First updated 10/11/2002(ver.1-3)
Last updated 05/06/2015(ver.2-3)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

MINORI


Tale of Hikaru-Genji's Daijo Tenno era, from March to August, at the age of 51

1 Tale of Murasaki From spring to summer, Murasaki's death will be soon arrived

 1. Murasaki desires to be a nun, but is not permitted by Genji---Murasaki-no-Uhe, itau wadurahi tamahi si mi-kokoti no noti
 2. Murasaki holds a Hokekyo memorial service in Nijo-in---Tosi-goro, watakusi no go-gwan ni te kaka se tatematuri tamahi keru
 3. Murasaki and Akashi compose and exchange waka---Sam-gwati no towo-ka nare ba, hana-zakari nite, sora no kesiki nado mo
 4. Murasaki and Hanachirusato compose and exchange waka---Kinohu, rei nara zu oki wi tamahe ri si nagori ni ya
 5. Murasaki meets Akashi-empress, her an adopted daughter---Natu ni nari te ha, rei no atusisa ni sahe, itodo kiye-iri
 6. Murasaki says good-bye to Niou-miya---Uhe ha, mi-kokoro no uti ni obosi megurasu koto ohokare do
2 Tale of Murasaki Murasaki's death and funeral
 1. Akashi-empress sets her seat to nurse Murasaki in the room---Aki mati-tuke te, yononaka sukosi suzusiku nari te ha
 2. Murasaki passes away as nursing by Akashi-empress---Kaze sugoku huki-ide taru yuhugure ni, sensai mi tamahu tote
 3. Genji asks Yugiri about Murasaki's Buddhist funeral rites ---Miya mo, kaheri tamaha de, kaku te mi tatematuri tamahe ru wo
 4. Yugiri gazes Murasaki in her face---Tosi-goro, naniya-kaya to, ohokenaki kokoro ha nakari sika do
 5. Murasaki's funeral---Tukau-maturi nare taru nyoubau nado no, mono oboyuru mo nakere ba
3 Tale of Hikaru-Genji Genji's deep grief and visitors to condole
 1. Genji's deep grief and visitors to condole---Daisyau-no-Kimi mo, ohom-imi ni komori tamahi te, akarasama ni mo
 2. Mikado and retired Dajo-daijin offer their condolences---Tokoro-dokoro no ohom-toburahi, Uti wo hazime tatematuri te
 3. Akikonomu-empress offers her condolence---Reizei-win no Kisai-no-Miya yori mo, ahare naru ohom-seusoko taye zu

 

1 Tale of Murasaki From spring to summer, Murasaki's death will be soon arrived

 [1-1 Murasaki desires to be a nun, but is not permitted by Genji]

 Murasaki-no-Uhe, itau wadurahi tamahi si mi-kokoti no noti, ito atusiku nari tamahi te, sokohakatonaku nayami watari tamahu koto hisasiku nari nu.

 Ito odoroodorosiu ha ara ne do, tosituki kasanare ba, tanomosige naku, itodo ayekani nari masari tamahe ru wo, Win no omohosi nageku koto, kagiri nasi. Sibasi nite mo okure kikoye tamaha m koto wo ba, imizikaru beku obosi, midukara no mi-kokoti ni ha, konoyo ni aka nu koto naku, usirometaki hodasi dani mazira nu ohom-mi nare ba, anagatini kake todome mahosiki ohom-inoti to mo obosa re nu wo, tosigoro no ohom-tigiri kakehanare, omohi nageka se tatematura m koto nomi zo, hito-sire-nu mi-kokoro no uti ni mo, mono-ahare ni obosa re keru. Noti no yo no tame ni to, tahutoki koto-domo wo ohoku se sase tamahi tutu, "Ikade naho ho'i aru sama ni nari te, sibasi mo kakaduraha m inoti no hodo ha, okonahi magire naku" to, tayumi naku obosi notamahe do, sarani yurusi kikoye tamaha zu.

 Saruha, waga mi-kokoro ni mo, sika obosi some taru sudi nare ba, kaku nemgoro ni omohi tamahe ru tuide ni moyohosa re te, onazi miti ni mo iri na m to obose do, hitotabi, ihe wo ide tamahi na ba, kari ni mo konoyo wo kaherimi m to ha obosi okite zu, noti no yo ni ha, onazi hatisu no za wo mo wake m to, tigiri kahasi kikoye tamahi te, tanomi wo kake tamahu ohom-naka nare do, koko nagara tutome tamaha m hodo ha, onazi yama nari tomo, mine wo hedate te, ahi mi tatematura nu sumika ni kakehanare na m koto wo nomi obosi mauke taru ni, kaku ito tanomosige naki sama ni nayami atui tamahe ba, ito kokorogurusiki ohom-arisama wo, ima ha to yuki hanare m kizami ni ha sute gataku, nakanaka, yamamidu no sumika nigori nu beku, obosi todokohoru hodo ni, tada uti-asahe taru, omohi no mama no dausin okosu hitobito ni ha, koyonau okure tamahi nu beka' meri.

 Ohom-yurusi naku te, kokoro hitotu ni obosi tata m mo, sama asiku ho'i naki yau nare ba, kono koto ni yori te zo, Omnagimi ha, uramesiku omohi kikoye tamahi keru. Waga ohom-mi wo mo, tumi karokaru maziki ni ya to, usirometaku obosa re keri.

 [1-2 Murasaki holds a Hokekyo memorial service in Nijo-in]

 Tosi-goro, watakusi no ohom-gwan nite kaka se tatematuri tamahi keru "Hokekyau" sen-bu, isogi te kuyauzi tamahu. Waga ohom-tono to obosu Nideu-no-win nite zo si tamahi keru. Siti-sou no hohubuku nado, sinazina tamaha su. Mono no iro, nuhime yori hazime te, kiyoranaru koto, kagiri nasi. Ohokata nanigoto mo, ito ikamesiki waza-domo wo se rare tari.

 Kotokotosiki sama ni mo kikoye tamaha zari kere ba, kuhasiki koto-domo mo sirase tamaha zari keru ni, womna no ohom-okite nite ha itari hukaku, Hotoke no miti ni sahe kayohi tamahi keru mi-kokoro no hodo nado wo, Win ha ito kagiri nasi to mi tatematuri tamahi te, tada ohokata no ohom-siturahi, nanika no koto bakari wo nam, itonama se tamahi keru. Gaku-nin, mahi-bito nado no koto ha, Daisyau-no-Kimi, toriwaki te tukaumaturi tamahu.

 Uti, Touguu, Kisai-no-Miya-tati wo hazime tatematuri te, ohom-katagata, koko-kasiko ni mi-zukyau, houmoti nado bakari no koto wo uti-si tamahu dani tokoroseki ni, masite, sonokoro, kono ohom-isogi wo tukaumatura nu tokoro nakere ba, ito kotitaki koto-domo ari. "Itu no hodo ni, ito kaku iroiro obosi mauke kem? Geni, Isonokami no yoyo he taru ohom-gwan ni ya?" to zo miye taru.

 Hanatirusato to kikoye si Ohom-kata, Akasi nado mo watari tamahe ri. Minami-himgasi no to wo ake te ohasimasu. Sinden no nisi no nurigome nari keri. Kita no hisasi ni, katagata no mi-tubone-domo ha, sauzi bakari wo hedate tutu si tari.

 [1-3 Murasaki and Akashi compose and exchange waka]

 Samgwatu no towoka nare ba, hanazakari nite, sora no kesiki nado mo, urarakani monoomosiroku, Hotoke no ohasuru tokoro no arisama, tohokara zu omohiyara re te, koto nari. Hukaki kokoro mo naki hito sahe, tumi wo usinahi tu besi. Takigi koru santan no kowe mo, sokora tudohi taru hibiki, odoroodorosiki wo, uti-yasumi te sidumari taru hodo dani ahareni obosa ruru wo, masite, konokoro to nari te ha, nanigoto ni tuke te mo, kokorobosoku nomi obosi siru. Akasi-no-ohomkata ni, Sam-no-Miya site, kikoye tamahe ru.

 "Wosikara nu kono mi nagara mo kagiri tote
 takigi tuki na m koto no kanasi sa
"

 Ohom-kaheri, kokorobosoki sudi ha, noti no kikoye mo kokoro okure taru waza ni ya, sokohakatonaku zo a' meru.

 "Takigi koru omohi ha kehu wo hazime nite
 konoyo ni negahu nori zo harukeki
"

 Yomosugara, tahutoki koto ni uti-ahase taru tudumi no kowe, taye zu omosirosi. Honobono to ake yuku asaborake, kasumi no ma yori miye taru hana no iroiro, naho haru ni kokoro tomari nu beku nihohi watari te, momotidori no saheduri mo, hue no ne ni otora nu kokoti si te, mononoahare mo omosirosa mo nokora nu hodo ni, Ryauwau no mahite kihu ni naru hodo no suwe tu kata no gaku, hanayakani nigihahasiku kikoyuru ni, minabito no nugi kake taru mono no iroiro nado mo, mono no wori kara ni wokasiu nomi miyu.

 Miko-tati, Kamdatime no naka ni mo, mono no zyauzu-domo, te nokosa zu asobi tamahu. Kami simo kokotiyoge ni, kyou aru kesiki-domo naru wo mi tamahu ni mo, nokori sukunasi to mi wo obosi taru mi-kokoro no uti ni ha, yorodu no koto ahare ni oboye tamahu.

 [1-4 Murasaki and Hanachirusato compose and exchange waka]

 Kinohu, rei nara zu oki wi tamahe ri si nagori ni ya, ito kurusiu si te husi tamahe ri. Tosigoro, kakaru mono no wori goto ni, mawiri tudohi asobi tamahu hitobito no ohom-katati arisama no, onogazisi zae-domo, koto hue no ne wo mo, kehu ya mi kiki tamahu beki todime naru ram, to nomi obosa rure ba, sasimo me tomaru maziki hito no kaho-domo mo, ahareni miye watasa re tamahu.

 Masite, natu huyu no toki ni tuke taru asobi tahabure ni mo, nama-idomasiki sita no kokoro ha, onodukara tati-maziri mo su rame do, sasugani nasake wo kahasi tamahu katagata ha, tare mo hisasiku tomaru beki yo ni ha ara za' nare do, madu ware hitori yukuhe sira zu nari na m wo obosi tudukuru, imiziu ahare nari.

 Koto hate te, onogazisi kaheri tamahi na m to suru mo, tohoki wakare meki te wosima ru. Hanatirusato-no-Ohomkata ni,

 "Taye nu beki mi-nori nagara zo tanoma ruru
 yoyo ni to musubu naka no tigiri wo
"

 Ohom-kaheri,

 "Musubi oku tigiri ha taye zi ohokata no
 nokori sukunaki mi-nori nari tomo
"

 Yagate, kono tuide ni, hudan no dokyau, senbohu nado, tayumi naku, tahutoki koto-domo se sase tamahu. Mi-suhohu ha, koto naru sirusi mo miye de hodo mo he nure ba, rei no koto ni nari te, utihahe sarubeki tokorodokoro, tera dera nite zo se sase tamahi keru.

 [1-5 Murasaki meets Akashi-empress, her an adopted daughter]

 Natu ni nari te ha, rei no atusisa ni sahe, itodo kiye iri tamahi nu beki woriwori ohokari. Sono koto to, odoroodorosikara nu mi-kokoti nare do, tada ito yowaki sama ni nari tamahe ba, mutukasigeni tokoroseku nayami tamahu koto mo nasi. Saburahu hitobito mo, ikani ohasimasa m to suru ni ka, to omohiyoru ni mo, madu kaki-kurasi, atarasiu kanasiki ohom-arisama to mi tatematuru.

 Kaku nomi ohasure ba, Tyuuguu, kono win ni makade sase tamahu. Himgasinotai ni ohasimasu bekere ba, konata ni hata mati kikoye tamahu. Gisiki nado, rei ni kahara ne do, konoyo no arisama wo mi hate zu nari nuru nado nomi obose ba, yorodu ni tuke te mono-ahare nari. Nadaimen wo kiki tamahu ni mo, sono hito, kano hito nado, mimi todome te kika re tamahu.Kamdatime nado, ito ohoku tukaumaturi tamahe ri.

 Hisasiki ohom-taimen no todaye wo, medurasiku obosi te, ohom-monogartari komayakani kikoye tamahu. Win iri tamahi te,

 "Koyohi ha, subanare taru kokoti si te, mutoku nari ya! Makari te yasumi habera m."

 tote, watari tamahi nu. Oki wi tamahe ru wo, ito uresi to obosi taru mo, ito hakanaki hodo no ohom-nagusame nari.

 "Katagata ni ohasi masi te ha, anata ni watara se tamaha m mo katazikenasi. Mawira m koto, hata wari naku nari ni te habere ba."

 tote, sibaraku ha konata ni ohasure ba, Akasi-no-Ohomkata mo watari tamahi te, kokorobukage ni sidumari taru ohom-monogatari-domo kikoye kahasi tamahu.
 

 [1-6 Murasaki says good-bye to Niou-miya]

 Uhe ha, mi-kokoro no uti ni obosi megurasu koto ohokare do, sakasige ni, nakara m noti nado notamahi iduru koto mo nasi. Tada nabete no yo no tune naki arisama wo, ohodokani kotosukuna naru monokara, asahaka ni ha ara zu notamahi nasi taru kehahi nado zo, koto ni ide tara m yori mo ahareni, mono-kokorobosoki mi-kesiki ha, siruu miye keru. Miya-tati wo mi tatematuri tamau te mo,

 "Onoono no ohom-yukusuwe wo, yukasiku omohi kikoye keru koso, kaku hakanakari keru mi wo wosimu kokoro no maziri keru ni ya?"

 tote, namidagumi tamahe ru ohom-kaho no nihohi, imiziu wokasige nari. "Nado kau nomi obosi tara m?" to obosu ni, Tyuuguu, uti-naki tamahi nu. Yuyusige ni nado ha kikoye nasi tamaha zu, mono no tuide nado ni zo, tosi-goro tukaumaturi nare taru hitobito no, koto naru yorube nau itohosige naru, kono hito, kano hito,

 "Habera zu nari na m noti ni, mi-kokoro todome te, tadune omohose."

 nado bakari kikoye tamahi keru. Mi-dokyau nado ni yori te zo, rei no waga ohom-kata ni watari tamahu.

 Sam-no-Miya ha, amata no ohom-naka ni, ito wokasige nite ariki tamahu wo, mi-kokoti no hima ni ha, mahe ni suwe tatematuri tamahi te, hito no kika nu ma ni,

 "Maro ga habera zara m ni, obosi ide na m ya?"

 to kikoye tamahe ba,

 "Ito kohisikari na m. Maro ha, Uti-no-Uhe yori mo Miya yori mo, Baba wo koso masari te omohi kikoyure ba, ohase zu ha, kokoti mutukasikari na m."

 tote, me osi-suri te magirahasi tamahe ru sama, wokasikere ba, hohowemi nagara namida ha oti nu.

 "Otona ni nari tamahi na ba, koko ni sumi tamahi te, kono tai no mahe naru koubai to sakura to ha, hana no woriwori ni, kokoro todome te mote-asobi tamahe. Saru bekara m wori ha, Hotoke ni mo tatematuri tamahe."

 to kikoye tamahe ba, uti-unaduki te, ohom-kaho wo mamori te, namida no otu beka' mere ba, tati te ohasi nu. Toriwaki te ohosi tatematuri tamahe re ba, kono Miya to Himemiya to wo zo, mi sasi kikoye tamaha m koto, kutiwosiku ahareni obosa re keru.

 

2 Tale of Murasaki Murasaki's death and funeral

 [2-1 Akashi-empress sets her seat to nurse Murasaki in the room]

 Aki mati tuke te, yononaka sukosi suzusiku nari te ha, mi-kokoti mo isasaka sahayagu yau nare do, naho tomo-sure-ba, kakoto gamasi. Saruha, mi ni simu bakari obosa ru beki akikaze nara ne do, tuyukeki wori gati nite sugusi tamahu.

 Tyuuguu ha, mawiri tamahi na m to suru wo, ima sibasi ha goranze yo to mo, kikoye mahosiu obose domo, sakasiki yau ni mo ari, Uti no ohom-tukahi no hima naki mo wadurahasikere ba, samo kikoye tamaha nu ni, anata ni mo e watari tamaha ne ba, Miya zo watari tamahi keru.

 Kataharaitakere do, geni mi tatematura nu mo kahinasi tote, konata ni ohom-siturahi wo koto ni se sase tamahu. "Koyonau yase hosori tamahe re do, kakute koso, ate ni namamekasiki koto no kagiri nasa mo masari te medetakarikere." to, kisikata amari nihohi ohoku, azaaza to ohase si sakari ha, nakanaka konoyo no hana no kawori ni mo yosohe rare tamahi si wo, kagiri mo naku rautage ni wokasige naru ohom-sama nite, ito karisome ni yo wo omohi tamahe ru kesiki, niru mono naku kokorogurusiku, suzuroni mono-ganasi.

 [2-2 Murasaki passes away as nursing by Akashi-empress]

 Kaze sugoku huki ide taru yuhugure ni, sensai mi tamahu tote, kehusoku ni yori wi tamahe ru wo, Win watari te mi tatematuri tamahi te,

 "Kehu ha, ito yoku oki wi tamahu meru ha! Kono o-mahe nite ha, koyonaku mi-kokoro mo harebaresige na' meri kasi."

 to kikoye tamahu. Kabakari no hima aru wo mo, ito uresi to omohi kikoye tamahe ru mi-kesiki wo mi tamahu mo, kokorogurusiku, "Tuhini, ikani obosi sawaga m?" to omohu ni, ahare nare ba,

 "Oku to miru hodo zo hakanaki tomo-sure-ba
 kaze ni midaruru hagi no uha tuyu
"

 Geni zo, wore kaheri tomaru beu mo ara nu, yosohe rare taru wori sahe sinobi gataki wo, mi idasi tamahi te mo,

 "Yaya mo se ba kiye wo arasohu tuyu no yo ni
 okure sakidatu hodo he zu mo gana
"

 tote, ohom-namida wo harahi ahe tamaha zu. Miya,

 "Akikaze ni sibasi tomara nu tuyu no yo wo
 tare ka kusaba no uhe to nomi mi m
"

 to kikoye kahasi tamahu ohom-katati-domo, aramahosiku, miru kahi aru ni tuke te mo, "Kakute titose wo sugusu waza mo gana" to obosa rure do, kokoro ni kanaha nu koto nare ba, kake tome m kata naki zo kanasikari keru.

 "Ima ha watara se tamahi ne. Midarigokoti ito kurusiku nari haberi nu. Ihukahinaku nari ni keru hodo to ihi nagara, ito namege ni haberi ya!"

 tote, mi-kityau hikiyose te husi tamahe ru sama no, tune yori mo ito tanomosige naku miye tamahe ba,

 "Ikani obosa ruru ni ka?"

 tote, Miya ha, ohom-te wo torahe tatematuri te, nakunaku mi tatematuri tamahu ni, makotoni kiye yuku tuyu no kokoti si te, kagiri ni miye tamahe ba, mi-zukyau no tukahi-domo, kazu mo sira zu tati-sawagi tari. Sakizaki mo, kakute iki ide tamahu wori ni narahi tamahi te, ohom-mononoke to utagahi tamahi te, yo hitoyo samazama no koto wo si tukusa se tamahe do, kahi mo naku, ake haturu hodo ni kiye hate tamahi nu.

 [2-3 Genji asks Yugiri about Murasaki's Buddhist funeral rites]

 Miya mo, kaheri tamaha de, kakute mi tatematuri tamahe ru wo, kagiri naku obosu. Tare mo tare mo, kotowari no wakare nite, taguhi aru koto to mo obosa re zu, meduraka ni imiziku, akegure no yume ni madohi tamahu hodo, sara nari ya!

 Sakasiki hito ohase zari keri. Saburahu nyoubau nado mo, aru kagiri, sarani mono oboye taru nasi. Win ha, masite obosi sidume m kata nakere ba, Daisyau-no-Kimi tikaku mawiri tamahe ru wo, mi-kityau no moto ni yobi yose tatematuri tamahi te,

 "Kaku ima ha kagiri no sama na' meru wo, tosigoro no ho'i ari te omohi turu koto, kakaru kizami ni, sono omohi tagahe te yami na m ga ito itohosiki. Ohom-kadi ni saburahu Daitoko-tati, dokyau no sou nado mo, mina kowe yame te ide nu naru wo, saritomo, tati tomari te monosu beki mo ara m. Konoyo ni ha munasiki kokoti suru wo, Hotoke no ohom-sirusi, ima ha kano kuraki miti no toburahi ni dani tanomi mawosu beki wo, kasira orosu beki yosi monosi tamahe. Sarubeki sou, tare ka tomari taru?"

 nado notamahu mi-kesiki, kokoroduyoku obosi nasu beka' mere do, ohom-kaho no iro mo ara nu sama ni, imiziku tahe kane, ohom-namida no tomara nu wo, kotowari ni kanasiku mi tatematuri tamahu.

 "Ohom-mononoke nado no, kore mo, hito no mi-kokoro midara m tote, kaku nomi mono ha haberu meru wo, samo ya ohasimasu ram. Saraba, totemo-kakutemo, ohom-ho'i no koto ha, yorosiki koto ni habe' nari. Iti-niti iti-ya imu koto no sirusi koso ha, munasikara zu ha haberu nare. Makoto ni ihukahinaku nari hate sase tamahi te, noti no mi-gusi bakari wo yatusa se tamahi te mo, koto naru kano yo no ohom-hikari to mo nara se tamaha zara m monokara, me no mahe no kanasibi nomi masaru yau nite, ikaga haberu bekara m?"

 to mawosi tamahi te, ohom-imi ni komori saburahu beki kokorozasi ari te makade nu sou, sono hito, kano hito nado mesi te, sarubeki koto-domo, kono Kimi zo okonahi tamahu.

 [2-4 Yugiri gazes Murasaki in her face]

 Tosigoro, naniya-kaya to, ohokenaki kokoro ha nakari sika do, "Ikanara m yo ni, arisi bakari mo mi tatematura m? Honokani mo ohom-kowe wo dani kika nu koto." nado, kokoro ni mo hanare zu omohi watari turu mono wo, "Kowe ha tuhini kika se tamaha zu nari nuru ni koso ha a' mere, munasiki ohom-kara nite mo, ima hitotabi mi tatematura m no kokorozasi kanahu beki wori ha, tada ima yori hoka ni ikadeka ara m?" to omohu ni, tutumi mo ahe zu naka re te, nyoubau no, aru kagiri sawagi madohu wo,

 "Anakama! sibasi."

 to, sidume gaho nite, mi-kityau no katabira wo, mono no magire ni, hikiage te mi tamahe ba, honobono to ake yuku hikari mo obotukanakere ba, ohotonabura wo tikaku kakage te mi tatematuri tamahu ni, aka zu utukusige ni, medetau kiyora ni miyuru ohom-kaho no atarasisa ni, kono Kimi no kaku nozoki tamahu wo miru miru mo, anagatini kakusa m no mi-kokoro mo obosa re nu na' meri.

 "Kaku nanigoto mo mada kahara nu kesiki nagara, kagiri no sama ha sirukari keru koso."

 tote, ohom-sode wo kaho ni osiate tamahe ru hodo, Daisyau-no-Kimi mo, namida ni kure te, me mo miye tamaha nu wo, sihite sibori ake te mi tatematuru ni, nakanaka aka zu kanasiki koto taguhi naki ni, makoto ni kokoromadohi mo si nu besi. Mi-gusi no tada uti-yara re tamahe ru hodo, kotitaku keura nite, tuyu bakari midare taru kesiki mo nau, tuyatuya to utukusige naru sama zo kagiri naki.

Hi no ito akaki ni, ohom-iro ha ito siroku hikaru yau nite, tokaku uti-magirahasu koto, arisi ututu no ohom-motenasi yori mo, ihukahinaki sama nite, nanigokoro naku te husi tamahe ru ohom-arisama no, aka nu tokoro nasi to iha m mo saranari ya! Nanomeni dani ara zu, taguhinaki wo mi tatematuru ni, "Si ni iru tamasihi no, yagate kono ohom-kara ni tomara nam." to omohoyuru mo, warinaki koto nari ya!

 [2-5 Murasaki's funeral]

 Tukaumaturi nare taru nyoubau nado no, mono oboyuru mo nakere ba, Win zo, nanigoto mo obosi waka re zu obosa ruru mi-kokoti wo, anagatini sidume tamahi te, kagiri no ohom-koto-domo si tamahu. Inisihe mo, kanasi to obosu koto mo amata mi tamahi si ohom-mi nare do, ito kau oritati te ha mada siri tamaha zari keru koto wo, subete kisikata yukusaki, taguhinaki kokoti si tamahu.

 Yagate, sono hi, tokaku wosame tatematuru. Kagiri ari keru koto nare ba, kara wo mi tutu mo e sugusi tamahu mazikari keru zo, kokorouki yononaka nari keru. Harubaru to hiroki no no, tokoro mo naku tati-komi te, kagiri naku ikamesiki sahohu nare do, ito hakanaki keburi nite, hakanaku nobori tamahi nuru mo, rei no koto nare do, ahenaku imizi.

 Sora wo ayumu kokoti si te, hito ni kakari te zo ohasimasi keru wo, mi tatematuru hito mo, "Sabakari itukasiki ohom-mi wo." to, mono no kokorosira nu gesu sahe, naka nu nakari keri. Ohom-okuri no nyoubau ha, masite yumedi ni madohu kokoti si te, kuruma yori mo marobi oti nu beki wo zo, mote-atukahi keru.

 Mukasi, Daisyau-no-Kimi no ohom-Hahagimi use tamahe ri si toki no akatuki wo omohi-iduru ni mo, kare ha, naho mono no oboye keru ni ya, tuki no kaho no akirakani oboye si wo, koyohi ha tada kure madohi tamahe ri.

 Zihuyo-niti ni use tamahi te, kore ha zihugo-niti no akatuki nari keri. Hi ha ito hanayaka ni sasi-agari te, nobe no tuyu mo kakure taru kuma naku te, yononaka obosi tudukuru ni, itodo itohasiku imizikere ba, "Okuru tote mo, ikuyo kaha hu beki. Kakaru kanasisa no magire ni, mukasi yori no ohom-ho'i mo toge te mahosiku" omohose do, kokoroyowaki noti no sosiri wo obose ba, "Kono hodo wo sugusa m" to si tamahu ni, mune no seki aguru zo tahe gatakari keru.

 

3 Tale of Hikaru-Genji Genji's deep grief and visitors to condole

 [3-1 Genji's deep grief and visitors to condole]

 Daisyau-no-Kimi mo, ohom-imi ni komori tamahi te, akarasamani mo makade tamaha zu, ake kure tikaku saburahi te, kokorogurusiku imiziki mi-kesiki wo, kotowari ni kanasiku mi tatematuri tamahi te, yoroduni nagusame kikoye tamahu.

 Kaze nowakidati te huku yuhugure ni, mukasi no koto obosi ide te, "Honokani mi tatematuri si mono wo" to, kohisiku oboye tamahu ni, mata "Kagiri no hodo no yume no kokoti se si" nado, hito-sire-zu omohi tuduke tamahu ni, tahe gataku kanasikere ba, hitome ni ha sasimo miye zi, to tutumi te,

 "Amida-Butu, Amida-Butu."

 to hiki tamahu zuzu no kazu ni magirahasi te zo, namida no tama wo ba mote-keti tamahi keru.

 "Inisihe no aki no yuhube no kohisiki ni
 ima ha to miye si akegure no yume
"

 zo, nagori sahe ukari keru. Yamgotonaki sou-domo saburaha se tamahi te, sadamari taru nenbutu wo ba saru mono nite, Hokekyau nado zuze sase tamahu. Katagata ito ahare nari.

 Husi te mo oki te mo namida no hiru yo naku, kiri hutagari te akasi kurasi tamahu. Inisihe yori ohom-mi no arisama obosi tudukuru ni,

 "Kagami ni miyuru kage wo hazime te, hito ni ha koto nari keru mi nagara, ihakenaki hodo yori, kanasiku tune naki yo wo omohi siru beku, Hotoke nado no susume tamahi keru mi wo, kokoroduyoku sugusi te, tuhini kisikata-yukusaki mo tamesi ara zi to oboyuru kanasisa wo mi turu kana! Ima ha, konoyo ni usirometaki koto nokora zu nari nu. Hitamitini okonahi ni omomuki na m ni, sahari dokoro aru maziki wo, ito kaku wosame m kata naki kokoromadohi ni te ha, negaha m miti ni mo iri gataku ya?"

 to, yayamasiki wo,

 "Kono omohi sukosi nanome ni, wasure sase tamahe."

 to, Amida-Butu wo nenzi tatematuri tamahu.

 [3-2 Mikado and retired Dajo-daijin offer their condolences]

 Tokoro dokoro no ohom-toburahi, Uti wo hazime tatematuri te, rei no sahohu bakari ni ha ara zu, ito sigeku kikoye tamahu. Obosimesi taru kokoro no hodo ni ha, sarani nanigoto mo me ni mo mimi ni mo tomara zu, kokoro ni kakari tamahu koto, aru mazikere do, "Hito ni hokehokesiki sama ni miye zi. Imasara ni waga yo no suwe ni, katakunasiku kokoroyowaki madohi nite, yononaka wo nam somuki ni keru." to, nagare todomara m na wo obosi tutumu ni nam, mi wo kokoro ni makase nu nageki wo sahe uti-sohe tamahi keru.

 Tizi-no-Otodo, ahare wo mo wori sugusi tamaha nu mi-kokoro nite, kaku taguhi naku monosi tamahu hito no, hakanaku use tamahi nuru koto wo, kutiwosiku ahare ni obosi te, ito sibasiba tohi kikoye tamahu.

 "Mukasi, Daisyau no ohom-haha use tamahe ri si mo, konokoro no koto zo kasi." to obosi iduru ni, ito mono-kanasiku,

 "Sono wori, kano ohom-mi wo wosimi kikoye tamahi si hito no, ohoku mo use tamahi ni keru kana! Okure sakidatu hodo naki yo nari keri ya!"

 nado, simeyaka naru yuhugure ni nagame tamahu. Sora no kesiki mo tada nara ne ba, ohom-ko Kuraudo-no-Seusyau site tatematuri tamahu. Ahare naru koto nado, komayaka ni kikoye tamahi te, hasi ni,

 "Inisihe no aki sahe ima no kokoti si te
 nure ni si sode ni tuyu zo oki sohu
"

 Ohom-kahesi,

 "Tuyukesa ha mukasi ima to mo omohoye zu
 ohokata aki no yo koso turakere
"

 Mono nomi kanasiki mi-kokoro no mama nara ba, mati-tori tamahi te ha, kokoroyowaku mo to, me todome tamahi tu beki Otodo no mi-kokorozama nare ba, meyasuki hodo ni to,

 "Tabitabi no nahozari nara nu ohom-toburahi no kasanari nuru koto."

 to yorokobi kikoye tamahu.

 "Usuzumi" to notamahi si yori ha, ima sukosi komayaka nite tatemature ri. Yononaka ni saihahi ari medetaki hito mo, ainau ohokata no yo ni sonema re, yoki ni tuke te mo, kokoro no kagiri ogori te, hito no tame kurusiki hito mo aru wo, ayasiki made, suzuro naru hito ni mo uke rare, hakanaku si ide tamahu koto mo, nanigoto ni tuke te mo, yo ni homera re, kokoronikuku, worihusi ni tuke tutu, raurauziku, arigatakari si hito no mi-kokorobahe nari kasi.

 Sasimo aru maziki ohoyoso no hito sahe, sonokoro ha, kaze no oto musi no kowe ni tuke tutu, namida otosa nu ha nasi. Masite, honokani mo mi tatematuri si hito no, omohi nagusamu beki yo nasi. Tosigoro mutumasiku tukaumaturi nare turu hitobito, sibasi mo nokore ru inoti, uramesiki koto wo nageki tutu, ama ni nari, konoyo no hoka no yamazumi nado ni omohi tatu mo ari keri.

 [3-3 Akikonomu-empress offers her condolence]

 Reizeiwin no Kisai-no-Miya yori mo, ahare naru ohom-seusoko taye zu, tuki se nu koto-domo kikoye tamahi te,

 "Kare haturu nobe wo usi to ya naki hito no
 aki ni kokoro wo todome zari kem

 Ima nam kotowari sira re haberi nuru."

 to ari keru wo, mono oboye nu mi-kokoro ni mo, uti-kahesi, oki gataku mi tamahu. "Ihukahi ari, wokasikara m kata no nagusame ni ha, kono Miya bakari koso ohasi kere." to, isasaka no mono magiruru yau ni obosi tudukuru ni mo, namida no koboruru wo, sode no itoma naku, e kaki yari tamaha zu.

 "Nobori ni si kumowi nagara mo kaheri miyo
 ware aki hate nu tune nara nu yo ni
"

 Osi-tutumi tamahi te mo, tobakari, uti-nagame te ohasu.

 Sukuyoka ni mo obosa re zu, ware nagara, koto no hoka ni horeboresiku obosi sira ruru koto ohokaru, magirahasi ni, womnagata ni zo ohasimasu.

 Hotoke no o-mahe ni hito sigekara zu motenasi te, nodoyaka ni okonahi tamahu. Titose wo mo morotomoni to obosi sika do, kagiri aru wakare zo ito kutiwosiki waza nari keru. Ima ha, hatisu no tuyu mo kotogoto ni magiru maziku, notinoyo wo to, hitamitini obosi tatu koto, tayumi nasi. Saredo, hitogiki wo habakari tamahu nam, adikinakari keru.

 Ohom-waza no koto-domo, hakabakasiku notamahi oki turu koto-domo nakari kere ba, Daisyau-no-Kimi nam, torimoti te tukaumaturi tamahi keru. Kehu ya to nomi, waga mi mo kokorodukahi se rare tamahu wori ohokaru wo, hakanaku te, tumori ni keru mo, yume no kokoti nomi su. Tyuuguu nado mo, obosi wasururu toki no ma naku, kohi kikoye tamahu.

to Home Page
Classic Text
Modern Version
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note