohisiku kanasi to obosu.

 Kitanokata mo, Hahagimi wo nikusi to omohi kikoye tamahi keru kokoro mo use te, waga kokoro ni makase tu beu obosi keru ni tagahi nuru ha, kutiwosiu obosi keri.

 Yauyau hito mawiri atumari nu. Ohom-asobigataki no warahabe, tigo-domo, ito meduraka ni, imamekasiki ohom-arisama-domo nare ba, omohu koto naku te asobi ahe ri.

 Kimi ha, Wotokogimi no ohase zu nado si te, sauzausiki yuhugure nado bakari zo, Amagimi wo kohi kikoye tamahi te, uti-naki nado si tamahe do, Miya wo ba koto ni omohi ide kikoye tamaha zu. Motoyori minarahi kikoye tamaha de, narahi tamahe re ba, ima ha tada kono noti no oya wo, imiziu mutubi matuhasi kikoye tamahu. Mono yori ohasure ba, madu ide mukahi te, ahare ni uti-katarahi, ohom-hutokoro ni iri wi te, isasaka utoku hadukasi to mo omohi tara zu. Saru kata ni, imiziu rautaki waza nari keri.

 Sakasiu kokoro ari, nanikure to mutukasiki sudi ni nari nure ba, waga kokoti mo, sukosi tagahu husi mo, ideku ya to, kokorooka re, hito mo uramigati ni, omohi no hoka no koto, onodukara ide kuru wo, ito wokasiki mote-asobi nari. Musume nado, hata, kabakari ni nare ba, kokoroyasuku uti-hurumahi, hedate naki sama ni husi oki nado ha, e simo su maziki wo, kore ha, ito sama kahari taru kasidukigusa nari to, oboi ta'meri.

to HomePage
Classic Text
Modern Version
Original Text
Teika's Note