First updated 10/10/2002(ver.1-3)
Last updated 05/06/2015(ver.2-3)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

YUHUGIRI


Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from fall to winter, at the age of 50

1 Tale of Yugiri Yugiri visits a mountain villa in Ono

 1. Ochiba-no-Miya and her mother move in Ono---Mame-bito no na wo tori te, sakasigari tamahu Daisyau
 2. Yugiri visits a mountain villa in Ono about August 20---Hati-gwati naka no towo-ka bakari nare ba, nobe no kesiki mo
 3. Yugiri offers to meet with Ochiba-no-Miya---Miya ha, oku no kata ni ito sinobi te ohasimase do
 4. Yugiri decides to stay at the mountain villa in Ono---Hi irikata ni nari-yuku ni, sora no kesiki mo ahare ni
 5. Yugiri steals into Ochiba-no-Miya's room---Sate, "Miti ito tado-tadosikere ba, kono watari ni
 6. Yugiri tries to win Ochiba-no-Miya's affection---Kiki ire tamahu beku mo ara zu, kuyasiu, kaku made
 7. It becomes daybreak while Yugiri is trying it---Kaze ito kokoro-bosou, huke-yuku yoru no kesiki, musi no ne mo
 8. Yugiri changes waka and leaves from there---Tuki kumanau sumi-watari te, kiri ni mo magire zu
2 Tale of Ochiba-no-Miya A priest's information
 1. A letter from Yugiri after the next morning---Kayau no ariki, narahi tamaha nu kokoti ni
 2. A priest informs Miyasumdokoro that Yugiri came out Ochiba-no-Miya's room---Mononoke ni wadurahi tamahu hito ha, omosi to mire do
 3. Miyasumdokoro asks Ko-Syosyo that is true or not true---Rissi tati nuru noti ni, Ko-Syausyau-no-Kimi wo mesi te
 4. Ochiba-no-Miya goes into her mother's room---Watari tamaha m tote, ohom-hitai-gami no nure marogare taru
 5. Miyasumdokoro sighs for grief---Kurusiki mi-kokoti ni mo, nanome nara zu kasikomari
3 Tale of Miyasumdokoro A misfortune of crossed letter
 1. Miyasumdokoro replies a letter to Yugiri---Kasiko yori mata ohom-humi ari. Kokoro-sira nu hito simo
 2. Kumoinokari takes the letter from Yugiri's hands---Daisyau-dono ha, kono hiru-tu-kata, Samdeu-dono ni ohasi ni keru
 3. Yugiri sees the next morning without reading the letter---Tokaku ihi-sirohi te, kono ohom-humi ha hiki-kakusi
 4. Yugiri discovers the letter in the afternoon---Higurasi no kowe ni odoroki te, "Yama no kage ikani
 5. Miyasumdokoro deplores her daughter's misfortune---Kasiko ni ha, yobe mo turenaku miye tamahi si mi-kesiki wo
 6. Miyasumdokoro dies with greef---Ito warinaku osikome te notamahu wo, aragahi haruke m
 7. A letter of condolence from Suzaku to Ochiba-no-Miya---Tokoro-dokoro no ohom-toburahi, itu no ma ni ka to miyu. Daisyau-dono mo
 8. Yugiri visits to the mountain villa to express his condolence---Hodo sahe tohoku te, iri tamahu hodo, ito kokoro-sugosi
 9. Miyasumdokoro's funeral ceremony is held---Koyohi simo ara zi to omohi turu koto-domo no sitatame
4 Tale of Yugiri Yugiri falls in love Ochiba-no-Miya
 1. Yugiri can not receive a reply from Ochiba-no-Miya---Yamaorosi ito hagesiu, konoha no kakurohe naku nari te
 2. Kumoinokari composes waka sorrowfully---Womna-Gimi, naho kono ohom-naka no kesiki wo, "Ika naru ni ka ari kem
 3. Yugiri visits the mountain villa about September 10 past---Kugwati zihu-yo-niti, noyama no kesiki ha, hukaku mi-sira nu hito dani
 4. Ko-Syosyo is caught in a dilemma Yugiri and Ochiba-no-Miya---Kono hito mo, masite imiziu naki-iri tutu, "Sono yo no
 5. Yugiri passes by Ochiba-no-Miya's residence to comes back his home---Miti-sugara mo, ahare naru sora wo nagame te, zihu-sam-niti no tuki
 6. Yugiri gets a reply from Ochiba-no-Miya ---Hi take te zo mo'te mawire ru. Murasaki no komayaka naru kami sukuyoka ni te
5 Tale of Ochiba-no-Miya Yugiri presses Ochiba-no-Miya for a marriage
 1. Genji and Murasaki are anxious about Yugiri's vehavior---Rokudeu-no-Win ni mo kikosimesi te, ito otonasiu
 2. Yugiri meets Genji---Daisyau-no-Kimi, mawiri tamahe ru tuide ari te, omohi tamahe ra m
 3. Suzaku advises Ochiba-no-Miya not to be a nun---Kakute ohom-hohuzi ni, yorodu torimoti te se sase tamahu
 4. Yugiri orders men to prepare for Ochiba-no-Miya's move---Daisyau mo, "Tokaku ihi-nasi turu mo, ima ha ainasi
 5. Ochiba-no-Miya comes back to her home---Atumari te kikoye kosirahuru ni, ito warinaku, azayaka naru
 6. Yugiri waites Ochiba-no-Miya's home as if he is her husband---Ohasimasi tuki tare ba, tono no uti kanasige mo naku
 7. Ochiba-no-Miya takes refuge in nurigome---Kaku kokoro-gohakere do, ima ha, seka re tamahu beki nara ne ba
6 Tale of Yugiri Yugiri worries himself about Kumoinokari and Ochiba-no-Miya
 1. Yugiri explains himself to Hanachirusato---Rokudeu-no-win ni zo ohasi te, yasurahi tamahu. Himgasi-no-Uhe
 2. Kumoinokari is cosumed with jealosy---Hi take te, tono ni ha watari tamahe ri. Iri tamahu yori
 3. Kumoinokari and Yugiri compose and change waka---Kinohu kehu tuyu mo mawira zari keru mono, isasaka mawiri
 4. Yugiri persuades Ochiba-no-Miya to get married---Kasiko ni ha, naho sasi-komori tamahe ru wo, hito-bito
 5. Yugiri comes into nurigome---"Saritote, kaku nomi yaha! Hito no kiki-morasa m koto mo
 6. At last Yugiri and Ochiba-no-Miya get married---Kau nomi sire-gamasiu te ide-ira m mo ayasikere ba
7 Tale of Kumoinokari Yugiri's wives
 1. Kumoinokari goes back to her father's home---Kaku semete mo minare-gaho ni tukuri tamahu hodo, Samdeu-dono
 2. Yugiri goes Kumoinokari's father's home---Sinden ni nam ohasuru tote, rei no watari tamahu kata ha
 3. Yugiri orders Kurodo-Syosyo to go to Ochiba-no-Miya's residence---Otodo, kakaru koto wo kiki tamahi te, hito waraha re naru yau ni
 4. Tou-Naishinosuke comforts Kumoinokari---Itodosiku kokoro-yokara nu mi-kesiki, akugare madohi

 

1 Tale of Yugiri Yugiri visits a mountain villa in Ono

 [1-1 Ochiba-no-Miya and her mother move in Ono]

 Mamebito no na wo tori te, sakasigari tamahu Daisyau, kono Itideu-no-Miya no ohom-arisama wo, naho aramahosi to kokoro ni todome te, ohokata no hitome ni ha, mukasi wo wasure nu youi ni mise tutu, ito nemgoro ni toburahi kikoye tamahu. Sita no kokoro ni ha, kakute ha yamu maziku nam, tukihi ni sohe te, omohi masari tamahi keru.

 Miyasumdokoro mo, "Ahare ni arigataki mi-kokorobahe ni mo aru kana!" to, ima ha iyoiyo mono-sabisiki ohom-turedure wo, taye zu otodure tamahu ni, nagusame tamahu koto-domo ohokari.

 Hazime yori kesaubi te mo kikoye tamaha zari si ni,

 "Hiki-kahesi kesaubami namameka m mo mabayusi. Tada hukaki kokorozasi wo miye tatematuri te, utitoke tamahu wori mo arazi yaha."

 to omohi tutu, sarubeki koto ni tuke te mo, Miya no ohom-kehahi arisama wo mi tamahu. Midukara nado kikoye tamahu koto ha sarani nasi.

 "Ikanara m tuide ni, omohu koto wo mo maho ni kikoye sirase te, hito no ohom-kehahi wo mi m."

 to obosi wataru ni, Miyasumdokoro, mononoke ni itau wadurahi tamahi te, Wono to ihu watari ni, yamazato mo' tamahe ru ni watari tamahe ri. Hayau yori ohom-inori no si ni, mononoke nado harahi sute keru Risi, yamagomori si te sato ni ide zi to tikahi taru wo, humoto tikaku te, sauzi orosi tamahu yuwe nari keri.

 Mi-kuruma yori hazime te, gozen nado, Daisyau-dono yori zo tatemature tamahe ru wo, nakanaka no mukasi no tikaki yukari no Kimi-tati ha, kotowaza sigeki onogazisi no yo no itonami ni magire tutu, e simo omohi ide kikoye tamaha zu.

 Ben-no-Kimi, hata, omohu kokoronaki ni simo ara de, kesikibami keru ni, koto no hoka naru ohom-motenasi nari keru ni ha, sihite e ma'de toburahi tamaha zu nari ni tari.

 Kono Kimi ha, ito kasikou, sarigenaku te kikoye nare tamahi ni ta' meri. Suhohu nado se sase tamahu to kiki te, Sou no huse, zyaue nado yau no, komaka naru mono wo sahe tatemature tamahu. Nayami tamahu hito ha, e kikoye tamaha zu.

 "Nabete no senzigaki ha, monosi to obosi nu beku, kotokotosiki ohom-sama nari."

 to, hitobito kikoyure ba, Miya zo ohom-kaheri kikoye tamahu.

 Ito wokasige nite, tada hito-kudari nado, ohodoka naru kaki zama, kotoba mo natukasiki tokoro kaki sohe tamahe ru wo, iyoiyo mi mahosiu me tomari te, sigeu kikoye kayohi tamahu.

 "Naho, tuhini aru yau aru beki yau ohom-nakarahi na' meri."

 to, Kitanokata kesiki tori tamahe re ba, wadurahasiku te, maude mahosiu obose do, tomini e idetati tamaha zu.

 [1-2 Yugiri visits a mountain villa in Ono about August 20]

 Hatigwatu naka no towoka bakari nare ba, nobe no kesiki mo wokasiki koro naru ni, yamazato no arisama no ito yukasikere ba,

 "Nanigasi Risi no medurasiu ori ta' naru ni, setini katarahu beki koto ari. Miyasumdokoro no wadurahi tamahu naru mo toburahi gatera, maude m."

 to, ohokata ni zo kikoye te ide tamahu. Gozen, kotokotosikara de, sitasiki kagiri go, roku-nin bakari, kariginu nite saburahu. Kotoni hukaki miti nara ne do, Matugasaki no woyama no iro nado mo, saru ihaho nara ne do, aki no kesiki tuki te, miyako ni ninaku to tukusi taru ihewi ni ha, naho, ahare mo kyou mo masari te zo miyuru ya!

 Hakanaki kosibagaki mo yuwe aru sama ni si nasi te, karisome nare do atehaka ni sumahi nasi tamahe ri. Sinden to obosiki himgasi no hanatiide ni, suhohu no dan nuri te, kita no hisasi ni ohasure ba, nisiomote ni Miya ha ohasimasu.

 Ohom-mononoke mutukasi tote, todome tatematuri tamahi kere do, ikadeka hanare tatematura m to, sitahi watari tamahe ru wo, hito ni uturi tiru wo odi te, sukosi no hedate bakari ni, anata ni ha watasi tatematuri tamaha zu.

 Marauto no wi tamahu beki tokoro no nakere ba, Miya no ohom-kata no misu no mahe ni ire tatematuri te, zyaurahu-datu hitobito, ohom-seusoko kikoye tutahu.

 "Ito katazikenaku, kau made notamaha se watara se tamahe ru wo nam. Mosi kahinaku nari hate haberi na ba, kono kasikomari wo dani kikoyesase de ya to, omohi tamahuru wo nam, ima sibasi kake-todome mahosiki kokoro tuki haberi nuru."

 to, kikoye idasi tamahe ri.

 "Watara se tamahi si ohom-okuri ni mo to omou tamahe si wo, Rokudeu-no-Win ni uketamahari sasi taru koto haberi si hodo nite nam. Higoro mo, sokohakatonaku magiruru koto haberi te, omohi tamahuru kokoro no hodo yori ha, koyonaku oroka ni goranze raruru koto no, kurusiu haberu."

 nado, kikoye tamahu.

 [1-3 Yugiri offers to meet with Ochiba-no-Miya]

 Miya ha, oku no kata ni ito sinobi te ohasimase do, kotokotosikara nu tabi no ohom-siturahi, asaki yau naru omasi no hodo nite, hito no ohom-kehahi onodukara sirusi. Ito yaharaka ni uti-miziroki nado si tamahu ohom-zo no otonahi, sabakari na' nari to, kiki wi tamahe ri.

 Kokoro mo sora ni oboye te, anata no ohom-seusoko kayohu hodo, sukosi tohou hedataru hima ni, rei no Seusyau-no-Kimi nado, saburahu hitobito ni monogatari nado si tamahi te,

 "Kau mawiri ki nare uketamaharu koto no, tosigoro to ihu bakari ni nari ni keru wo, koyonau mono tohou motenasa se tamahe ru uramesisa nam. Kakaru misu no mahe nite, hitodute no ohom-seusoko nado no, honoka ni kikoye tutahuru koto yo. Mada koso naraha ne. Ikani hurumekasiki sama ni, hitobito hohowemi tamahu ram to, hasitanaku nam.

 Yohahi tumora zu karuraka nari si hodo ni, hono-suki taru kata ni omonare na masika ba, kau uhiuhisiu mo oboye zara masi. Sarani, kabakari sukusukusiu, ore te tosi huru hito ha, taguhi ara zi kasi."

 to notamahu. Geni, ito anaduri nikuge naru sama si tamahi ture ba, sarebayo to,

 "Nakanaka naru ohom-irahe kikoye ide m ha, hadukasiu."

 nado tukisirohi te,

 "Kakaru ohom-urehe kikosimesi sira nu yau nari."

 to, Miya ni kikoyure ba,

 "Midukara kikoye tamaha za' meru katahara itasa ni, kahari haberu beki wo, ito osorosiki made monosi tamahu meri si wo, mi atukahi haberi si hodo ni itodo arukanakika no kokoti ni nari te nam, e kikoye nu."

 to are ba,

 "Koha, Miya no ohom-seusoko ka?" to wi nahori te, "Kokorogurusiki ohom-nayami wo, mi ni kahu bakari nageki kikoyesase haberu mo, nani no yuwe ni ka? Katazikenakere do, mono wo obosi siru ohom-arisama nado, harebaresiki kata ni mo mi tatematuri nahosi tamahu made ha, tahiraka ni sugusi tamaha m koso, taga ohom-tame ni mo tanomosiki koto ni ha habera me to, osihakari kikoye sasuru ni yori nam. Tada anata zama ni obosi yuduri te, tumori haberi nuru kokorozasi wo mo sirosi mesa re nu ha, ho'i naki kokoti nam."

 to kikoye tamahu. "Geni" to, hito-bito mo kikoyu.

 [1-4 Yugiri decides to stay at the mountain villa in Ono]

 Hi irikata ni nariyuku ni, sora no kesiki mo ahare ni kiri watari te, yama no kage ha woguraki kokoti suru ni, higurasi no naki sikiri te, kakiho ni ohuru nadesiko no, uti-nabike ru iro mo wokasiu miyu.

 Mahe no sensai no hana-domo ha, kokoro ni makase te midare ahi taru ni, midu no woto ito suzusige nite, yamaorosi kokorosugoku, matu no hibiki kobukaku kikoye watasa re nado si te, hudan no kyau yomu, toki kahari te, kane uti-narasu ni, tatu kowe mo wi kaharu mo, hitotu ni ahi te, ito tahutoku kikoyu.

 Tokorokara, yorodu no koto kokorobosou minasa ruru mo, ahare ni mono-omohi tuduke raru. Ide tamaha m kokoti mo nasi. Risi mo, kadi suru oto si te, Darani ito tahutoku yomu nari.

 Ito kurusige ni si tamahu nari tote, hitobito mo sonata ni tudohi te, ohokata mo, kakaru tabidokoro ni amata mawira zari keru ni, itodo hitozukuna nite, Miya ha nagame tamahe ri. Simeyaka nite, "Omohu koto mo uti-ide tu beki wori kana!" to omohi wi tamahe ru ni, kiri no tada kono noki no moto made tati-watare ba,

 "Makade m kata mo miye zu nariyuku ha, ikaga su beki?" tote,

 "Yamazato no ahare wo sohuru yuhugiri ni
 tatiide m sora mo naki kokoti si te
"

 to kikoye tamahe ba,

 "Yamagatu no magaki wo kome te tatu kiri mo
 kokoro sora naru hito ha todome zu
"

 Honoka ni kikoyuru ohom-kehahi ni nagusame tutu, makoto ni kaherusa wasure hate nu.

 "Nakazora naru waza kana! Ihedi ha miye zu, kiri no magaki ha, tatitomaru beu mo ara zu yarahase tamahu. Tukinaki hito ha, kakaru koto koso."

 nado yasurahi te, sinobi amari nuru sudi mo honomekasi kikoye tamahu ni, tosigoro mo mugeni misiri tamaha nu ni ha ara ne do, sira nu kaho ni nomi motenasi tamahe ru wo, kaku koto ni ide te urami kikoye tamahu wo, wadurahasiu te, itodo ohom-irahe mo nakere ba, itau nageki tutu, kokoro no uti ni, "Mata, kakaru wori ari na m ya?" to, omohi megurasi tamahu.

 "Nasakenau ahatukeki mono ni ha omoha re tatematuru tomo, ikagaha se m? Omohi wataru sama wo dani sirase tatematura m."

 to omohi te, hito wo mese ba, ohom-tukasa no zou yori kauburi e taru, mutumasiki hito zo mawire ru. Sinobiyaka ni mesiyose te,

 "Kono Risi ni kanarazu ihu beki koto no aru wo. Gosin nado ni itoma nage na' meru, tada ima ha uti-yasumu ram. Koyohi kono watari ni tomari te, soya no zi hate m hodo ni, kano wi taru kata ni monose m. Kore kare, saburaha se yo. Zuizin nado no wonoko-domo ha, Kurusuno no sau tikakara m, magusa nado tori-kahase te, koko ni hito amata kowe na se so. Kayau no tabine ha, karugarusiki yau ni hito mo torinasu besi."

 to notamahu. Aru yau aru besi to kokoroe te, uketamahari te tati nu.

 [1-5 Yugiri steals into Ochiba-no-Miya's room]

 Sate,

 "Miti ito tadotadosikere ba, kono watari ni yado kari haberu. Onaziu ha, kono misu no moto ni yurusa re ara nam. Azari no oruru hodo made."

 nado, turenaku notamahu. Rei ha, kayau ni nagawi si te, azarebami taru kesiki mo miye tamaha nu wo, "Utate mo aru kana!" to, Miya obose do, kotosarameki te, karuraka ni anata ni hahi-watari tamahu ha, hito mo sama asiki kokoti si te, tada oto se de ohasimasu ni, tokaku kikoye yori te, ohom-seusoko kikoye tutahe ni wizari iru hito no kage ni tuki te, iri tamahi nu.

 Mada yuhugure no, kiri ni todi rare te, uti ha kuraku nari ni taru hodo nari. Asamasiu te mikaheri taru ni, Miya ha ito mukutukeu nari tamau te, kita no mi-sauzi no to ni wizari ide sase tamahu wo, ito you tadori te, hiki-todome tatematuri tu.

 Ohom-mi ha iri hate tamahe re do, ohom-zo no suso no nokori te, sauzi ha, anata yori sasu beki kata nakarikere ba, hiki-tate sasi te, midu no yau ni wananaki ohasu.

 Hitobito mo akire te, ikani su beki koto to mo e omohi e zu. Konata yori koso sasu kane nado mo are, ito warinaku te, araarasiku ha, e hiki-kanaguru beku hata monosi tamaha ne ba,

 "Ito asamasiu. Omo' tamahe yora zari keru mi-kokoro no hodo ni nam."

 to, naki nu bakari ni kikoyure do,

 "Kabakari nite saburaha m ga, hito yori keni utomasiu, mezamasiu obosa ru beki ni ya ha! Kazu nara zu tomo, ohom-mimi nare nuru tosituki mo kasanari nu ram."

 tote, ito nodoyaka ni sama yoku mote-sidume te, omohu koto wo kikoye sira se tamahu.

 [1-6 Yugiri tries to win Ochiba-no-Miya's affection]

 Kiki ire tamahu beku mo ara zu, kuyasiu, kaku made to obosu koto nomi, yarukatanakere ba, notamaha m koto hata masite oboye tamaha zu.

 "Ito kokorouku, wakawakasiki ohom-sama kana! Hito sire nu kokoro ni amari nuru sukizukisiki tumi bakari koso habera me, kore yori nare sugi taru koto ha, sarani mi-kokoro yurusa re de ha goranze rare zi. Ikabakari, tidi ni kudake haberu omohi ni tahe nu zo ya!

 Saritomo onodukara goranzi siru husi mo habera m mono wo, sihite obomekasiu, keutou motenasa se tamahu mere ba, kikoye sase m kata nasa ni, ikagaha se m, kokoti naku nikusi to obosa ru tomo, kau nagara kuti nu beki urehe wo, sadakani kikoye sira se habera m to bakari nari. Ihi sira nu mi-kesiki no turaki monokara, ito katazikenakere ba."

 tote, anagati ni nasake hukau, youi si tamahe ri.

 Sauzi wo osahe tamahe ru ha, ito mono-hakanaki katame nare do, hiki mo ake zu.

 "Kabakari no kedime wo to, sihite obosa ru ram koso ahare nare."

 to, uti-warahi te, utate kokoro no mama naru sama ni mo ara zu. Hito no ohom-arisama no, natukasiu ate ni namamei tamahe ru koto, saha ihe do koto ni miyu. Yo to tomoni mono wo omohi tamahu ke ni ya, yase yase ni ayeka naru kokoti si te, utitoke tamahe ru mama no ohom-sode no atari mo nayobika ni, kedikau simi taru nihohi nado, tori-atume te rautage ni, yaharaka naru kokoti si tamahe ri.

 [1-7 It becomes daybreak while Yugiri is trying it]

 Kaze ito kokorobosou, huke yuku yoru no kesiki, musi no ne mo, sika no naku ne mo, taki no oto mo, hitotu ni midare te, en aru hodo nare do, tada ari no ahatuke bito dani, nezame si nu beki sora no kesiki wo, kausi mo sanagara, irikata no tuki no yamanoha tikaki hodo, todome gatau, mono ahare nari.

 "Naho, kau obosi sira nu ohom-arisama koso, kaherite ha asau mi-kokoro no hodo sira rure. Kau yoduka nu made sireziresiki usiroyasusa nado mo, taguhi ara zi to oboye haberu wo, nanigoto ni mo kayasuki hodo no hito koso, kakaru wo ba siremono nado uti-warahi te, turenaki kokoro mo tukahu nare.

 Amari koyonaku obosi otosi taru ni, e nam sidume hatu maziki kokoti si haberu. Yononaka wo mugeni obosi sira nu ni simo arazi wo!"

 to, yorodu ni kikoye seme rare tamahi te, ikaga ihu beki to, wabisiu obosi megurasu.

 Yo wo siri taru kata no kokoroyasuki yau ni, woriwori honomekasu mo, mezamasiu, "Geni, taguhi naki mi no usa nari ya!" to, obosi tuduke tamahu ni, sinu beku oboye tamau te,

 "Uki midukara no tumi wo omohi siru tote mo, ito kau asamasiki wo, ikayau ni omohi nasu beki ni kaha ara m?"

 to, ito honoka ni, aharege ni nai tamau te,

 "Ware nomi ya ukiyo sire ru tamesi nite
 nure sohu sode no na wo kutasu beki
"

 to notamahu to mo naki wo, waga kokoro ni tuduke te, sinobiyaka ni uti-zuzi tamahe ru mo, kataharaitaku, ikani ihi turu koto zo to, obosa ruru ni,

 "Geni, asiu kikoye tu kasi."

 nado, hohowemi tamahe ru kesiki nite,

 "Ohokata ha ware nureginu wo kise zu tomo
 kuti ni si sode no na yaha kakururu

 Hitaburu ni obosi nari ne kasi."

 tote, tuki akaki kata ni izanahi kikoyuru mo, asamasi, to obosu. Kokoroduyou motenasi tamahe do, hakanau hikiyose tatematuri te,

 "Kabakari taguhi naki kokorozasi wo goranzi siri te, kokoroyasuu motenasi tamahe. Ohom-yurusi ara de ha, sarani, sarani."

 to, ito kezayaka ni kikoye tamahu hodo, akegata tikau nari ni keri.

 [1-8 Yugiri changes waka and leaves from there]

 Tuki kumanau sumi watari te, kiri ni mo magire zu sasi-iri tari. Asahaka naru hisasi no noki ha, hodo mo naki kokoti sure ba, tuki no kaho ni mukahi taru yau naru, ayasiu hasitanaku te, magirahasi tamahe ru motenasi nado, ihamkatanaku namameki tamahe ri.

 Ko-Kimi no ohom-koto mo sukosi kikoye ide te, sama you nodoyaka naru monogatari wo zo kikoye tamahu. Sasugani naho, kano sugi ni si kata ni obosi otosu wo ba, uramesige ni urami kikoye tamahu. Mi-kokoro no uti ni mo,

 "Kare ha, kurawi nado mo mada oyoba zari keru hodo nagara, tare tare mo ohom-yurusi ari keru ni, onodukara motenasa re te, minare tamahi ni si wo, sore dani ito mezamasiki kokoro no nari ni si sama, masite kau aru maziki koto ni, yoso ni kiku atari ni dani ara zu, Ohotono nado no kiki omohi tamaha m koto yo. Nabete no yo no sosiri wo ba sarani mo iha zu, Win ni mo ikani kikosimesi omohosa re m?"

 nado, hanare nu koko kasiko no mi-kokoro wo obosi megurasu ni, ito kutiwosiu, waga kokoro hitotu ni,

 "Kau tuyou omohu tomo, hito no monoihi ikanara m? Miyasumdokoro no siri tamaha zara m mo, tumi e gamasiu, kaku kiki tamahi te, kokoro wosanaku, to obosi notamaha m." mo wabisikere ba,

 "Akasa de dani ide tamahe."

 to, yarahi kikoye tamahu yori hoka no koto nasi.

 "Asamasi ya! Kotoarigaho ni wake habera m asatuyu no omoha m tokoro yo. Naho, saraba obosi sire yo. Wokogamasiki sama wo miye tatematuri te, kasikou sukasi yari tu to obosi hanare m koso, sono kiha ha kokoro mo e wosame ahu maziu, sira nu koto to, kesikara nu kokorodukahi mo narahi hazimu beu omohi tamahe rarure."

 tote, ito usirometaku, nakanaka nare do, yukurika ni azare taru koto no, makoto ni naraha nu mi-kokoti nare ba, "Itohosiu, waga ohom-midukara mo kokorootori ya se m?" nado oboi te, taga ohom-tame ni mo, araha naru maziki hodo no kiri ni tati-kakure te ide tamahu, kokoti sora nari.

 "Wogihara ya nokiba no tuyu ni soboti tutu
 yahe tatu kiri wo wake zo yuku beki

 Nuregoromo ha naho e hosa se tamaha zi. Kau warinau yaraha se tamahu mi-kokorodukakara koso ha."

 to kikoye tamahu. Geni, kono ohom-na no takekara zu mori nu beki wo, "Kokoro no toha m ni dani, kuti giyou kotahe m." to obose ba, imiziu mote-hanare tamahu.

 "Wake yuka m kusaba no tuyu wo kakoto nite
 naho nureginu wo kake m to ya omohu

 Meduraka naru koto kana!"

 to, ahame tamahe ru sama, ito wokasiu hadukasige nari. Tosigoro, hito ni tagahe ru kokorobasebito ni nari te, samazama ni nasake wo miye tatematuru, nagori naku, uti-tayume, sukizukisiki yau naru ga, itohosiu, kokorohadukasige nare ba, oroka nara zu omohi kahesi tutu, "Kau anagati ni sitagahi kikoye te mo, noti wokogamasiku ya!" to, samazama ni omohi midare tutu ide tamahu. Miti no tuyukesa mo, ito tokorosesi.

 

2 Tale of Ochiba-no-Miya A priest's information

 [2-1 A letter from Yugiri after the next morning]

 Kayau no ariki, narahi tamaha nu kokoti ni, wokasiu mo kokorodukusi ni mo oboye tutu, tono ni ohase ba, Womnagimi no, kakaru nure wo ayasi to togame tamahi nu bekere ba, Rokudeu-no-win no Himgasi-no-otodo ni maude tamahi nu. Mada asagiri mo hare zu, masite kasiko ni ha ikani, to obosi yaru.

 "Rei nara nu ohom-ariki ari keri."

 to, hitobito ha sasameku. Sibasi uti-yasumi tamahi te, ohom-zo nugi kahe tamahu. Tuneni natu huyu to ito kiyorani si oki tamahe re ba, kau no ohom-karabitu yori toude te tatematuri tamahu. Ohom-kayu nado mawiri te, omahe ni mawiri tamahu.

 Kasiko ni ohom-humi tatematuri tamahe re do, goranzi mo ire zu. Nihakani asamasikari si arisama, mezamasiu mo hadukasiu mo obosu ni, kokorodukinaku te, Miyasumdokoro no mori kiki tamaha m koto mo, ito hadukasiu, mata, kakaru koto ya to kakete siri tamaha zara m ni, tada nara nu husi nite mo mituke tamahi, hito no monoihi kakure naki yo nare ba, onodukara kiki ahase te, hedate keru to obosa m ga ito kurusikere ba,

 "Hitobito ari si mama ni kikoye morasa nam. Usi to obosu tomo ikagaha se m?" to obosu.

 Oyako no ohom-naka to kikoyuru naka ni mo, tuyu hedate zu zo omohi kahasi tamahe ru. Yoso no hito ha mori kike domo, oya ni kakusu taguhi koso ha, mukasi no monogatari ni mo a' mere do, sa hata obosa re zu. Hitobito ha,

 "Nanikaha, honokani kiki tamahi te, koto simo arigaho ni, tokaku obosi midare m. Madaki ni, kokorogurusi."

 nado ihi ahase te, ikanara m to omohu-doti, kono ohom-seusoko no yukasiki wo, hiki mo ake sase tamaha ne ba, kokoromotonaku te,

 "Naho, mugeni kikoyesase tamaha zara m mo, obotukanaku, wakawakasiki yau ni zo habera m."

 nado kikoye te, hiroge tare ba,

 "Ayasiu, nanigokoro mo naki sama nite, hito ni kabakari ni te mo miyuru ahatukesa no, midukara no ayamati ni omohi nase do, omohiyari nakari si asamasisa mo, nagusame gataku nam. E miye zu to wo ihe."

 to, koto no hoka nite, yori husa se tamahi nu.

 Saruha, nikuge mo naku, ito kokorobukau kai tamau te,

 "Tamasihi wo turenaki sode ni todome oki te
 waga kokorokara madoha ruru kana

 Hoka naru mono ha to ka, mukasi mo taguhi ari keri to omo tamahe nasu ni mo, sarani yukukata sira zu nomi nam."

 nado, ito ohoka' mere do, hito ha e maho ni mo mi zu. Rei no kesiki naru kesa no ohom-humi ni mo ara za' mere do, naho e omohi haruke zu. Hitobito ha, mi-kesiki mo itohosiki wo, nagekasiu mi tatematuri tutu,

 "Ikanaru ohom-koto ni kaha ara m? Nanigoto ni tuke te mo, arigatau ahare naru mi-kokoro zama ha hodo he nure do."

 "Kakaru kata ni tanomi kikoye te ha, miotori ya si tamaha m, to omohu mo ayahuku."

 nado, mutumasiu saburahu kagiri ha, onoga-doti omohi midaru. Miyasumdokoro mo kakete siri tamaha zu.

 [2-2 A priest informs Miyasumdokoro that Yugiri came out Ochiba-no-Miya's room]

 Mononoke ni wadurahi tamahu hito ha, omosi to mire do, sahayagi tamahu hima mo ari te nam, mono oboye tamahu. Nityuu no ohom-kadi hate te, Azari hitori todomari te, naho Darani yomi tamahu. Yorosiu ohasimasu, yorokobi te,

 "Dainitinyorai soragoto si tamaha zu ha! Nadoteka, kaku nanigasi ga kokoro wo itasi te tukaumaturu mi-suhohu, sirusi naki yau ha ara m. Akuryau ha sihuneki yau nare do, gohusyau ni matoha re taru hakana mono nari."

 to, kowe ha kare te ikari tamahu. Ito hiziri-dati, sukusukusiki Rissi nite, yukuri mo naku,

 "Soyo ya! Kono Daisyau ha, itu yori koko ni ha mawiri kayohi tamahu zo."

 to tohi mausi tamahu. Miyasumdokoro,

 "Saru koto mo habera zu. Ko-Dainagon no ito yoki naka nite, katarahituke tamahe ru kokoro tagahe zi to, kono tosigoro, sarubeki koto ni tuke te, ito ayasiku nam katarahi monosi tamahu mo, kaku hurihahe, wadurahu wo toburahi ni tote, tatiyori tamahe ri kere ba, katazikenaku kiki haberi si."

 to kikoye tamahu.

 "Ide, ana kataha! Nanigasi ni kakusa ru beki ni mo ara zu. Kesa, goya ni maunobori turu ni, kano nisi no tumado yori, ito uruhasiki wotoko no ide tamahe ru wo, kiri hukaku te, nanigasi ha e miwai tatematura zari turu wo, kono hohusibara nam, "Daisyau-dono no ide tamahu nari keri." to, "Yobe mo mi-kuruma mo kahesi te tomari tamahi ni keru." to, kutiguti mausi turu.

 Geni, ito kaubasiki ka no miti te, kasira itaki made ari ture ba, geni sa nari keri to, omohi ahase haberi nuru. Tune ni ito kaubasiu monosi tamahu Kimi nari. Kono koto, ito seti ni mo ara nu koto nari. Hito ha ito iusoku ni monosi tamahu.

 Nanigasira mo, waraha ni monosi tamau si toki yori, kano Kimi no ohom-tame no koto ha, suhohu wo nam, ko-Ohomiya no notamahi tuke tari sika ba, i'kau ni sarubeki koto, ima ni uketamaharu tokoro nare do, ito yaku nasi. Honsai tuyoku monosi tamahu. Saru, toki ni ahe ru zourui nite, ito yamgotonasi. Wakagimi-tati ha, siti, hati-nin ni nari tamahi nu.

 E Miko-no-Kimi osi tamaha zi. Mata, nyonin no asiki mi wo uke, dyauya no yami ni madohu ha, tada kayau no tumi ni yori nam, saru imiziki mukuyi wo mo ukuru mono naru. Hito no ohom-ikari ideki na ba, nagaki hodasi to nari na m. Mohara ukehika zu."

 to, kasira huri te, tada ihi ni ihi hanate ba,

 "Ito ayasiki koto nari. Sarani saru kesiki ni mo miye tamaha nu hito nari. Yorodu kokoti no madohi ni sika ba, uti-yasumi te taime se m tote nam, sibasi tati-tomari tamahe ru to, koko naru gotati ihi si wo, sayau nite tomari tamahe ru ni ya ara m? Ohokata ito mameyaka ni, sukuyoka ni monosi tamahu hito wo."

 to, obomei tamahi nagara, kokoro no uti ni,

 "Saru koto mo ya ari kem? Tada nara nu mi-kesiki ha, woriwori miyure do, hito no ohom-sama no ito kadokadosiu, anagati ni hito no sosiri ara m koto ha habuki sute, uruhasidati tamahe ru ni, tahayasuku kokoro yurusa re nu koto ha ara zi to, utitoke taru zo kasi. Hito zukuna nite ohasuru kesiki wo mi te, hahiiri mo ya si tamahe ri kem." to obosu.

 [2-3 Miyasumdokoro asks Ko-Syosyo that is true or not true]

 Risi tati nuru noti ni, Ko-Syausyau-no-Kimi wo mesi te,

 "Kakaru koto nam kiki turu. Ikanari si koto zo? Nadoka onore ni ha, sa nam, kaku nam to ha kika se tamaha zari keru. Sasimo arazi to omohi nagara."

 to notamahe ba, itohosikere do, hazime yori ari si yau wo, kuhasiu kikoyu. Kesa no ohom-humi no kesiki, Miya mo honokani notamahase turu yau nado kikoye,

 "Tosigoro, sinobi watari tamahi keru kokoro no uti wo, kikoye sirase m to bakari ni ya haberi kem. Arigatau youi ari te nam, akasi mo hate de ide tamahi nuru wo, hito ha ikani kikoye haberu ni ka?"

 Risi to ha omohi mo yora de, sinobi te hito no kikoye keru to omohu. Mono mo notamaha de, ito kutiwosi to obosu ni, namida horohoroto kobore tamahi nu. Mi tatematuru mo, ito itohosiu, "Nani ni, arinomama ni kikoye tu ram? Kurusiki mi-kokoti wo itodo obosi midaru ram." to kuyasiu omohi wi tari.

 "Sauzi ha sasi te nam." to, yoroduni yorosiki yau ni kikoye nase do,

 "Totemo-kakutemo, sabakari ni, nani no youi mo naku, karuraka ni hito ni miye tamahi kem koso, ito imizikere. Utiuti no mi-kokorokiyou ohasu tomo, kaku made ihi turu hohusibara, yokara nu warahabe nado ha, masani ihi nokosi te m ya. Hito ni ha, ikani ihi aragahi, samo ara nu koto to ihu beki ni ka ara m? Subete, kokoro-wosanaki kagiri simo, koko ni saburahi te."

 to mo, e notamahi yara zu. Ito kurusige naru mi-kokoti ni, mono wo obosi odoroki tare ba, ito itohosige nari. Kedakau motenasi kikoye m to oboi taru ni, yodukahasiu, karugarusiki na no tati tamahu beki wo, oroka nara zu obosi nageka ru.

 "Kau sukosi mono oboyuru hima ni, watara se tamahu beu kikoye yo. Sonata he mawiri ku bekere do, ugoki su beu mo ara de nam. Mi tatematura de, hisasiu nari nuru kokoti su ya!"

 to, namida wo uke te notamahu. Mawiri te,

 "Sika nam kikoyesase tamahu."

 to bakari kikoyu.

 [2-4 Ochiba-no-Miya goes into her mother's room]

 Watari tamaha m tote, ohom-hitaigami no nure marogare taru, hiki-tukurohi, hitohe no ohom-zo hokorobi taru, kigahe nado si tamahi te mo, tomini mo e ugoi tamaha zu.

 "Kono hitobito mo ikani omohu ram? Mada e siri tamaha de, noti ni isasaka mo kiki tamahu koto ara m ni, turenaku te ari si yo."

 to obosi ahase m mo, imiziu hadukasikere ba, mata husi tamahi nu.

 "Kokoti no imiziu nayamasiki kana! Yagate nahora nu sama ni mo ari na m, ito meyasukari nu beku koso. Asinoke no nobori taru kokoti su."

 to, osi-kudasa se tamahu. Mono wo ito kurusiu, samazama ni obosu ni ha, ke zo agari keru.

 Seusyau,
 "Uhe ni, kono ohom-koto honomekasi kikoye keru hito koso habe' kere. Ikanari si koto zo, to toha se tamahi ture ba, ari no mama ni kikoye sase te, mi-sauzi no katame bakari wo nam, sukosi koto sohe te, kezayaka ni kikoyesase turu. Mosi, sayauni kasume kikoyesase tamaha ba, onazi sama ni kikoyesase tamahe."

 to mausu.

 Nagei tamahe ru kesiki ha kikoye ide zu. "Sarebayo!" to, ito wabisiku te, mono mo notamaha nu ohom-makura yori, siduku zo oturu.

 "Kono koto ni nomi mo ara zu, mi no omoha zu ni nari some si yori, imiziu mono wo nomi omoha se tatematuru koto."

 to, ike ru kahinaku omohi tuduke tamahi te, "Kono hito ha, kau te mo yama de, tokaku ihi kakadurahi ide m mo, wadurahasiu, kiki gurusikaru beu", yorodu ni obosu. "Maite, ihukahinaku, hito no koto ni yori te, ikanaru na wo kutasa masi."

 nado, sukosi obosi nagusamuru kata ha are do, "Kabakari ni nari nuru takaki hito no, kaku made mo, suzuroni hito ni miyuru yau ha ara zi kasi." to, sukuse uku obosi ku'si te, yuhutukata zo,

 "Naho, watara se tamahe."

 to are ba, naka no nurigome no to ake ahase te, watari tamahe ru.

 [2-5 Miyasumdokoro sighs for grief]

 Kurusiki mi-kokoti ni mo, nanome nara zu kasikomari kasiduki kikoye tamahu. Tune no ohom-sahohu ayamata zu, okiagari tamau te,

 "Ito midarigahasige ni habere ba, watara se tamahu mo kokorogurusiu te nam. Kono hutuka, mika bakari mi tatematura zari keru hodo no, tosituki no kokoti suru mo, katuha ito hakanaku nam. Noti, kanarazusimo, taime no haberu beki ni mo habera za' meri. Mata meguri mawiru tomo, kahi ya ha haberu beki.

 Omohe ba, tada toki no ma ni hedatari nu beki yononaka wo, anagatini narahi haberi ni keru mo, kuyasiki made nam."

 nado naki tamahu.

 Miya mo, mono nomi kanasiu toriatume obosa rure ba, kikoye tamahu koto mo naku te mi tatematuri tamahu. Mono-dutumi wo itau si tamahu honzyau ni, kihagihasiu notamahi sahayagu beki ni mo ara ne ba, hadukasi to nomi obosu ni, ito itohosiu te, ikanari si nado mo, tohi kikoye tamaha zu.

 Ohotonabura nado isogi mawira se te, mi-dai nado, konata nite mawirase tamahu. Mono kikosi mesa zu to kiki tamahi te, tokau tedukara makanahi nahosi nado si tamahe do, hure tamahu beku mo ara zu. Tada mi-kokoti no yorosiu miye tamahu zo, mune sukosi ake tamahu.

 

3 Tale of Miyasumdokoro A misfortune of crossed letter

 [3-1 Miyasumdokoro replies a letter to Yugiri]

 Kasiko yori mata ohom-humi ari. Kokorosira nu hito simo toriire te,

 "Daisyau-dono yori, Seusyau-no-Kimi ni tote, ohom-tukahi ari."

 to ihu zo, mata wabisiki ya! Seusyau, ohom-humi ha tori tu. Miyasumdokoro,

 "Ikanaru ohom-humi ni ka?"

 to, sasuga ni tohi tamahu. Hito sire zu obosi yowaru kokoro mo sohi te, sita ni mati kikoye tamahi keru ni, samo ara nu na' meri to omohosu mo, kokorosawagi si te,

 "Ide, sono ohom-humi, naho kikoye tamahe. Ainasi. Hito no ohom-na wo yosama ni ihinahosu hito ha kataki mono nari. Soko ni kokoro kiyou obosu tomo, sika motiwiru hito ha sukunaku koso ara me. Kokoroutukusiki yau ni kikoye kayohi tamahi te, naho arisi mama nara m koso yokara me. Ainaki amaye taru sama naru besi."

 tote, mesiyosu. Kurusikere do tatematuri tu.

 "Asamasiki mi-kokoro no hodo wo mi tatematuri arahai te koso, nakanaka kokoroyasuku, hitaburu kokoro mo tuki haberi nu bekere.

 Seku kara ni asasa zo miye m yamagaha no
 nagare te no na wo tutumi hate zu ha
"

 to kotoba mo ohokare do, mi mo hate tamaha zu.

 Kono ohom-humi mo, kezayaka naru kesiki ni mo ara de, mezamasige ni kokotiyo-gaho ni, koyohi turenaki wo, ito imizi to obosu.

 "Ko-Kam-no-Kimi no mi-kokorozama no omoha zu nari si toki, ito usi to omohi sika do, ohokata no motenasi ha, mata narabu hito nakari sika ba, konata ni tikara aru kokoti si te nagusame si dani, yo ni ha kokoro mo yuka zari si wo. Ana, imizi ya! Ohotono no watari ni omohi notamaha m koto."

 to omohi simi tamahu.

 "Naho, ikaga notamahu to, kesiki wo dani mi m." to, kokoti no kaki-midari kururu yau ni si tamahu me, osi-sibori te, ayasiki tori no ato no yau ni kaki tamahu.

 "Tanomosige naku nari ni te haberu, toburahi ni watari tamahe ru wori nite, sosonokasi kikoyure do, ito harebaresikara nu sama ni monosi tamahu mere ba, mi tamahe wadurahi te nam.

 Wominahesi siworuru nobe wo iduko tote
 hitoyo bakari no yado wo kari kem
"

 to, tada kaki sasi te, osi-hineri te idasi tamahi te, husi tamahi nuru mama ni, ito itaku kurusigari tamahu. Ohom-mononoke no tayume keru ni ya to, hitobito ihi sawagu.

 Rei no, gen aru kagiri, ito sawagasiu nonosiru. Miya wo ba,

 "Naho, watara se tamahi ne."

 to, hitobito kikoyure do, ohom-mi no uki mama ni, okure kikoye zi to obose ba, tuto sohi tamahe ri.

 [3-2 Kumoinokari takes the letter from Yugiri's hands]

 Daisyau-dono ha, kono hirutukata, Samdeudono ni ohasi ni keru, koyohi tati-kaheri made tamaha m ni, "Koto simo arigaho ni, madaki ni kiki kurusikaru besi." nado nenzi tamahi te, ito nakanaka tosigoro no kokoromotonasa yori mo, tihe ni mono omohi kasane te nageki tamahu.

 Kitanokata ha, kakaru ohom-ariki no kesiki hono-kiki te, kokoroyamasi to kiki wi tamahe ru ni, sira nu yau nite, Kimdati moteasobi magirahasi tutu, waga hiru no omasi ni husi tamahe ri.

 Yohi suguru hodo ni zo, kono ohom-kaheri mote-mawire ru wo, kaku rei ni mo ara nu tori no ato no yau nare ba, tomini mo mi toki tamaha de, ohotonabura tikau toriyose te mi tamahu. Womnagimi, mono hedate taru yau nare do, ito toku mituke tamau te, hahiyori te, ohom-usiro yori tori tamau tu.

 "Asamasiu! Koha, ikani si tamahu zo. Ana, kesikara zu. Rokudeu no Himgasi-no-Uhe no ohom-humi nari. Kesa, kaze okori te nayamasige ni si tamahe ru wo, Win no omahe ni haberi te, ide turu hodo, mata mo maude zu nari nure ba, itohosisa ni, ima no ma ikani to, kikoye tari turu nari. Mi tamahe yo, kesaubi taru humi no sama ka? Sate mo, nahonahosisa no ohom-sama ya! Tosituki ni sohe te, itau anaduri tamahu koso uretakere. Omoha m tokoro wo, mugeni hadi tamaha nu yo."

 to uti-umeki te, wosimi gaho ni mo hikosirohi tamaha ne ba, sasugani, huto mo mi de mo' tamahe ri.

 "Tosituki ni sohuru anadurahasisa ha, mi-kokoronarahi na' beka' meri."

 to bakari, kaku uruhasidati tamahe ru ni habakari te, wakayaka ni wokasiki sama si te notamahe ba, uti-warahi te,

 "Soha, tomokakumo ara m. Yo no tune no koto nari. Mata ara zi kasi, yorosiu nari nuru wonoko no, kaku magahu kata naku, hitotu tokoro wo mamorahe te, monoodi si taru tori no seu yau no mono no yau naru ha. Ikani hito warahu ram. Saru katakunasiki mono ni mamora re tamahu ha, ohom-tame ni mo takekara zu ya!

 Amata ga naka ni, naho kiha masari, kotonaru kedime miye taru koso, yoso no oboye mo kokoronikuku, waga kokoti mo naho huri gataku, wokasiki koto mo ahare naru sudi mo taye zara me. Kaku okina no nanigasi mamori kem yau ni, ore madohi tare ba, ito zo kutiwosiki. Iduko no haye ka ara m."

 to, sasugani, kono humi no kesiki naku wokoturi tora m no kokoro nite azamuki mausi tamahe ba, ito nihohiyaka ni uti-warahi te,

 "Mono no hayebayesisa tukuriide tamahu hodo, huri nuru hito kurusi ya! Ito imamekasiku nari kahare ru mi-kesiki no susamazisa mo, mi naraha zu nari ni keru koto nare ba, ito nam kurusiki. Kanete yori narahasi tamaha de."

 to kakoti tamahu mo, nikuku mo ara zu.

 "Nihakani to obosu bakari ni ha, nanigoto ka miyu ram. Ito utate aru mi-kokoro no kuma kana! Yokara zu mono kikoye sirasuru hito zo aru beki. Ayasiu, motoyori maro wo ba yurusa nu zo kasi. Naho, kano midori no sode no nagori, anadurahasiki ni kotoduke te, motenasi tatematura m to omohu yau aru ni ya! Iroiro kikinikuki koto-domo honomeku meri. Ainaki hito no ohom-tame ni mo, itohosiu."

 nado notamahe do, tuhini aru beki koto to obose ba, koto ni aragaha zu. Taihu-no-Menoto, ito kurusi to kiki te, mono mo kikoye zu.

 [3-3 Yugiri sees the next morning without reading the letter]

 Tokaku ihisirohi te, kono ohom-humi ha hiki-kakusi tamahi ture ba, semete mo asari tora de, turenaku ohotonogomori nure ba, mune hasiri te, "Ikade tori te si gana!" to, "Miyasumdokoro no ohom-humi na' meri. Nanigoto ari tu ram?" to, me mo aha zu omohi husi tamahe ri.

 Womnagimi no ne tamahe ru ni, yobe no omasi no sita nado ni, sarigenaku te saguri tamahe do, nasi. Kakusi tamahe ra m hodo mo nakere ba, ito kokoroyamasiku te, ake nure do, tomi ni mo oki tamaha zu.

 Womnagimi ha, Kimdati ni odorokasa re te, wizari ide tamahu ni zo, ware mo ima oki tamahu yau nite, yorodu ni ukagahi tamahe do, e mituke tamaha zu. Womna ha, kaku motome m to mo omohi tamahe ra nu wo zo, "Geni, kesau naki ohom-humi nari keri." to, kokoro ni mo ire ne ba, Kimdatati no awate asobi ahi te, hihina tukuri, hirohi suwe te asobi tamahu, humi yomi, tenarahi nado, samazama ni ito awatatasi, tihisaki tigo hahi kakari hiki-sirohe ba, tori si humi no koto mo omohi ide tamaha zu.

 Wotoko ha, kotogoto mo oboye tamaha zu, kasiko ni toku kikoye m to obosu ni, yobe no ohom-humi no sama mo, e tasikani mi zu nari ni sika ba, "Mi nu sama nara m mo, tirasi te keru to osihakari tamahu besi." nado, omohi midare tamahu.

 Tare mo tare mo mi-dai mawiri nado si te, nodokani nari nuru hirutukata, omohi wadurahi te,

 "Yobe no ohom-humi ha, nanigoto ka ari si? Ayasiu mise tamaha de. Kehu mo toburahi kikoyu besi. Nayamasiu te, Rokudeu ni mo e mawiru mazikere ba, humi wo koso ha tatematura me. Nanigoto ka ari kem?"

 to notamahu ga, ito sarigenakere ba, "Humi ha, wokogamasiu tori te keri." to susamaziu te, sono koto wo ba kake tamaha zu,

 "Hitoyo no mi-yamakaze ni, ayamari tamahe ru nayamasisa na' nari to, wokasiki yau ni kakoti kikoye tamahe kasi."

 to kikoye tamahu.

 "Ide, kono higakoto, na tuneni notamahi so. Nani no wokasiki yau ka aru. Yohito ni nazurahe tamahu koso, nakanaka hadukasikere. Kono nyoubau-tati mo, katuha ayasiki mamezama wo, kaku notamahu to, hohowemu ram mono wo."

 to, tahaburegoto ni ihi nasi te,

 "Sono humi yo! Idura?"

 to notamahe do, tomi ni mo hikiide tamaha nu hodo ni, naho monogatari nado kikoye te, sibasi husi tamahe ru hodo ni, kure ni keri.

 [3-4 Yugiri discovers the letter in the afternoon]

 Higurasi no kowe ni odoroki te, "Yama no kage ikani kiri hutagari nu ram? Asamasi ya! Kehu kono ohom-kaherigoto wo dani." to, itohosiu te, tada sirazugaho ni suzuri osi-suri te, "Ikani nasi te si ni ka torinasa m?" to, nagame ohasuru.

 Omasi no oku no sukosi agari taru tokoro wo, kokoromi ni hikiage tamahe re ba, "Kore ni sasi-hasami tamahe ru nari keri." to, uresiu mo wokogamasiu mo oboyuru ni, uti-wemi te mi tamahu ni, kau kokorogurusiki koto nam ari keru. Mune tubure te, "Hitoyo no koto wo, kokoro ari te kiki tamau keru." to obosu ni, itohosiu kokorogurusi.

 "Yobe dani, ikani omohi akasi tamau kem? Kehu mo, ima made humi wo dani."

 to, iha m kata naku oboyu. Ito kurusige ni, ihukahinaku, kaki magirahasi tamahe ru sama nite,

 "Oboroke ni omohi amari te yaha, kaku kaki tamau tu ram. Turenaku te koyohi no ake tu ram."

 to, ihu beki kata no nakere ba, Womnagimi zo, ito turau kokorouki.

 "Suzuroni, kaku, adahe kakusi te. Ideya, waga narahasi zo ya!" to, samazamani mi mo turaku, subete naki nu beki kokoti si tamahu.

 Yagate idetati tamaha m to suru wo,

 "Kokoroyasuku taime mo ara zara m monokara, hito mo kaku notamahu, ikanara m? Kanniti ni mo ari keru wo, mosi tamasaka ni omohi yurusi tamaha ba, asikara m. Naho yokara m koto wo koso."

 to, uruhasiki kokoro ni obosi te, madu, kono ohom-kaheri wo kikoye tamahu.

 "Ito medurasiki ohom-humi wo, katagata uresiu mi tamahuru ni, kono ohom-togame wo nam. Ikani kikosimesi taru koto ni ka?

 Aki no no no kusa no sigemi ha wake sika do
 karine no makura musubi yaha se si

 Akirame kikoye sasuru mo aya nakere do, yobe no tumi ha, hitayagomori ni ya?"

 to ari. Miya ni ha, ito ohoku kikoye tama' te, mi-maya ni asi toki ohom-muma ni utusi oki te, hitoyo no Taihu wo zo tatemature tamahu.

 "Yobe yori, Rokudeu-no-win ni saburahi te, tadaima nam makade turu to ihe."

 tote, ihu beki yau, sasameki wosihe tamahu.

 [3-5 Miyasumdokoro deplores her daughter's misfortune]

 Kasiko ni ha, yobe mo turenaku miye tamahi si mi-kesiki wo, sinobi ahe de, noti no kikoye wo mo tutumi ahe zu urami kikoye tamau si wo, sono ohom-kaheri dani miye zu, kehu no kure hate nuru wo, ikabakari no mi-kokoro ni kaha to, mote-hanare te asamasiu, kokoro mo kudake te, yorosikari turu mi-kokoti, mata ito itau nayami tamahu.

 Nakanaka sauzimi no mi-kokoro no uti ha, kono husi wo kotoni usi to mo obosi, odoroku beki koto si nakere ba, tada oboye nu hito ni, utitoke tari si arisama wo miye si koto bakari koso kutiwosikere, ito simo obosi sima nu wo, kaku imiziu oboi taru wo, asamasiu hadukasiu, akirame kikoye tamahu kata naku te, rei yori mo mono-hadi si tamahe ru kesiki miye tamahu wo, "Ito kokorogurusiu, mono wo nomi omohosi sohu bekari keru." to mi tatematuru mo, mune tuto hutagari te kanasikere ba,

 "Imasara ni mutukasiki koto wo ba kikoye zi to omohe do, naho, ohom-sukuse to ha ihi nagara, omoha zu ni kokorowosanaku te, hito no modoki wo ohi tamahu beki koto wo. Torikahesu beki koto ni ha ara ne do, ima yori ha, naho saru kokoro si tamahe.

 Kazu nara nu mi nagara mo, yorodu ni hagukumi kikoye turu wo, ima ha nanigoto wo mo obosi siri, yononaka no tozama-kauzama no arisama wo mo, obosi tadori nu beki hodo ni, mi tatematuri oki turu koto to, sonata zama ha usiroyasuku koso mi tatematuri ture, naho ito ihake te, tuyoki mi-kokorookite no nakari keru koto to, omohi midare haberu ni, ima sibasi no inoti mo todome mahosiu nam.

 Tadabito dani, sukosi yorosiku nari nuru womna no, hito hutari to miru tamesi ha, kokorouku ahatukeki waza naru wo, masite kakaru ohom-mi ni ha, sabakari oboroke nite, hito no tikaduki kikoyu beki ni mo ara nu wo, omohi no hoka ni kokoro ni mo tuka nu ohom-arisama to, tosigoro mo mi tatematuri nayami sika do, sarubeki ohom-sukuse ni koso ha.

 Win yori hazime tatematuri te, obosi nabiki, kono titi-Otodo ni mo yurui tamahu beki mi-kesiki ari si ni, onore hitori simo kokoro wo tate te mo, ikagaha to omohiyori haberi si koto nare ba, suwe no yo made monosiki ohom-arisama wo, waga ohom-ayamati nara nu ni, ohozora wo kakoti te mi tatematuri sugusu wo, ito kau hito no tame waga tame no, yoroduni kikinikukari nu beki koto no ideki sohi nu beki ga, satemo, yoso no ohom-na wo ba sira nu kaho nite, yo no tune no ohom-arisama ni dani ara ba, onodukara ari he m ni tuke te mo, nagusamu koto mo ya to, omohi nasi haberu wo, koyonau nasakenaki hito no mi-kokoro ni mo haberi keru kana!"

 to, tubutubuto naki tamahu.

 [3-6 Miyasumdokoro dies with greef]

 Ito warinaku osikome te notamahu wo, aragahi haruke m kotonoha mo naku te, tada uti-naki tamahe ru sama, ohodokani rautage nari. Uti-mamori tutu,

 "Ahare, nanigoto kaha, hito ni otori tamahe ru. Ikanaru ohom-sukuse nite, yasukara zu, mono wo hukaku obosu beki tigiri hukakari kem?"

 nado notamahu mama ni, imiziu kurusiu si tamahu. Mononoke nado mo, kakaru yowame ni tokoro uru mono nari kere ba, nihakani kiyeiri te, tada hiye ni hiye iri tamahu. Risi mo sawagitati tamau te, gwan nado tate nonosiri tamahu.

 Hukaki tikahi nite, ima ha inoti wo kagiri keru yamagomori wo, kaku made oboroke nara zu idetati te, dan koboti te kaheri ira m koto no, meiboku naku, Hotoke mo turaku oboye tamahu beki koto wo, kokoro wo okosi te inori mausi tamahu. Miya no naki madohi tamahu koto, ito kotowari nari kasi.

 Kaku sawagu hodo ni, Daisyau-dono yori ohom-humi toriire taru, honokani kiki tamahi te, koyohi mo ohasu maziki na' meri, to uti-naki tamahu.

 "Kokorouku. Yo no tamesi ni mo hika re tamahu beki na' meri. Nani ni ware sahe saru kotonoha wo nokosi kem."

 to, samazama obosi iduru ni, yagate taye iri tamahi nu. Ahenaku imizi to ihe ba oroka nari. Mukasi yori, mononoke ni ha tokidoki wadurahi tamahu. Kagiri to miyuru woriwori mo are ba, "Rei no goto toriire taru na' meri." tote, kadi mawiri sawage do, imaha no sama, sirukari keri.

 Miya ha, okure zi to obosi iri te, tuto sohi husi tamahe ri. Hitobito mawiri te,

 "Ima ha, ihukahinasi. Ito kau obosu tomo, kagiri aru miti ha, kaheri ohasu beki koto ni mo ara zu. Sitahi kikoye tamahu tomo, ikadeka ohom-kokoro ni ha kanahu beki."

 to, sara naru kotowari wo kikoye te,

 "Ito yuyusiu. Naki ohom-tame ni mo, tumi hukaki waza nari. Ima ha sara se tamahe."

 to, hiki-ugokai tatemature do, sukumi taru yau nite, mono mo oboye tamaha zu.

 Suhohu no dan koboti te, horohoroto iduru ni, sarubeki kagiri, katahe koso tati tomare, ima ha kagiri no sama, ito kanasiu kokorobososi.

 [3-7 A letter of condolence from Suzaku to Ochiba-no-Miya]

 Tokorodokoro no ohom-toburahi, itu no ma ni ka to miyu. Daisyau-dono mo, kagirinaku kiki odoroki tamau te, madu kikoye tamahe ri. Rokudeu-no-Win yori mo, Tizi-no-Ohotono yori mo, subete ito sigeu kikoye tamahu. Yama-no-Mikado mo kikosimesi te, ito ahare ni ohom-humi kai tamahe ri. Miya ha, kono ohom-seusoko ni zo, mi-gusi motage tamahu.

 "Higoro omoku nayami tamahu to kiki watari ture do, rei mo atusiu nomi kiki haberi turu narahi ni, uti-tayumi te nam. Kahinaki koto wo ba saru mono nite, omohi nagei tamahu ram arisama osihakaru nam, ahare ni kokorogurusiki. Nabete no yo no kotowari ni obosi nagusame tamahe."

 to ari. Me mo miye tamaha ne do, ohom-kaheri kikoye tamahu.

 Tuneni sa koso ara me to notamahi keru koto tote, kehu yagate wosame tatematuru tote, ohom-wohi no Yamato-no-Kami nite ari keru zo, yorodu ni atukahi kikoye keru.

 Kara wo dani sibasi mi tatematura m tote, Miya ha wosimi kikoye tamahi kere do, sate mo kahi aru beki nara ne ba, mina isogitati te, yuyusige naru hodo ni zo, Daisyau ohasi taru.

 "Kehu yori noti, hi tuide asikari keri."

 nado, hitogiki ni ha notamahi te, ito mo kanasiu ahareni, Miya no obosi nageku ram koto wo osihakari kikoye tamau te,

 "Kaku simo isogi watari tamahu beki koto nara zu."

 to, hitobito isame kikoyure do, sihite ohasimasi nu.

 [3-8 Yugiri visits to the mountain villa to express his condolence]

 Hodo sahe tohoku te, iri tamahu hodo, ito kokoro sugosi. Yuyusigeni hiki-hedate megurasi taru gisiki no kata ha kakusi te, kono nisiomote ni ire tatematuru. Yamato-no-Kami ideki te, nakunaku kasikomari kikoyu. Tumado no sunoko ni osikakari tamau te, nyoubau yobi ide sase tamahu ni, aru kagiri, kokoro mo wosamara zu, mono oboye nu hodo nari.

 Kaku watari tamahe ru ni zo, isasaka nagusame te, Seusyau-no-Kimi ha mawiru. Mono mo e notamahi yara zu. Namidamoro ni ohase nu kokoroduyosa nare do, tokoro no sama, hito no kehahi nado wo obosi yaru mo, imiziu te, tune naki yo no arisama no, hito no uhe nara nu mo, ito kanasiki nari keri. Yaya tamerahi te,

 "Yorosiu okotari tamahu sama ni uketamahari sika ba, omou tamahe tayumi tari si hodo ni. Yume mo samuru hodo habe' naru wo, ito asamasiu nam."

 to kikoye tamahe ri. "Obosi tari si sama, kore ni ohoku ha mi-kokoro mo midare ni si zo kasi." to obosu ni, sarubeki to ha ihi nagara mo, ito turaki hito no ohom-tigiri nare ba, irahe wo dani si tamaha zu.

 "Ikani kikoyesase tamahu to ka, kikoye haberu beki?" "Ito karuraka nara nu ohom-sama nite, kaku hurihahe isogi watara se tamahe ru mi-kokorobahe wo, obosi waka nu yau nara m mo, amari ni haberi nu besi."

 to, kutiguti kikoyure ba,

 "Tada, osihakari te. Ware ha ihu beki koto mo oboye zu."

 tote, husi tamahe ru mo kotowari nite,

 "Tada ima ha, naki hito to koto nara nu ohom-arisama ni te nam. Watara se tamahe ru yosi ha, kikoyesase haberi nu."

 to kikoyu. Kono hitobito mo musekaheru sama nare ba,

 "Kikoye yaru beki kata mo naki wo. Ima sukosi midukara mo omohi nodome, mata sidumari tamahi na m ni, mawiri ko m. Ikani si te kaku nihakani to, sono ohom-arisama nam yukasiki."

 to notamahe ba, maho ni ha ara ne do, kano omohosi nageki si arisama wo, katahasi dutu kikoye te,

 "Kakoti kikoyesasuru sama ni nam, nari haberi nu beki. Kehu ha, itodo midarigahasiki kokoti-domo no madohi ni, kikoyesase tagahuru koto-domo mo haberi na m. Saraba, kaku obosi madohe ru mi-kokoti mo, kagiri aru koto nite, sukosi sidumara se tamahi na m hodo ni, kikoyesase uketamahara m."

 tote, ware ni mo ara nu sama nare ba, notamahi iduru koto mo kuti hutagari te,

 "Geni koso, yami ni madohe ru kokoti sure. Naho, kikoye nagusame tamahi te, isasaka no ohom-kaheri mo ara ba nam."

 nado notamahi oki te, tati wadurahi tamahu mo, karugarusiu, sasugani hito sawagasikere ba, kaheri tamahi nu.

 [3-9 Miyasumdokoro's funeral ceremony is held]

 Koyohi simo ara zi to omohi turu koto-domo no sitatame, ito hodo naku kihagihasiki wo, ito ahenasi to oboi te, tikaki mi-sau no hitobito mesi ohose te, sarubeki koto-domo tukaumaturu beku, okite sadame te ide tamahi nu. Koto no nihaka nare ba, sogu yau nari turu koto-domo, ikamesiu, hitokazu nado mo sohi te nam. Yamato-no-Kami mo,

 "Arigataki Tono no ohom-kokorookite."

 nado, yorokobi kasikomari kikoyu. "Nagori dani naku asamasiki koto." to, Miya ha husi marobi tamahe do, kahinasi. Oya to kikoyu tomo, ito kaku ha narahasu maziki mono nari keri. Mi tatematuru hitobito mo, kono ohom-koto wo, mata yuyusiu nageki kikoyu. Yamato-no-Kami, nokori no koto-domo sitatame te,

 "Kaku kokorobosoku te ha, e ohasimasa zi. Ito mi-kokoro no hima ara zi."

 nado kikoyure do, naho, mine no keburi wo dani, ke-dikaku te omohi ide kikoye m to, kono yamazato ni sumi hate nam to oboi tari.

 Ohom-imi ni komore ru sou ha, himgasiomote, sonata no watadono, simoya nado ni, hakanaki hedate si tutu, kasuka ni wi tari. Nisi no hisasi wo yatusi te, Miya ha ohasimasu. Ake kururu mo obosi waka ne do, tukigoro he kere ba, Nagatuki ni nari nu.

 

4 Tale of Yugiri Yugiri falls in love Ochiba-no-Miya

 [4-1 Yugiri can not receive a reply from Ochiba-no-Miya]

 Yamaorosi ito hagesiu, konoha no kakurohe naku nari te, yorodu no koto ito imiziki hodo nare ba, ohokata no sora ni moyohosa re te, hiru ma mo naku obosi nageki, "Inoti sahe kokoro ni kanaha zu." to, itohasiu imiziu obosu. Saburahu hitobito mo, yorodu ni mono-kanasiu omohi madohe ri.

 Daisyau-dono ha, hibi ni toburahi kikoye tamahu. Sabisige naru nenbutu no sou nado, nagusamu bakari, yorodu no mono wo tukahasi toburaha se tamahi, Miya no omahe ni ha, ahare ni kokorohukaki kotonoha wo tukusi te urami kikoye, katuha, tuki mo se nu ohom-toburahi wo kikoye tamahe do, tori te dani goranze zu, suzuro ni asamasiki koto wo, yoware ru mi-kokoti ni, utagahi naku obosi simi te, kiye use tamahi ni si koto wo obosi iduru ni, "Noti no yo no ohom-tumi ni sahe ya naru ram." to, mune ni mitu kokoti si te, kono hito no ohom-koto wo dani kake te kiki tamahu ha, itodo turaku kokorouki namida no moyohosi ni obosa ru. Hitobito mo kikoye wadurahi nu.

 Hito-kudari no ohom-kaheri wo dani mo naki wo, "Sibasi ha kokoromadohi si tamahe ru." nado obosi keru ni, amari ni hodo he nure ba,

 "Kanasiki koto mo kagiri aru wo. Nadoka, kaku, amari mi siri tamaha zu ha aru beki. Ihukahinaku wakawakasiki yau ni." to uramesiu, "Koto koto no sudi ni, hana ya tehu ya to kake ba koso ara me, waga kokoro ni ahare to omohi, mono-nagekasiki kata zama no koto wo, ikani to tohu hito ha, mutumasiu ahare ni koso oboyure.

 Ohomiya no use tamahe ri si wo, ito kanasi to omohi si ni, Tizi-no-Otodo no sasimo omohi tamahe ra zu, kotowari no yo no wakare ni, ohoyake-ohoyakesiki sahohu bakari no koto wo keuzi tamahi si ni, turaku kokoroduki nakari si ni, Rokudeu-no-Win no, nakanaka nemgoroni, noti no ohom-koto wo mo itonami tamau si ga, waga kata zama to ihu naka ni mo, uresiu mi tatematuri si sono wori ni, ko-Wemon-no-Kami woba, toriwaki te omohituki ni si zo kasi.

 Hitogara no itau sidumari te, mono wo itau omohi todome tari si kokoro ni, ahare mo masari te, hito yori hukakari si ga, natukasiu oboye si."

 nado, turedure to mono wo nomi obosi tuduke te, akasi kurasi tamahu.

 [4-2 Kumoinokari composes waka sorrowfully]

 Womnagimi, naho kono ohom-naka no kesiki wo,

 "Ikanaru ni ka ari kem? Miyasumdokoro to koso, humi kayohasi mo, komayakani sitamahu meri sika."

 nado omohi e gataku te, yuhugure no sora wo nagame iri te husi tamahe ru tokoro ni, Wakagimi site tatemature tamahe ru. Hakanaki kami no hasi ni,

 "Ahare wo mo ikani siri te ka nagusame m
 aru ya kohisiki naki ya kanasiki

 Obotukanaki koso kokoroukere."

 to are ba, hohowemi te,

 "Sakizaki mo, kaku omohiyori te notamahu, nigena no, naki ga yosohe ya."
 to obosu. Itodosiku, kotonasibi ni,

 "idure to ka waki te nagame m kiye kaheru
 tuyu mo kusaba no uhe to mi nu yo wo

 Ohokata ni koso kanasikere."

 to kai tamahe ri. "Naho, kaku hedate tamahe ru koto." to, tuyu no ahare wo ba sasioki te, tada nara zu nageki tutu ohasu.

 Naho, kaku obotukanaku obosi wabi te, mata watari tamahe ri. "Ohom-imi nado sugusi te nodoyaka ni." to obosi sidume kere do, sa made mo e sinobi tamaha zu,

 "Ima ha kono ohom-nakina no, nanikaha anagatini mo tutuma m. Tada yoduki te, tuhi no omohi kanahu beki ni koso ha."

 to, obosi tabakari ni kere ba, Kitanokata no ohom-omohiyari wo, anagatini mo aragahi kikoye tamaha zu.

 Sauzimi ha tuyou obosi hanaru to mo, kano hito-yo bakari no ohom-uramibumi wo torahe dokoro ni kakoti te, "E simo, susugi hate tamaha zi." to, tanomosikari keri.

 [4-3 Yugiri visits the mountain villa about September 10 past]

 Kugwatu zihuyo-niti, noyama no kesiki ha, hukaku mi sira nu hito dani, tada ni yaha oboyuru. Yamakaze ni tahe nu kigi no kozuwe mo, mine no kuzuha mo, kokoroa watatasiu arasohi tiru magire ni, tahutoki dokyau no kowe kasukani, nenbutu nado no kowe bakari si te, hito no kehahi ito sukunau, kogarasi no huki harahi taru ni, sika ha tada magaki no moto ni tatazumi tutu, Yamada no hita ni mo odoroka zu, iro koki ine-domo no naka ni maziri te uti-naku mo, urehegaho nari.

 Taki no kowe ha, itodo mono omohu hito wo odorokasi gaho ni, mimi kasikamasiu todoroki hibiku. Kusamura no musi nomi zo, yoridokoro nage ni naki yowari te, kare taru kusa no sita yori, rindau no, ware hitori nomi kokoronagau hahi ide te, tuyukeku miyuru nado, mina rei no kono-koro no koto nare do, worikara tokorokara ni ya, ito tahe gataki hodo no, mono-ganasisa nari.

 Rei no tumado no moto ni tatiyori tamahi te, yagate nagame idasi te tati tamahe ri. Natukasiki hodo no nahosi ni, iro komayaka naru ohom-zo no utime, ito keura ni suki te, kage yowari taru yuhuhi no, sasugani nanigokoro mo nau sasi ki taru ni, mabayuge ni, wazato naku ahugi wo sasi-kakusi tamahe ru tetuki, "Womna koso kau ha aramahosikere, sore dani e ara nu wo." to, mi tatematuru.

 Mono-omohi no nagusame ni si tu beku, wemasiki kaho no nihohi nite, Seusyau-no-Kimi wo, toriwaki te mesi yosu. Sunoko no hodo mo nakere do, oku ni hito ya sohi wi tara m to usirometaku te, e komayaka ni mo katarahi tamaha zu.

 "Naho tikaku te. Na hanati tamahi so. Kaku yama hukaku wakeiru kokorozasi ha, hedate nokoru beku yaha. Kiri mo ito hukasi ya!"

 tote, wazato mo miire nu sama ni, yama no kata wo nagame te, "Naho, naho." to seti ni notamahe ba, nibiiro no kityau wo, sudare no tuma yori sukosi osi-ide te, suso wo hiki sobame tutu wi tari. Yamato-no-Kami no imouto nare ba, hanare tatematura nu uti ni, wosanaku yori ohosi tate tamau kere ba, kinu no iro ito koku te, turubami no kinu hito-kasane, koutiki ki tari.

 "Kaku tuki se nu ohom-koto ha, saru mono nite, kikoye na m kata naki mi-kokoro no turasa wo omohi sohuru ni, kokorodamasihi mo akugare hate te, miru hito goto ni togame rare habere ba, ima ha sarani sinobu beki kata nasi."

 to, ito ohoku urami tuduke tamahu. Kano imaha no ohom-humi no sama mo notamahi ide te, imiziu naki tamahu.

 [4-4 Ko-Syosyo is caught in a dilemma Yugiri and Ochiba-no-Miya]

 Kono hito mo, masite imiziu nakiiri tutu,

 "Sono yo no ohom-kaheri sahe miye habera zu nari ni si wo, ima ha kagiri no mi-kokoro ni, yagate obosi iri te, kurau nari ni si hodo no sora no kesiki ni, mi-kokoti madohi ni keru wo, saru yowame ni, rei no ohom-mononoke no hikiire tatematuru, to nam mi tamahe si.

 Sugi ni si ohom-koto ni mo, hotohoto mi-kokoro madohi nu bekari si woriwori ohoku haberi si wo, Miya no onazi sama ni sidumi tamau si wo, kosirahe kikoye m no mi-kokoro duyosa ni nam, yauyau mono oboye tamau si. Kono ohom-nageki wo ba, omahe ni ha, tada wareka no mi-kesiki nite, akire te kurasa se tamau si."

 nado, tome gatage ni uti nageki tutu, hakabakasiu mo ara zu kikoyu.

 "Soyoya! Somo amari ni obomekasiu, ihukahinaki mi-kokoro nari. Ima ha, katazikenaku tomo, tare wo kaha yorube ni omohi kikoye tamaha m. Mi-yamazumi mo, ito hukaki mine ni, yononaka wo obosi taye taru kumo no naka na' mere ba, kikoye kayohi tamaha m koto katasi.

 Ito kaku kokorouki mi-kesiki, kikoye sira se tamahe. Yorodu no koto, sarubeki ni koso. Yo ni ari he zi to obosu tomo, sitagaha nu yo nari. Maduha, kakaru ohom-wakare no, mi-kokoro ni kanaha ba, aru beki koto kaha."

 nado, yorodu ni ohoku notamahe do, kikoyu beki koto mo naku te, uti-nageki tutu wi tari. Sika no ito itaku naku wo, "Ware otora me ya?" tote,
 

"Sato tohomi Wono no sinohara wake te ki te
 ware mo sika koso kowe mo wosima ne
"

 to notamahe ba,

 "Hudigoromo tuyukeki aki no yamabito ha
 sika no naku ne ni ne wo zo sohe turu
"

 Yokara ne do, worikara ni, sinobiyaka naru kowadukahi nado wo, yorosiu kiki nasi tamahe ri.

 Ohom-seusoko tokau kikoye tamahe do,

 "Ima ha, kaku asamasiki yume no yo wo, sukosi mo omohi samasu wori ara ba nam, taye nu ohom-toburahi mo kikoyeyaru beki."

 to nomi, sukuyokani iha se tamahu. "Imiziu ihukahinaki mi-kokoro nari keri." to, nageki tutu kaheri tamahu.

 [4-5 Yugiri passes by Ochiba-no-Miya's residence to comes back his home]

 Mitisugara mo, ahare naru sora wo nagame te, zihusam-niti no tuki no ito hanayaka ni sasi-ide nure ba, Wogura-no-yama mo tadoru maziu ohasuru ni, Itideu-no-Miya ha miti nari keri.

 Itodo uti-abare te, hituzisaru no kata no kudure taru wo miirure ba, harubaru to orosi kome te, hitokage mo miye zu. Tuki nomi yarimidu no omote wo araha ni sumi masi taru ni, Dainagon, koko nite asobi nado si tamau si woriwori wo, omohi ide tamahu.

 "Mi si hito no kage sumi hate nu ikemidu ni
 hitori yado moru aki no yo no tuki
"

 to hitorigoti tutu, tono ni ohasi te mo, tuki wo mi tutu, kokoro ha sora ni akugare tamahe ri.

 "Samo migurusiu. Ara zari si ohom-kuse kana!"

 to, gotati mo nikumi ahe ri. Uhe ha, mameyaka ni kokorouku,

 "Akugare tati nuru mi-kokoro na' meri. Motoyori saru kata ni narahi tamahe ru Rokudeu-no-Win no hitobito wo, tomosureba medetaki tamesi ni hikiide tutu, kokoro yokara zu aidatinaki mono ni omohi tamahe ru, warinasi ya! Ware mo, mukasi yori sika narahi na masika ba, hitome mo nare te, nakanaka sugosi te masi. Yo no tamesi ni si tu beki mi-kokorobahe to, oya harakara yori hazime tatematuri, meyasuki ayemono ni si tamahe ru wo, ari ari te ha, suwe ni hadigamasiki koto ya ara m?"

 nado, ito itau nagei tamahe ri.

 Yoakegata tikaku, katamini uti-ide tamahu koto naku te, somuki somuki ni nageki akasi te, asagiri no harema mo mata zu, rei no, humi wo zo isogi kaki tamahu. Ito kokorodukinasi to obose do, arisi yau ni mo bahi tamaha zu. Ito komayakani kaki te, uti-oki te usobuki tamahu. Sinobi tamahe do, mori te kiki tuke raru.

 "Itu to ka ha odorokasu beki ake nu yo no
 yume same te to ka ihi si hitokoto

 uhe yori oturu."

 to ya kai tamahi tu ram, osi-tutumi te, nagori mo, "Ikade yokara m?" nado kutizusabi tamahe ri. Hito mesi te tamahi tu. "Ohom-kaheri-koto wo dani mituke te si gana. Naho, ikanaru koto zo?" to, kesiki mi mahosiu obosu.

 [4-6 Yugiri gets a reply from Ochiba-no-Miya]

 Hi take te zo mo'te mawire ru. Murasaki no komayaka naru kami sukuyoka nite, Ko-Seusyau zo, rei no kikoye taru. Tada onazi sama ni, kahinaki yosi wo kaki te,

 "Itohosisa ni, kano arituru ohom-humi ni, tenarahi susabi tamahe ru wo nusumi taru."

 tote, naka ni hiki-yari te ire taru, "Me ni ha mi tamau te keri." to, obosu bakari no uresisa zo, ito hito warokari keru. Sokohakatonaku kaki tamahe ru wo, mi tuduke tamahe re ba,

 "Asayuhu ni naku ne wo taturu Wonoyama ha
 taye nu namida ya Otonasi-no-taki
"

 to ya, torinasu bekara m, hurukoto nado, mono omohasige ni kaki midari tamahe ru, ohom-te nado mo midokoro ari.

 "Hito no uhe nado nite, kayau no sukigokoro omohi ira ruru ha, modokasiu, utusigokoro nara nu koto ni mi kiki sika do, mi no koto nite ha, geni ito tahe gatakaru beki waza nari keri. Ayasi ya! Nado, kau simo omohu beki kokoroirare zo."

 to omohi kahesi tamahe do, e simo kanaha zu.

 

5 Tale of Ochiba-no-Miya Yugiri presses Ochiba-no-Miya for a marriage

 [5-1 Genji and Murasaki are anxious about Yugiri's vehavior]

 Rokudeu-no-Win ni mo kikosimesi te, ito otonasiu yorodu wo omohi sidume, hito no sosiri dokoro naku, meyasuku te sugusi tamahu wo, omodatasiu, waga inisihe, sukosi azarebami, ada naru na wo tori tamau si omoteokosi ni, uresiu obosi wataru wo,

 "Itohosiu, idukata ni mo kokorogurusiki koto no aru beki koto. Sasi-hanare taru nakarahi nite dani ara de, Otodo nado mo, ikani omohi tamaha m? Sabakari no koto, tadora nu ni ha ara zi. Sukuse to ihu mono, nogare wabi nuru koto nari. Tomokakumo kuti iru beki koto nara zu."

 to obosu. Womna no tame nomi ni koso, idukata ni mo itohosikere to, ainaku kikosimesi nageku.

 Murasaki-no-Uhe ni mo, kisikata yukusaki no koto obosi ide tutu, kau yau no tamesi wo kiku ni tuke te mo, nakara m noti, usirometau omohi kikoyuru sama wo notamahe ba, ohom-kaho uti-akame te, "Kokorouku, samade okurakasi tamahu beki ni ya?" to obosi tari.

 "Womna bakari, mi wo motenasu sama mo tokoroseu, ahare naru beki mono ha nasi. Mono no ahare, wori wokasiki koto wo mo, misira nu sama ni hikiiri sidumi nado sure ba, nani ni tuke te ka, yo ni huru hayebayesisa mo, tune naki yo no turedure wo mo nagusamu beki zo ha.

 Ohokata, mono no kokoro wo sira zu, ihukahinaki mono ni narahi tara m mo, ohositate kem oya mo, ito kutiwosikaru beki mono ni ha ara zu ya!

 Kokoro ni nomi kome te, Mugon-Taisi to ka, kobohusibara no kanasiki koto ni suru mukasi no tatohi no yau ni, asiki koto yoki koto wo omohi siri nagara, udumore na m mo, ihukahinasi. Waga kokoro nagara mo, yoki hodo ni ha, ikade tamotu beki zo."

 to obosi megurasu mo, ima ha tada Womna-Iti-no-Miya no ohom-tame nari.

 [5-2 Yugiri meets Genji]

 Daisyau-no-Kimi, mawiri tamahe ru tuide ari te, omohi tamahe ra m kesiki mo yukasikere ba,

 "Miyasumdokoro no imi hate nu ram na! Kinohu kehu to omohu hodo ni, mi-tose yori anata no koto ni naru yo ni koso are. Ahare ni, adikinasi ya! Yuhube no tuyu kakaru hodo no musabori yo! Ikadeka kono kami sori te, yorodu somuki sute m to omohu wo, samo nodoyaka naru yau nite mo sugusu kana! Ito waroki waza nari ya!"

 to notamahu.

 "Makoto ni wosige naki hito dani koso, habe' mere." nado kikoye te, "Miyasumdokoro no nana-nanu-ka no waza nado, Yamato-no-Kami Nanigasi-no-Asom, hitori atukahi haberu, ito ahare naru waza nari ya! Hakabakasiki yosuga naki hito ha, ike ru yo no kagiri nite, kakaru yo no hate koso, kanasiu haberi kere."

 to, kikoye tamahu.

 "Win yori mo toburaha se tamahu ram. Kano Miko, ikani omohi nageki tamahu ram. Hayau kiki si yori ha, kono tikaki tosigoro, koto ni hure te kiki miru ni, kono Kaui koso, kutiwosikara zu meyasuki hito no uti nari kere. Ohokata no yo ni tuke te, wosiki waza nari ya! Satemo ari nu beki hito no, kau use yuku yo!

 Win mo, imiziu odoroki obosi tari keri. Kano Miko koso ha, koko ni monosi tamahu Nihudau-no-Miya yori sasitugi ni ha, rautau si tamahi kere. Hitozama mo yoku ohasu besi."

 to notamahu.

 "Mi-kokoro ha ikaga monosi tamahu ram? Miyasumdokoro ha, koto mo nakari si hito no kehahi, kokorobase ni nam. Sitasiu utitoke tamaha zari sika do, hakanaki koto no tuide ni, onodukara hito no youi ha araha naru mono ni nam haberu."

 to kikoye tamahi te, Miya no ohom-koto mo kake zu, ito turenasi.

 "Kabakari no sukuyoke-gokoro ni omohi some te m koto, isame m ni kanaha zi. Motiwi zara m monokara, ware-sakasi ni koto ide m mo ainasi."

 to obosi te yami nu.

 [5-3 Suzaku advises Ochiba-no-Miya not to be a nun]

 Kakute ohom-hohuzi ni, yorodu torimoti te se sase tamahu. Koto no kikoye, onodukara kakure nakere ba, Ohoi-dono nado ni mo kiki tamahi te, "Sa yaha aru beki." nado, Womna-gata no kokoroasaki yau ni obosi nasu zo, warinaki ya! Kano mukasi no mi-kokoro are ba, Kimdati, ma'de toburahi tamahu.

 Zukyau nado, Tono yori mo ikamesiu se sase tamahu. Kore kare mo, samazama otora zu si tamahe re ba, toki no hito no kayau no waza ni otora zu nam ari keru.

 Miya ha, kakute sumi hate na m to obosi tatu koto ari kere do, Win ni, hito no morasi sousi kere ba,

 "Ito arumaziki koto nari. Geni, amata, tozama-kauzama ni mi wo motenasi tamahu beki koto ni mo ara ne do, usiromi naki hito nam, nakanaka saru sama nite, arumaziki na wo tati, tumi e-gamasiki toki, kono yo noti no yo, nakazora ni modokasiki toga ohu waza naru.

 Koko ni kaku yo wo sute taru ni, Sam-no-Miya no onazi goto mi wo yatusi tamahe ru, sube naki yau ni hito no omohi ihu mo, sute taru mi ni ha, omohi nayamu beki ni ha ara ne do, kanarazu sasimo, yau no koto to arasohi tamaha m mo, utate aru besi.

 Yo no uki ni tuke te ha itohu ha, nakanaka hito waroki waza nari. Kokoro to omohi toru kata ari te, ima sukosi omohi-sidume, kokoro sumasi te koso, tomo-kaumo."

 to tabitabi kikoye tamau keri. Kono uki taru ohom-na wo zo kikosimesi taru beki. "Sayau no koto no omoha zu naru ni tuke te unzi tamahe ru." to iha re tamaha m koto wo obosu nari keri. Saritote, mata, "Arahare te monosi tamaha m mo ahaahasiu, kokorodukinaki koto." to, obosi nagara, hadukasi to obosa m mo itohosiki wo, "Nanikaha, ware sahe kiki atukaha m." to obosi te nam, kono sudi ha, kakete mo kikoye tamaha zari keru.

 [5-4 Yugiri orders men to prepare for Ochiba-no-Miya's move]

 Daisyau mo,
 "Tokaku ihi nasi turu mo, ima ha ainasi. Kano mi-kokoro ni yurusi tamaha m koto ha, katage na' meri. Miyasumdokoro no kokorosiri nari keri to, hito ni ha sira se m. Ikagaha se m. Naki hito ni sukosi asaki toga ha omoha se te, itu ari some si koto zo to mo naku, magirahasi te m. Saragaheri te, kesaudati, namida wo tukusi kakaduraha m mo, ito uhiuhisikaru besi."

 to omohi e tamau te, Itideu ni watari tamahu beki hi, sono hi bakari to sadame te, Yamato-no-Kami mesi te, aru beki sahohu notamahi, Miya no uti harahi siturahi, sakoso ihe do mo, womna-doti ha, kusa sigeu sumi nasi tamahe ri si wo, migaki taru yau ni siturahi nasi te, mi-kokorodukahi nado, aru beki sahohu medetau, kabesiro, mi-byaubu, mi-kityau, omasi nado made obosi yori tutu, Yamato-no-Kami ni notamahi te, kano ihe ni zo isogi tukaumatura se tamahu.

 Sono hi, ware ohasi wi te, mi-kuruma, gozen nado tatemature tamahu. Miya ha, sarani watara zi to obosi notamahu wo, hitobito imiziu kikoye, Yamato-no-Kami mo,

 "Sarani uketamahara zi. Kokorobosoku kanasiki ohom-arisama wo mi tatematuri nageki, kono hodo no miyadukahe ha, tahuru ni sitagahi te tukaumaturi nu.

 Ima ha, kuni no koto mo haberi, makari kudari nu besi. Miya no uti no koto mo, mi tamahe yuduru beki hito mo habera zu. Ito taidaisiu, ikani to mi tamahuru wo, kaku yorodu ni obosi itonamu wo, geni, kono kata ni tori te omo' tamahuru ni ha, kanarazusimo ohasimasu maziki ohom-arisama nare do, sakoso ha, inisihe mo mi-kokoro ni kanaha nu tamesi, ohoku habere.

 Hito-tokoro yaha, yo no modoki wo mo oha se tamahu beki. Ito wosanaku ohasimasu koto nari. Takeu obosu tomo, womna no mi-kokoro hitotu ni, waga ohom-mi wo tori sitatame, kaherimi tamahu beki yau ka ara m? Naho, hito no agame kasiduki tamahe ra m ni tasuke rare te koso, hukaki mi-kokoro no kasikoki ohom-okite mo, sore ni kakaru beki mono nari.

 Kimi-tati no kikoye sirase tatematuri tamaha nu nari. Katuha, sarumaziki koto wo mo, mi-kokoro-domo ni tukaumaturi some tamau te."

 to, ihi tuduke te, Sakon, Seusyau wo semu.

 [5-5 Ochiba-no-Miya comes back to her home]

 Atumari te kikoye kosirahuru ni, ito warinaku, azayaka naru ohom-zo-domo, hitobito no tatematuri kahe sasuru mo, ware ni mo ara zu, naho, ito hitaburu ni sogi sute mahosiu obosa ruru mi-gusi wo, kaki-ide te mi tamahe ba, roku-saku bakari nite, sukosi hosori tare do, hito ha kataha ni mo mi tatematura zu, midukara no mi-kokoro ni ha,

 "Imizi no otorohe ya! Hito ni miyu beki arisama ni mo ara zu. Samazama ni kokorouki mi wo."

 to obosi tuduke te, mata husi tamahi nu.

 "Toki tagahi nu. Yo mo huke nu besi."

 to, mina sawagu. Sigure ito kokoro awatatasiu huki magahi, yorodu ni mono-kanasikere ba,

 "Nobori ni si mine no keburi ni tati maziri
 omoha nu kata ni nabika zu mo gana
"

 Kokoro hitotu ni ha tuyoku obose do, sono-koro ha, ohom-hasami nado yau no mono ha, mina tori-kakusi te, hitobito no mamori kikoye kere ba,

 "Kaku mote-sawaga zara m nite dani, nani no wosige aru mi nite ka, woko-gamasiu, wakawakasiki yau ni ha hiki-sinoba m. Hitogiki mo utate obosu mazika' beki waza wo."

 to obose ba, sono ho'i no goto mo si tamaha zu.

 Hitobito ha, mina isogi tati te, onoono, kusi, tebako, karabitu, yorodu no mono wo, hakabakasikara nu hukuro yau no mono nare do, mina sakidate te hakobi tare ba, hitori tomari tamahu beu mo ara de, nakunaku mi-kuruma ni nori tamahu mo, katahara nomi mamora re tama' te, koti watari tamau si toki, mi-kokoti no kurusiki ni mo, mi-gusi kaki-nade tukurohi, orosi tatematuri tamahi si wo obosi iduru ni, me mo kiri te imizi. Mi-hakasi ni sohe te kyaubako wo sohe taru ga, ohom-katahara mo hanare ne ba,

 "Kohisisa no nagusame-gataki katami nite
 namida ni kumoru tama no hako kana
"

 Kuroki mo mada si ahe sase tamaha zu, kano tenarasi tamahe ri si raden no hako nari keri. Zukyau ni se sase tamahi si wo, katami ni todome tamahe ru nari keri. Urasima-no-ko ga kokoti nam.

 [5-6 Yugiri waites Ochiba-no-Miya's home as if he is her husband]

 Ohasimasi tuki tare ba, tono no uti kanasige mo naku, hitoke ohoku te, ara nu sama nari. Mi-kuruma yose te ori tamahu wo, sarani, hurusato to oboye zu, utomasiu utate obosa rure ba, tomini mo ori tamah zu. Ito ayasiu, wakawakasiki ohom-sama kana to, hitobito mo mi tatematuri wadurahu. Tono ha, himgasi-no-tai no minami-omote wo, waga ohom-kata wo, kari ni siturahi te, sumituki-gaho ni ohasu. Samdeu-dono ni ha, hitobito,

 "Nihakani asamasiu mo nari tamahi nuru kana! Itu no hodo ni ari si koto zo?"

 to, odoroki keri. Nayoraka ni wokasi-bame ru koto wo, konomasikara zu obosu hito ha, kaku yukurika naru koto zo uti-maziri tamau keru. Saredo, tosi he ni keru koto wo, oto naku kesiki mo morasa de sugusi tamau keru nari, to nomi omohi nasi te, kaku, womna no mi-kokoro yurui tamaha nu to, omohiyoru hito mo nasi. Totemo-kautemo, Miya no ohom-tame ni zo itohosige naru.

 Ohom-mauke nado sama kahari te, mono no hazime yuyusige nare do, mono mawira se nado, mina sidumari nuru ni, watari tama' te, Seusyau-no-Kimi wo imiziu seme tamahu.

 "Mi-kokorozasi makoto ni nagau obosa re ba, kehu asu wo sugusi te kikoyesase tamahe. Nakanaka, tatikaheri te mono obosi sidumi te, naki hito no yau nite nam husa se tamahi nuru. Kosirahe kikoyuru wo mo, turasi to nomi obosa re tare ba, nanigoto mo mi no tame koso habere. Ito wadurahasiu, kikoyesase nikuku nam."

 to ihu.

 "Ito ayasiu. Osihakari kikoyesase si ni ha tagahi te, ihakenaku kokoroe gataki mi-kokoro ni koso ari kere."

 tote, omohiyore ru sama, hito no ohom-tame mo, waga tame ni mo, yo no modoki arumaziu notamahi tudukure ba,

 "Ideya, tadaima ha, mata itadura-bito ni minasi tatematuru beki ni ya to, awatatasiki midari gokoti ni, yorodu omo' tamahe wakare zu. Aga-Kimi, tokaku ositati te, hitaburu naru mi-kokoro na tukahase tamahi so."

 to te wo suru.

 "Ito mada sira nu yo kana! Nikuku mezamasi to, hito yori keni obosi otosu ram mi koso imizi kere. Ikade hito ni mo kotowarase m."

 to, ihamkata mo nasi to obosi te notamahe ba, sasugani itohosiu mo ari,

 "Mada sira nu ha, geni yoduka nu mi-kokoro-gamahe no keni koso ha to, kotowari ha, geni, idukata ni kaha yoru hito habera m to su ram."

 to, sukosi uti-warahi nu.

 [5-7 Ochiba-no-Miya takes refuge in nurigome]

 Kaku kokorogohakere do, ima ha, seka re tamahu beki nara ne ba, yagate kono hito wo hikitate te, osihakari ni iri tamahu.

 Miya ha, "Ito kokorouku, nasakenaku ahatukeki hito no kokoro nari keri." to, netaku turakere ba, "Wakawakasiki yau ni ha ihi sawagu tomo." to obosi te, nurigome ni omasi hitotu sika se tama' te, uti yori sasi te ohotonogomori ni keri. "Kore mo itu made ni kaha. Kabakari ni midare tati ni taru hito no kokoro-domo ha, ito kanasiu kutiwosiu." obosu.

 Wotokogimi ha, mezamasiu turasi to omohi kikoye tamahe do, kabakari nite ha, nani no mote hanaruru koto kaha to, nodokani obosi te, yorodu ni omohi akasi tamahu. Yamadori no kokoti zo si tamau keru. Karausite akegata ni nari nu. Kakute nomi, koto to ihe ba, hitaomote na' bekere ba, ide tamahu tote,

 "Tada, isasaka no hima wo dani."

 to, imiziu kikoye tamahe do, ito turenasi.

 "Urami wabi mune aki gataki huyu no yo ni
 mata sasi masaru seki no ihakado

 Kikoye m kata naki mi-kokoro nari keri."

 to, nakunaku ide tamahu.

 

6 Tale of Yugiri Yugiri worries himself about Kumoinokari and Ochiba-no-Miya

 [6-1 Yugiri explains himself to Hanachirusato]

 Rokudeu-no-win ni zo ohasi te, yasurahi tamahu. Himgasi-no-Uhe,

 "Itideu-no-Miya watasi tatematuri tamahe ru koto to, kano Ohotono watari nado ni kikoyuru, ikanaru ohom-koto ni kaha?"

 to, ito ohodokani notamahu. Mi-kityau sohe tare do, soba yori honoka ni ha, naho miye tatematuri tamahu.

 "Sayau ni mo, naho hito no ihi nasi tu beki koto ni haberi. Ko-Miyasumdokoro ha, ito kokoroduyou, arumaziki sama ni ihi hanati tamau sika do, kagiri no sama ni, mi-kokoti no yowari keru ni, mata mi yuduru beki hito no naki ya kanasikari kem, nakara m noti no usiromi ni to yau naru koto no haberi sika ba, motoyori no kokorozasi mo haberi si koto nite, kaku omo' tamahe nari nuru wo, samazama ni, ikani hito atukahi habera m kasi. Sasimo arumaziki wo mo, ayasiu hito koso, monoihi saganaki mono ni are."

 to, uti-warahi tutu,

 "Kano sauzimi nam, naho yo ni he zi to hukau omohitati te, ama ni nari na m to omohi musubohore tamahu mere ba, nanikaha. Konata-kanata ni kiki nikuku mo habe' beki wo, sayau ni kengi hanare te mo, mata, kano yuigon ha tagahe zi to omohi tamahe te, tada kaku ihi atukahi haberu nari.

 Win no watara se tamahe ra m ni mo, koto no tuide habera ba, kayau ni manebi kikoye sase tamahe. Ari ari te, kokorodukinaki kokoro tukahu to, obosi notamaha m wo habakari ture do, geni, kayau no sudi nite koso, hito no isame wo mo, midukara no kokoro ni mo sitagaha nu yau ni haberi kere."

 to, sinobiyaka ni kikoye tamahu.

 "Hito no ituhari ni ya to omohi haberi turu wo, makoto ni saru yau aru mi-kesiki ni koso ha. Mina yo no tune no koto nare do, Samdeu-no-Himegimi no obosa m koto koso, itohosikere. Nodoyaka ni narahi tamau te."

 to kikoye tamahe ba,

 "Rautage ni mo notamahase nasu, Himegimi kana! Ito onisiu haberu sagana mono wo!" tote, "Nadoteka, sore wo mo orokani ha motenasi habera m. Kasikokere do, ohom-arisama-domo nite mo, osihakara se tamahe.

 Nadaraka nara m nomi koso, hito ha tuhi no koto ni ha habe' mere. Saganaku koto-gamasiki mo, sibasi ha nama-mutukasiu, wadurahasiki yau ni habakara ruru koto are do, sore ni simo sitagahi hatu maziki waza nare ba, koto no midare ideki nuru noti, ware mo hito mo, nikuge ni akitasi ya!

 Naho, Minami-no-Otodo no mi-kokoro motiwi koso, samazama ni arigatau, sateha kono ohom-kata no mi-kokoro nado koso ha, medetaki mono ni ha, mi tatematuri hate haberi nure."

 nado, home kikoye tamahe ba, warahi tamahi te,

 "Mono no tamesi ni hikiide tamahu hodo ni, mi no hitowaroki oboye koso arahare nu beu.

 Sate, wokasiki koto ha, Win no, midukara no mi-kuse wo ba hito sira nu yau ni, isasaka adaadasiki mi-kokorodukahi wo ba, daizi to oboi te, imasime mausi tamahu. Siriugoto ni mo kikoye tamahu meru koso, sakasidatu hito no, onoga uhe sira nu yau ni oboye habere."

 to notamahe ba,

 "Sa nam, tuneni kono miti wo simo imasime ohose raruru. Saruha, kasikoki ohom-wosihe nara de mo, ito yoku wosame te haberu kokoro wo."

 tote, geni wokasi to omohi tamahe ri.

 Omahe ni mawiri tamahe re ba, kano koto ha kikosimesi tare do, nanikaha kikigaho ni mo to oboi te, tada uti-mamori tamahe ru ni,

 "Ito medetaku kiyora ni, konokoro koso nebi masari tamahe ru ohom-sakari na' mere. Saru sama no sukigoto wo si tamahu tomo, hito no modoku beki sama mo si tamaha zu. Onigami mo tumi yurusi tu beku, azayakani mono kiyoge ni, wakau sakari ni nihohi wo tirasi tamahe ri.

 Mono-omohi sira nu wakaudo no hodo ni hata ohase zu, kataho naru tokoro nau nebi totonohori tamahe ru, kotowari zo kasi. Womna nite, nadoka mede zara m. Kagami wo mi te mo, nadoka ogora zara m."

 to, waga ohom-ko nagara mo, obosu.

 [6-2 Kumoinokari is cosumed with jealosy]

 Hi take te, tono ni ha watari tamahe ri. Iri tamahu yori, Wakagimi-tati, sugisugi utukusige nite, matuhare asobi tamahu. Womnagimi ha, tyau no uti ni husi tamahe ri.

 Iri tamahe re do, me mo mi aha se tamaha zu. Turaki ni koso ha a' mere, to mi tamahu mo kotowari nare do, habakarigaho ni mo motenasi tamaha zu, ohom-zo hikiyari tamahe re ba,

 "Iduko tote ohasi turu zo? Maro ha hayau sini ki. Tuneni oni to notamahe ba, onaziku ha nari hate na m tote."

 to notamahu.

 "Mi-kokoro koso, oni yori keni mo ohasure, sama ha nikuge mo nakere ba, e utomi hatu mazi."

 to, nanigokoro mo nau ihi nasi tamahu mo, kokoroyamasiu te,

 "Medetaki sama ni namamei tamahe ra m atari ni, ari hu beki mi ni mo ara ne ba, iduti mo iduti mo use na m to suru wo, kaku dani na obosi ide so. Ainaku tosigoro wo he keru dani, kuyasiki mono wo."

 tote, okiagari tamahe ru sama ha, imiziu aigyauduki te, nihohiyaka ni uti-akami tamahe ru kaho, ito wokasige nari.

 "Kaku kokorowosanage ni haradati nasi tamahe re ba ni ya, menare te, kono oni koso, ima ha osorosiku mo ara zu nari ni tare. Kaugausiki ke wo sohe baya."

 to, tahabure ni ihi nasi tamahe do,

 "Nanigoto ihu zo? Oyirakani sini tamahi ne. Maro mo sina m. Mire ba nikusi. Kike ba aigyau nasi. Misute te sina m ha usirometasi."

 to notamahu ni, ito wokasiki sama nomi masare ba, komayakani warahi te,

 "Tikaku te koso mi tamaha zara me, yoso ni ha nanika kiki tamaha zara m. Satemo, tigiri hukaka' naru se wo sirase m no mi-kokoro na' nari. Nihakani uti-tuduku beka' naru yomidi no isogi ha, sakoso ha tigiri kikoye sika."

 to, ito turenaku ihi te, nanikure to nagusame kosirahe kikoye nagusame tamahe ba, ito wakayaka ni kokoroutukusiu, rautaki kokoro hata ohasuru hito nare ba, nahozarigoto to ha mi tamahi nagara, onodukara nagomi tutu monosi tamahu wo, ito ahare to obosu monokara, kokoro ha sora nite,

 "Kare mo, ito waga kokoro wo tate te, tuyou monomonosiki hito no kehahi ni ha miye tamaha ne do, mosi naho ho'i nara nu koto nite, ama ni nado mo omohi nari tamahi na ba, wokogamasiu mo abei kana!"

 to omohu ni, sibasi ha todaye oku maziu, awatatasiki kokoti si te, kure yuku mama ni, "Kehu mo ohom-kaheri dani naki yo!" to obosi te, kokoro ni kakari tutu, imiziu nagame wo si tamahu.

 [6-3 Kumoinokari and Yugiri compose and change waka]

 Kinohu kehu tuyu mo mawira zari keru mono, isasaka mawiri nado si te ohasu.

 "Mukasi yori, ohom-tame ni kokorozasi no oroka nara zari si sama, Otodo no turaku motenasi tamau si ni, yononaka no siregamasiki na wo tori sika do, tahe gataki wo nenzi te, kokokasiko, susumi kesikibami si atari wo, amata kiki sugusi si arisama ha, womna dani sasimo ara zi to nam, hito mo modoki si.

 Ima omohu ni mo, ikadekaha sa ari kem to, waga kokoro nagara, inisihe dani omokari keri to omohi sira ruru wo, ima ha, kaku nikumi tamahu tomo, obosi sutu maziki hitobito, ito tokoroseki made kazu sohu mere ba, mi-kokoro hitotu ni mote-hanare tamahu beku mo ara zu. Mata, yosi mi tamahe ya. Inoti koso sadame naki yo nare."

 tote, uti-naki tamahu koto mo ari. Womna mo, mukasi no koto wo omohi ide tamahu ni,

 "Ahare ni mo arigatakari si ohom-naka no, sasugani tigiri hukakari keru kana!"

 to, omohi ide tamahu. Nayobi taru ohom-zo-domo nuhi tamau te, kokoro koto naru wo tori kasane te takisime tamahi, medetau tukurohi kesauzi te ide tamahu wo, hokage ni miidasi te, sinobi gataku namida no ide kure ba, nugi tome tamahe ru hitohe no sode wo hikiyose tamahi te,

 "Naruru mi wo uramuru yori ha Matusima no
 ama no koromo ni tati ya kahe masi

 Naho utusibito nite ha, e sugusu mazikari keri."

 to, hitorigoto ni notamahu wo, tati-tomari te,

 "Samo kokorouki mi-kokoro kana!

 Matusima no ama no nureginu nare nu tote
 nugi kahe tu tehu na wo tata me yaha
"

 Uti isogi te, ito nahonahosi ya!

 [6-4 Yugiri persuades Ochiba-no-Miya to get married]

 Kasiko ni ha, naho sasi-komori tamahe ru wo, hitobito,
 "Kaku te nomi yaha! Wakawakasiu kesikara nu kikoye mo haberi nu beki wo, rei no ohom-arisama nite, aru beki koto wo koso kikoye tamaha me."

 nado, yorodu ni kikoye kere ba, samo aru koto to ha obosi nagara, ima yori noti no yoso no kikoye wo mo, waga mi-kokoro no sugi ni si kata wo mo, kokorodukinaku, uramesikari keru hito no yukari to obosi siri te, sono yo mo taimen si tamaha zu. "Tahaburenikuku, meduraka nari." to, kikoye tukusi tamahu. Hito mo itohosi to mi tatematuru.

 "'Isasaka mo hitogokoti suru wori ara m ni, wasure tamaha zu ha, tomokaumo kikoye m. Kono ohom-buku no hodo ha, hitosudi ni omohi midaruru koto naku te dani sugusa m.' to nam, hukaku obosi notamahasuru wo, kaku ito ayaniku ni, sira nu hito naku nari nu meru wo, naho imiziu turaki mono ni kikoye tamahu."

 to kikoyu.

 "Omohu kokoro ha, mata kotozama ni usiroyasuki mono wo. Omohazu nari keru yo kana!" to uti-nageki te, "Rei no yau nite ohasimasa ba, monogosi nado nite mo, omohu koto bakari kikoye te, mi-kokoro yaburu beki ni mo ara zu. Amata no tosituki wo mo sugusi tu beku nam."

 nado, tuki mo se zu kikoye tamahe do,

 "Naho, kakaru midare ni sohe te, warinaki mi-kokoro nam imiziu turaki. Hito no kiki omoha m koto mo, yorodu ni nanome nara zari keru mi no usa wo ba, saru mono nite, kotosarani kokorouki mi-kokorogamahe nare."

 to, mata ihi kahesi urami tamahi tutu, harukani nomi motenasi tamahe ri.

 [6-5 Yugiri comes into nurigome]

 "Saritote, kaku nomi yaha! Hito no kiki morasa m koto mo kotowari." to, hasitanau, koko no hitome mo oboye tamahe ba,

 "Utiuti no mi-kokorodukahi ha, kono notamahu sama ni kanahi te mo, sibasi ha nasakebama m. Yoduka nu arisama no, ito utate ari. Mata, kakari tote, hiki-taye mawira zu ha, hito no ohom-na ikagaha itohosikaru beki. Hitoheni mono wo obosi te, wosanage naru koso itohosikere."

 nado, kono hito wo seme tamahe ba, geni to omohi, mi tatematuru mo ima ha kokorogurusiu, katazikenau oboyuru sama nare ba, hito kayohasi tamahu nurigome no kita no kuti yori, ire tatematuri te keri.

 Imiziu asamasiu turasi to, saburahu hito wo mo, geni kakaru yo no hito no kokoro nare ba, kore yori masaru me wo mo mise tu bekari keri to, tanomosiki hito mo naku nari hate tamahi nuru ohom-mi wo, kahesu gahesu kanasiu obosu.

 Wotoko ha, yorodu ni obosi siru beki kotowari wo kikoye sirase, kotonoha ohou, ahareni mo wokasiu mo kikoye tukusi tamahe do, turaku kokorodukinasi to nomi oboi tari.

 "Ito, kau, ihamkatanaki mono ni omohosa re keru mi no hodo ha, taguhi nau hadukasikere ba, arumaziki kokoro no tuki some kem mo, kokoti naku kuyasiu oboye habere do, torikahesu mono nara nu uti ni, nani no takeki ohom-na ni kaha ara m? Ihukahinaku obosi yoware.

 Omohu ni kanaha nu toki, mi wo naguru tamesi mo habe' naru wo, tada kakaru kokorozasi wo hukaki huti ni nazurahe tama' te, sute turu mi to obosi nase."

 to kikoye tamahu. Hitohe no ohom-zo wo mi-gusi kome hiki kukumi te, takeki koto to ha, ne wo naki tamahu sama no, kokoro hukaku itohosikere ba,

 "Ito utate. Ikanare ba ito kau obosu ram? Imiziu omohu hito mo, kabakari ni nari nure ba, onodukara yuruburu kesiki mo aru wo, ihaki yori keni nabiki gataki ha, tigiri tohou te, nikusi nado omohu yau naru wo, saya obosu ram."

 to omohiyoru ni, amari nare ba kokorouku, Samdeu-no-Kimi no omohi tamahu ram koto, inisihe mo nanigokoro mo nau, ahi omohikahasi tari si yo no koto, tosigoro, ima ha to uranaki sama ni uti-tanomi, toke tamahe ru sama wo omohi iduru mo, waga kokoro mote, ito adikinau omohi tuduke rarure ba, anagati ni mo kosirahe kikoye tamaha zu, nageki akasi tamau tu.

 [6-6 At last Yugiri and Ochiba-no-Miya get married]

 Kau nomi siregamasiu te ide ira m mo ayasikere ba, kehu ha tomari te, kokoro nodokani ohasu. Kaku sahe hitaburu naru wo, asamasi to Miya ha oboi te, iyoiyo utoki mi-kesiki no masaru wo, wokogamasiki mi-kokoro kana to, katuha, turaki mono no ahare nari.

 Nurigome mo, kotoni komakanaru mono ohou mo ara de, kau no ohom-karabitu, mi-dusi nado bakari aru ha, konata kanata ni kakiyose te, kedikau siturahi te zo ohasi keru. Uti ha kuraki kokoti sure do, asahi sasi-ide taru kehahi mori ki taru ni, udumore taru ohom-zo hiki-yari, ito utate midare taru mi-gusi, kaki-yari nado si te, hono-mi tatematuri tamahu.

 Ito ateni womnasiu, namamei taru kehahi si tamahe ri. Wotoko no ohom-sama ha, uruhasidati tamahe ru toki yori mo, utitoke te monosi tamahu ha, kagiri mo nau kiyoge nari.

 "Ko-Kimi no kotonaru koto nakari si dani, kokoro no kagiri omohi-agari, ohom-katati maho ni ohase zu to, koto no wori ni omohe ri si kesiki wo obosi idure ba, masite, kau imiziu otorohe ni taru arisama wo, sibasi nite mo mi sinobi na m ya." to omohu mo, imiziu hadukasiu, tozama-kauzama ni omohi megurasi tutu, waga mi-kokoro wo kosirahe tamahu.

 Tada kataharaitau, koko mo kasiko mo, hito no kiki obosa m koto no tumi sara m kata naki ni, wori sahe ito kokoroukere ba, nagusame gataki nari keri.

 Mi-teudu, ohom-kayu nado, rei no omasi no kata ni mawire ri. Iro kotonaru ohom-siturahi mo, imaimasiki yau nare ba, himgasiomote ha byaubu wo tate te, moya no kiha ni kauzome no mi-kityau nado, kotokotosiki yau ni miye nu mono, din no nikai nando yau no wo tate te, kokorobahe ari te siturahi tari. Yamato-no-Kami no siwaza nari keri.

 Hitobito mo, azayaka nara nu iro no, yamabuki, kaineri, koki kinu, awonibi nado wo kikahe sase, usuiro no mo, awokutiba nado wo, tokaku magirahasi te, mi-dai ha mawiru. Womnadokoro nite, sidokenaku yorodu no koto narahi taru miya no uti ni, arisama kokoro todome te, waduka naru simobito wo mo ihi totonohe, kono hito hitori nomi atukahi okonahu.

 Kaku oboye nu yamgotonaki marauto no ohasuru to kiki te, moto tutome zari keru keisi nado, utitukeni mawiri te, madokoro nado ihu kata ni saburahi te itonami keri.

 

7 Tale of Kumoinokari Yugiri's wives

 [7-1 Kumoinokari goes back to her father's home]

 Kaku semete mo minaregaho ni tukuri tamahu hodo, Samdeu-dono,

 "Kagiri na' meri to, sasimo yaha to koso, katuha tanomi ture, mamebito no kokoro kaharu ha nagori naku nam to kiki si ha, makoto nari keri."

 to, yo wo kokoromi turu kokoti si te, "Ikasamani si te kono namegesa wo mi zi." to obosi kere ba, Ohoi-dono he, katatagahe m tote, watari tamahi ni keru wo, Nyougo no sato ni ohasuru hodo nado ni, taimen si tamau te, sukosi mono-omohi haruke dokoro ni obosa re te, rei no yau ni mo isogi watari tamaha zu.

 Daisyau-dono mo kiki tamahi te,

 "Sarebayo! Ito kihuni monosi tamahu honzyau nari. Kono Otodo mo hata, otonaotonasiu nodome taru tokoro, sasugani naku, ito hikikiri ni hanayai tamahe ru hitobito nite, mezamasi, mi zi, kika zi nado, higahigasiki koto-domo ide tamau tu beki."

 to, odoroka re tamau te, Samdeu-dono ni watari tamahe re ba, Kimi-tati mo, katahe ha tomari tamahe re ba, Himegimi-tati, sateha ito wosanaki to wo zo wi te ohasi ni keru, mituke te yorokobi muture, aruha Uhe wo kohi tatematuri te, urehe naki tamahu wo, kokorogurusi to obosu.

 Seusoko tabitabi kikoye te, mukahe ni tatemature tamahe do, ohom-kaheri dani nasi. Kaku katakunasiu karugarusi no yo ya to, monosiu oboye tamahe do, Otodo no mi kiki tamaha m tokoro mo are ba, kurasi te, midukara mawiri tamahe ri.

 [7-2 Yugiri goes Kumoinokari's father's home]

 Sinden ni nam ohasuru tote, rei no watari tamahu kata ha, gotati nomi saburahu. Wakagimi-tati zo, Menoto ni sohi te ohasi keru.

 "Imasara ni wakawakasi no ohom-mazirahi ya! Kakaru hito wo, kokokasiko ni otosi oki tamahi te. Nado sinden no ohom-mazirahi ha. Husahasikara nu mi-kokoro no sudi to ha, tosigoro misiri tare do, sarubeki ni ya, mukasi yori kokoro ni hanare gatau omohi kikoye te, ima ha kaku, kudakudasiki hito no kazukazu ahare naru wo, katamini misutu beki ni yaha to, tanomi kikoye keru. Hakanaki hitohusi ni, kau ha motenasi tamahu beku ya!"

 to, imiziu ahame urami mausi tamahe ba,

 "Nanigoto mo, ima ha to mi aki tamahi ni keru mi nare ba, ima hata, nahoru beki ni mo ara nu wo, nani kaha tote. Ayasiki hitobito ha, obosi sute zu ha, uresiu koso ha ara me."

 to kikoye tamahe ri.

 "Nadaraka no ohom-irahe ya! Ihi mote ike ba, taga na ka wosiki."

 tote, sihite watari tamahe to mo naku te, sono yo ha hitori husi tamahe ri.

 "Ayasiu nakazora naru koro kana!" to omohi tutu, Kimi-tati wo mahe ni huse tamahi te, kasiko ni mata, ikani obosi midaru ram sama, omohiyari kikoye, yasukara nu kokorodukusi nare ba, "Ikanaru hito, kau yau naru koto wokasiu oboyu ram?" nado, mono-gori si nu beu oboye tamahu.

 Ake nure ba,
 "Hito no mi kika m mo wakawakasiki wo, kagiri to notamahi hate ba, sate kokoromi m. Kasiko naru hitobito mo, rautage ni kohi kikoyu meri si wo, eri nokosi tamahe ru, yau ara m to ha mi nagara, omohi sute gataki wo, tomo-kakumo motenasi haberi na m."

 to, odosi kikoye tamahe ba, sugasugasiki mi-kokoro nite, kono Kimi-tati wo sahe ya, sira nu tokoro ni wi te watasi tamaha m, to ayahusi. Himegimi wo,

 "Iza, tamahe kasi. Mi tatematuri ni, kaku mawiri kuru koto mo hasitanakere ba, tuneni mo mawiri ko zi. Kasiko ni mo hitobito no rautaki wo, onazi tokoro nite dani mi tatematura m."

 to kikoye tamahu. Mada ito ihakenaku, wokasige nite ohasu, ito ahare to mi tatematuri tamahi te,

 "Hahagimi no ohom-wosihe ni na kanahi tamau so. Ito kokorouku, omohi toru kata naki kokoro aru ha, ito asiki waza nari."

 to, ihi sirase tatematuri tamahu.

 [7-3 Yugiri orders Kurodo-Syosyo to go to Ochiba-no-Miya's residence]

 Otodo, kakaru koto wo kiki tamahi te, hitowarahare naru yau ni obosi nageku.

 "Sibasi ha, satemo mi tamaha de. Onodukara omohu tokoro monose raru ram mono wo. Womna no kaku hikikiri naru mo, kaheriteha karuku oboyuru waza nari. Yosi, kaku ihi some tu to nara ba, nanikaha ore te, huto simo kaheri tamahu. Onodukara hito no kesiki kokorobahe ha miye na m."

 to notamahase te, kono Miya ni, Kuraudo-no-Seusyau no Kimi wo ohom-tukahi nite tatematuri tamahu.

 "Tigiri are ya Kimi wo kokoro ni todome oki te
 ahare to omohu uramesi to kiku

 naho, e obosi hanata zi."

 to aru ohom-humi wo, Seusyau mote ohasi te, tada iri ni iri tamahu.

 Minamiomote no sunoko ni warahuda sasi-ide te, hitobito, mono kikoye nikusi. Miya ha, masite wabisi to obosu.

 Kono Kimi ha, naka ni ito katati yoku, meyasuki sama nite, nodoyakani mi mahasi te, inisihe wo omohi ide taru kesiki nari.

 "Mawiri nare ni taru kokoti si te, uhiuhisikara nu ni, samo goranzi yurusa zu ya ara m?"

 nado bakari zo kasume tamahu. Ohom-kaheri ito kikoye nikuku te,

 "Ware ha sarani e kaku mazi."

 to notamahe ba,

 "Mi-kokorozasi mo hedate wakawakasiki yau ni. Senzigaki, hata kikoyesasu beki ni yaha."

 to, atumari kikoyesasure ba, madu uti-naki te,

 "Ko-Uhe ohase masika ba, ikani kokorodukinasi, to obosi nagara mo, tumi wo kakui tamaha masi."

 to omohi ide tamahu ni, namida nomi turaki ni sakidatu kokoti si te, kaki yari tamaha zu.

 "Nani yuwe ka yo ni kazu nara nu mi hitotu wo
 usi to mo omohi kanasi to mo kiku
"

 to nomi, obosi keru mama ni, kaki mo todime tamaha nu yau nite, osi-tutumi te idasi tamau tu. Seusyau ha, hitobito monogatari si te,

 "Tokidoki saburahu ni, kakaru misu no mahe ha, tadukinaki kokoti si haberu wo, ima yori ha yosuga aru kokoti si te, tuneni mawiru basi. Naige nado mo yurusa re nu beki, tosigoro no sirusi arahare haberu kokoti nam si haberu."

 nado, kesikibami oki te ide tamahi nu.

 [7-4 Tou-Naishinosuke comforts Kumoinokari]

 Itodosiku kokoro yokara nu mi-kesiki, akugare madohi tamahu hodo, Ohoidono-no-Kimi ha, higoro huru mama ni, obosi nageku koto sigesi. Naisi-no-Suke, kakaru koto wo kiku ni,

 "Ware wo yo to tomoni yurusa nu mono ni notamahu naru ni, kaku anaduri nikuki koto mo ideki ni keru wo."

 to omohi te, humi nado ha tokidoki tatemature ba, kikoye tari.

 "Kazu nara ba mi ni sira re masi yo no usa wo
 hito no tame ni mo nura su sode kana
"

 Nama keyakesi to ha mi tamahe do, mono no ahare naru hodo no turedure ni, "Kare mo ito tada ni ha oboye zi." to obosu kata-gokoro zo, tuki ni keru.

 "Hito no yo no uki wo ahare to mi sika domo
 mi ni kahe m to ha omoha zari si wo
"

 to nomi aru wo, obosi keru mama to, ahare ni miru.

 Kono, mukasi, ohom-nakadaye no hodo ni ha, kono Naisi nomi koso, hito sire nu mono ni omohi tome tamahe ri sika, koto aratame te noti ha, ito tamasakani, turenaku nari masari tamau tutu, sasugani Kimdati ha amata ni nari ni keri.

 Kono ohom-hara ni ha, Tarau-gimi, Saburau-gimi, Gorau-gimi, Rokurau-gimi, Naka-no-kimi, Si-no-kimi, Go-no-kimi to ohasu. Naisi ha, Ohoi-kimi, Sam-no-kimi, Roku-no-kimi, Zirau-gimi, Sirau-gimi to zo ohasi keru. Subete zihuni-nin ga naka ni, kataho naru naku, ito wokasige ni, toridori ni ohi ide tama' keru.

 Naisibara no Kimdati simo nam, katati wokasiu, kokorobase kado ari te, mina sugure tari keru. Sam-no-kimi, Zirau-gimi ha, Himgasi-no-Otodo ni zo, toriwaki te kasiduki tatematuri tamahu. Win mo mi nare tamau te, ito rautaku si tamahu.

 Kono ohom-nakarahi no koto, ihiyaru kata naku, to zo.

to Home Page
Classic Text
Modern Version
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note